DIꞌIDZAꞌ BZU SAN PABLO APÓSTOL LËꞌË GUICHI, USEꞌELAꞌNËꞌN LAO CIUDAD FILIPOS
1
Rugapa Pablo diuz̃i yaca benꞌ nao xneza Jesús, yaca benꞌ nitaꞌ ciudad Filipos
Nëꞌëdiꞌ len Timoteo, nacandoꞌ benꞌ rue dyin quie Jesucristo. Useꞌelaꞌndoꞌ guichi ni lao yugu leꞌe benꞌ nao xneza Jesús, benꞌ nitaꞌ ciudad Filipos. Lëscanꞌ useꞌelaꞌndoꞌn lao yaca benꞌ napa dyin quie Diuzi, benꞌ rudzeꞌ xnezi quiele, len yaca los demás benꞌ racalë leꞌe ciudad Filipos. Nacale benꞌ quie Diuzi, nacale benꞌ nuelë Cristo Jesús tuz̃e. Rulidzandoꞌ Xuziro Diuzi len Señor quiero Jesucristo ta gacalëjëꞌ leꞌe huejëꞌ cueꞌ chizi laxtaꞌole.
Rulidza Pablo Diuzi ta gacalë Diuzi yaca benꞌ nao xneza Jesús
Rëpicazaꞌ Diuzi “diuxcaleloꞌ” bëꞌ rezaꞌlaꞌadyaꞌ leꞌe cabëꞌ ruele. Bëꞌ rulidzaꞌ Diuzi redaohuedaꞌ rnabaꞌ gaca tadyaꞌa quie yugulule. Pues desde dza uzulaole inaole xneza Cristo, banuelë nëtoꞌ tuz̃e rguixogueꞌle benëꞌ diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi. Uzulao Diuzi ruenëꞌ dyin dyaꞌa quienëꞌ luꞌu guicho laxtaꞌole. Barz̃elaꞌadyaꞌ biusan Diuzi ruenëꞌ dyin dyaꞌa quienëꞌ conlë leꞌe hasta dza yedyin Jesucristo. Napaꞌ rson iniaꞌ quiele canaꞌ, porque nedyëꞌëdaꞌ leꞌe. Abële nëꞌëdiꞌ tuz̃e con cabëꞌ tadyaꞌa bë Diuzi para raꞌo. Abële nëꞌëdiꞌ tuz̃e laꞌacazi diaꞌ luꞌu dyiguiba, laꞌacazi zuaꞌ lao yaca benꞌ rnabëꞌ ruaꞌ defender xtiꞌidzaꞌ Diuzi rguixoguiꞌayaquëꞌ quie ta naca tali. Nezi Diuzi lega reꞌendaꞌ guidaꞌ ideyubaꞌ leꞌe nun quie danꞌ nedyëꞌëdaꞌ leꞌe cabëꞌ nedyëꞌë Cristo leꞌe. Rulidzaꞌ Diuzi ta gacalënëꞌ leꞌe ta idyëꞌërale itu itule, naꞌ inezile mazara quie Diuzi ta huele pensari dyaꞌa, 10 naꞌ siꞌle tahuen, hue quiele quie Diuzi. Canaꞌ sí, yeyëri laxtaꞌole lao Diuzi, gabi dulaꞌ de quiele cati idyin dza yeguida Jesucristo. 11 Canaꞌ hue Jesucristo para leꞌe tacuenda huele puro tadyaꞌa, yelaꞌ naꞌ inezi yaca benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu naca Diuzi benꞌ z̃e, benꞌ balaꞌana.
Ta hue Pablo Cristo benꞌ z̃e, quie lenaꞌ rdanëꞌ lao yedyi layu
12 Bichaꞌ, reꞌendaꞌ inezile ca ta aoz̃acaꞌ nëꞌëdiꞌ bron huen, baoyëra benꞌ uzënaga diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi. 13 Banezi yaca soldado, benꞌ rapa yulaoꞌ, len yaca los demás benëꞌ, cabëꞌ raca quiaꞌ. Nezijëꞌ diaꞌ luꞌu dyiguiba por nun quie danꞌ naohuaꞌ xneza Cristo. 14 Lëscanꞌ zë yaca benꞌ nao xneza Jesús, birdzebiyaquëꞌ rguixogueꞌyaquëꞌ benëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi du guicho du laꞌadyiꞌyaquëꞌ. Ablëꞌëyaquëꞌ cabëꞌ racalë Diuzi nëꞌëdiꞌ, tu diaꞌ luꞌu dyiguiba.
15 Tali naꞌ nitaꞌ bala benꞌ rnë quie Cristo, pero yelaꞌ z̃ëꞌ, yelaꞌ mala quieyaquëꞌ rnëyaquëꞌ. Pero lëscanꞌ nitaꞌrë yaca benꞌ rnë quie Cristo du guicho du laꞌadyiꞌyaquëꞌ. 16 Nitaꞌ bala benꞌ rnë quie Cristo ta huejëꞌ cuinzijëꞌ benꞌ z̃e. Birnëyaquëꞌ quie Cristo du guicho du laꞌadyiꞌyaquëꞌ, denꞌ reꞌenyaquëꞌ huerayaquëꞌ causa quiaꞌ, danꞌ neziyaquëꞌ diaꞌ luꞌu dyiguiba. 17 Pero lëscanꞌ nitaꞌ yaca benꞌ rnë quie Cristo nun quie danꞌ nedyëꞌëyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ. Neziyaquëꞌ zuaꞌ niga ta huaꞌ defender xtiꞌidzaꞌ Diuzi. 18 Pero abihuena. Bicuezan yedaohuedaꞌ nun quie rnëjëꞌ quie Cristo, laꞌacazi du guicho du laꞌadyiꞌyaquëꞌ, laꞌacazi chi rez̃ëꞌyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ.
19 Huedaohuedaꞌ danꞌ nezdaꞌ bitiꞌtezi raca quiaꞌ, huarogaꞌ dyaꞌa nun quie rulidzale Diuzi por nëꞌëdiꞌ, naꞌ racalë Bichi Be quie Jesucristo nëꞌëdiꞌ. 20 Bireꞌendaꞌ huaꞌ tu ta gaca yelaꞌ stuꞌ quiaꞌ. Reꞌendaꞌ gaca quiaꞌ quixoguiꞌa benëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi du guicho du laꞌadyaꞌ, biyedueꞌdaꞌ chi bi biaꞌ. Canaꞌ reꞌendaꞌ huaꞌ tacuenda tzioñeꞌera yaca benëꞌ naca Cristo benꞌ z̃e, benꞌ balaꞌanara. Canaꞌ reꞌendaꞌ huaꞌ baꞌalaꞌcazi nebanaꞌ, baꞌalaꞌcazi gatiaꞌ. 21 Ta huaꞌ Cristo benꞌ z̃e, quie lenaꞌ rdaꞌa lao yedyi layu. Naꞌra cati gatiaꞌ, canaꞌra biaꞌ gan tzazuliaꞌnëꞌ tuzioli. 22 Pero chi nezuaꞌ nëꞌëdiꞌ lao yedyi layu, huazaqueꞌ hueraꞌ dyin quie Diuzi. Quie lenaꞌ binezdaꞌ nulan nacaran huen inaohuaꞌ. 23 Nacan zëdi ta useriaꞌ entre chopa neza. Para nëꞌëdiꞌ nacaran huen gatiaꞌ tzazuliaꞌ Cristo tuz̃e. Canaꞌ naca neza reꞌendaꞌ inaohuaꞌ. 24 Pero zu itu neza reyaꞌalaꞌ inaohuaꞌ danꞌ nacaran dyaꞌa para leꞌe chi nezuliaꞌ leꞌe lao yedyi layu. 25 Quie lenaꞌ nuz̃elaꞌadyaꞌ yegaꞌnliaꞌ leꞌe lao yedyi layu ta gacaliaꞌ leꞌe ta inaorale mazara xneza Cristo ta surale contento hue quiele quienëꞌ. 26 Canaꞌ gaca huen quiele yedaohuele chi guidaꞌ ideyubaꞌ leꞌe tatula.
27 Nacan belao huele dyabëꞌ tzuꞌule tuz̃e con cabëꞌ una Cristo. Lëscanꞌ laꞌachi guidaꞌ ideyubaꞌ leꞌe, laꞌachi zuaꞌ zituꞌ, reꞌendaꞌ inezdaꞌ neyuꞌule dyaꞌa, nacale tuz̃e ruele dyin quie Diuzi tacuenda uzënaga yaca benëꞌ diꞌidzaꞌ quienëꞌ. 28 Biidzebile quie yaca benꞌ rudie leꞌe. Danꞌ rudieyaquëꞌ leꞌe, lenaꞌ nacan seña udyiaguiꞌyaquëꞌ cuinyaquëꞌ. Quie leꞌe nacan seña nacale benꞌ bapsela Diuzi yeziꞌnëꞌ leꞌe. 29 Bë Diuzi cule quiele ulionëꞌ leꞌe no solamente ta hue quiele quie Cristo, pero lëscanꞌ ta yedzagalaole nun quie danꞌ nacale benꞌ quienëꞌ. 30 Cabëꞌ leꞌe, cabëꞌ nëꞌëdiꞌ, tuzi ca zioro huero dyin quie Diuzi, biyuhëdiro. Bablëꞌële cabëꞌ biaꞌ dza naꞌ biaꞌ dyin quie Diuzi, bibehuëdiaꞌ. Naꞌra banezile neruaꞌ dyin quie Diuzi, biruhuëdiaꞌ.