Carta tucu nú uquieꞌe San Juan
1
Bedichiaꞌ nú rliquiꞌ elunehuañi
Carta quieꞌ neca para nú ixiuleꞌa luhua equie cuendaꞌ tucu bene enu nzula hasta chenu lascaꞌ quixie iliulabe, ubeneꞌlaꞌru lunú rninu nu ulañiꞌlaꞌru liꞌinu, ulañiꞌ nzeꞌcaru liꞌinu nu utiꞌru yaru liꞌinu. Liꞌinu necanu enu rliquiꞌ elunehuañi, nu ubeꞌtalanu lu iliulabe. Ulañiꞌlaꞌru liꞌinu nu liꞌiru necaru testigo, enzeꞌe rixiuleꞌeru luhua equie cuendaꞌ liꞌinu enu rliquiꞌ elunehuañi nú leca xunga laxu. Liꞌinu necanu enu nzula cuna Diose liñibe nu ubeꞌtanu lu iliulabe. Enzeꞌe lunú ulañiꞌru, cuna lunú ubeneꞌlaꞌru, rixiuleꞌeru luhua para nú aca tucutsiahua cuna liꞌiru, tucu nú neca tucutsiaru cuna Diose Paꞌahua cuna Lliꞌñinu Jesucristo. Rixiuleꞌeru bedichiaꞌ cuaꞌ luhua equie cuendaꞌ carta quieꞌ para nú chiquiꞌ ñia tsu arquiꞌhua tucu nú ñia nzu arquiꞌru.
Diose neca ellieꞌe
Ninguieꞌ neca bedichiaꞌ nú uzeteꞌ Jesucristo liꞌiru, nu nee rixiuleꞌeru nucuaꞌ luhua, nú Diose neca ellieꞌe nu la luꞌcunu niꞌ tucu dula. Tunu rniaꞌahua nú neca tucutsiaꞌahua cuna Diose, nu nzequieꞌscaꞌahua inziu nú necha neca, scua necaꞌahua enu niquichiaꞌ sia lunú rniaꞌahua urre lunú rriaꞌahua. Pero tunu nzequieꞌahua ellieꞌ Diose, tucu nu necanu enu la luꞌcu dula, che neca tucutsiaꞌahua cuna bee saꞌahua, nu reneꞌ Lliꞌñinu Jesucristo quieenu liaꞌahua lu ye dula nú rluꞌcuaꞌahua.
Tunu rniaꞌahua nú la luꞌcuaꞌahua dula sequienuaꞌahua leꞌcatsia liaꞌahua, nu la niaꞌahua lunú neli neca. Pero tunu xucuꞌ dulaꞌahua stulaꞌahua lu Diose, nediyaꞌ nzeꞌcaꞌahua nú rriꞌinu lunú rninu, liꞌinu nzeꞌcanu para nú riꞌinu perdona liaꞌahua lu stulaꞌahua nu quieenu liaꞌahua lu ye beenú necha neca uriaꞌahua. 10 Tunu rniaꞌahua nú la riaꞌahua dula, nucuaꞌ rni nú rniaꞌahua nu neca Diose enu niquichiaꞌ nu rluꞌcuaꞌahua dula nu la zucuaꞌahua nú rni stichiaꞌnu.