Carta tucu nú uquieꞌe San Pedro
1
Uxeꞌla San Pedro saludo
Liꞌá Pedro neca tucu apóstol Jesucristo, rquieꞌa carta quieꞌ luhua enu uriꞌchia letse diqui bee luhuare, nu nucuaꞌa lubee iliu Ponto, Galacia, Capadocia, Asia nu Bitinia, liꞌihua enu ucañi Diose Paꞌahua desde huaꞌtu tucu nu niarquiꞌnu nú acane. Equie cuendaꞌ Espíritu Santoꞌnu uriꞌinu nú acaꞌahua bee beneꞌnu para nú zucuꞌhua nú rninu para nú lecaxi nahua lunu equie cuenda reneꞌ Jesucristo. Chiquiꞌ riꞌi Diose nú cha nzeꞌca lu cuendaꞌhua cuna nu liquiꞌnu nú nzuxe arquiꞌhua.
Elunehuañi nú nelluaꞌa quiaꞌahua lu Diose
Cheꞌtsa Diose paꞌ Jesucristo enu rnibiyaꞌ luaꞌahua nú equie nu uluꞌcu arquiꞌnu liaꞌahua rluꞌculaꞌahua elu nehuañi nú necuqui neca equie cuendaꞌ nú uhuañi zeca Jesucristo, nu chiquiꞌ llene neca lunú nzuquie arquiaꞌahua lu Diose, nú yucuaꞌahua rencia nú nucheꞌe Diose para liaꞌahua liñibe, nu neca rencia quieꞌ nú lecaxi na diqui tiembu, nu la uchune nu leca bichia nú nitilue. Equie nu nzeli arquiꞌhua Diose, liꞌinu rriucunu liꞌihua cuna poderꞌnu para bichia chenu riña nú laxu iliulabe, che riꞌi ye bee bene beyaꞌ nú uriꞌilanu perdona stulahua.
Enzeꞌe ñia utsu arquiꞌhua, añinzuca nú zecahua huaxilu beenú nehuana zecahua lleꞌna tiembu. Xne equie beenú nehuana zecahua scua acachee nú neli nzeli arquiꞌhua Diose tucu nú rriꞌinu bene oro nú rduꞌ benene luquii para nú biꞌyalla tunu neli nú necane puro oro. Oro cuaꞌ necahuaꞌ nú nitilu, pero máse seca nú chili arquiꞌ bene Diose mase secalla lunú secalla xne leca bichia nú laxu nucuaꞌ. Nu lunú nzu tenelí arquiꞌhua scua, rialane ulaꞌna cuna nú aca neca equiee bichia chenu riña Jesucristo.
Liꞌihua la lañiꞌhua Jesucristo pero secahua liꞌinu, nu nee nzeli arquiꞌhua liꞌinu añinzuca nú la lañiꞌhua liꞌinu, nu chiquiꞌ llene neca nu ñia neca lunú ñia nzu arquiꞌhua hasta nú la llelaꞌhua xa nihua, xne nediyaꞌhua nú equie nú nzeli arquiꞌhua Jesucristo scua, utsilaꞌla Diose liꞌihua lu dula.
10 Hasta huaꞌtu ucuaꞌna bee profeta cuna nú uzeteꞌ beella xa riꞌi beella beyaꞌ nú tsilaꞌa Diose bee bene, nu uni beella ta nú riꞌi Diose cuna liꞌihua equie nú ñia necanu. 11 Equie cuendaꞌ Espírituꞌ Cristo ungabiyaꞌ bee profeta hasta huaꞌtu nú nehuana zecanu, nu luꞌcunu nú rnibiyaꞌnu, che ucuaꞌna beella nú riꞌi beella beyaꞌ ta bene enu zeca scua nu xunga aca ye bee nucuaꞌ. 12 Pero uriꞌi Diose nú ungabiyaꞌ beella nu la neca nú uni beella para liꞌitsia beella, necane para liaꞌahua. Nu nee rriꞌilahua beyaꞌ nucuaꞌ equie cuendaꞌ bee enu rixiuleꞌe bedichiaꞌ nzeꞌcaꞌ Jesucristo cuna equie nú rnibiyaꞌ Espíritu Santo nú nzeꞌta enza liñibe. Bee nucuaꞌ neca nú chiquiꞌ niarquiꞌ bee ángele nú riꞌi beenu beyaꞌ nú xa mero necane.
Diose niarquiꞌ nú huañi nzeꞌcahua
13 Enzeꞌe ucuaꞌatsiñahua nu riꞌihua elliebacuꞌ nú sibiꞌ, uzuꞌcuꞌluhua lunú liquiꞌ Diose luhua equie nú nzeꞌcanu bichia chenu nzeꞌta zeca Jesucristo. 14 Tucu nú neca bee Lliꞌñi Diose enu sucuꞌ nú rninu, la huañiaꞌhua tucu nú uhuañihua huaꞌtu ante nú chuluhua Diose. 15 Diqui tiembu nú nehuañihua ucuaꞌnahua nú huañihua nú lecaxi natsa arquiꞌhua lu Diose, xne liꞌinu necanu enu leca xi natsa, nu la luꞌcunu dula. 16 Nu lu ichiꞌ Stichiaꞌ Diose rni: “Uhuañihua nú lecaxi natsa arquiꞌhua lua, xne liꞌá neca enu lecaxi natsa arquiꞌ.”
17 Nee tunu rlualeehua “Paa” Diose, liꞌinu enu la cañi chenu rlualunue lu cuendaꞌ bee bene tucu nú rriꞌi beei, enzeꞌe rquiꞌña nú luꞌcuhua ulaꞌna lunu diqui tiembu nú nehuañihua lu iliulabe quieꞌ. 18 Xne liꞌihua nediyaꞌhua nú utsilaꞌa Diose liꞌihua lubee costumbre nú utsaꞌna bee beneꞌhua enu udetela luhua, neca costumbre cuaꞌ nú lecaxi zibiꞌ, nu liꞌihua nediyaꞌ nzeꞌcaꞌhua nú né yaxu niꞌ cuna oro nu niꞌ cuna plata nú utsilaꞌa Diose liꞌihua. 19 Unga nucuaꞌ equie cuendaꞌ reneꞌ Jesucristo nú ñia neca, nú uriꞌchia chenu ungutinu xi neca tucu sanchi llaꞌna enu unguuti bene equie cuendaꞌ dula, nu lecaxi naí nu leca cá nediꞌquií. 20 Hasta huaꞌtu chenu lascaꞌ quixie iliulabe uduꞌ Diose Jesucristo para nú zecanu scua, nu scua ulleꞌcalanu, xne secanu liꞌihua. 21 Equie cuendaꞌ Cristo nzeli arquiꞌhua Diose, liꞌinu enu uriꞌi nú uhuañi zeca Cristo, nu udeteꞌnu nú rnibiyaꞌnu, nu nee itá nzeli arquiꞌhua Diose nu nzu arquiꞌhua lunu.
22 Nee lunú rriꞌihua tucu nú rni Stichiaꞌ Diose nú neli neca, lecaxi natsa arquiꞌhua lunu para nú zecahua bee saꞌhua tucu nú riala nú zecahua beella, Enzeꞌe rquiꞌña nú diquinuꞌ arquiꞌhua uzecahua bee saꞌhua. 23 Xne rluꞌculahua elu nehuañi nú necuqui neca nu elunehuañi cuaꞌ la yeꞌta nucuaꞌ por tucu bene enu laxu, nzeꞌta nucuaꞌ equie cuendaꞌ Stichiaꞌ Diose nú nehuañi nu leca bichia nú laxu. 24 Xne lu ichiꞌ Stichiaꞌ Diose rni:
Ye bee bene iliulabe neca xi neca bee huañi dañi,
nu eluxeneꞌ beei neca xi neca quiee nú nuꞌ lue.
Ribichi huañicuaꞌ nu sanaꞌ quiee nú nuꞌ lue;
25 pero Stichiaꞌ Diose leca bichia nú laxue.
Nu ninguieꞌ neca bedichiaꞌ nzeꞌcaꞌ Jesucristo nú ubeneꞌlaꞌhua.