Carta tucu nú uquieꞌe San Pablo lu Timoteo
1
Uxeꞌla Pablo saludo lu Timoteo
Liꞌá Pablo, neca tucu apóstolꞌ Jesucristo equie nú unibiyaꞌ Diose enu silaꞌa liaꞌahua cuna equie nú unibiyaꞌ Jesucristo enu nzuculuaꞌahua nú nzeꞌta stucu bese. Quieꞌa carta quieꞌ lulu Timoteo, liꞌilu enu neca xi neca endua equie nú nzeli arquiꞌ rucuaꞌa Jesucristo, Diose Pa liñibe cuna Jesucristo enu rnibiyaꞌ luaꞌahua riꞌinu nú cha nzeꞌca lu cuendaꞌlu, cuna nú huaꞌa arquiꞌnu liꞌilu cuna nú riꞌinu nú nzuxe arquiꞌlu.
Uni Pablo equie cuendaꞌ bee bene enu la zeteꞌ tucu nú neli neca
Tucu nú unilá lulu chenu nzaꞌa lu iliu Macedonia, nú yaꞌnalu lu eyeche Efeso, para nú nilu lu chiucu chuna bee bene zeꞌe para nú la zeteaꞌ beei bee bene lunú la neli neca, cuna nú la riaꞌ beei caso lunú xela arquiꞌ bee bene cuna lunú ti unga bee beneꞌ beei huaꞌtu. Xne rriꞌi nucuaꞌ nú liutsia beei nu la riꞌi nucuaꞌ elietsa lubeei para nú chililá arquiꞌbeei Stichiaꞌ Diose. Lunú niarquia nú zeca beei bee saꞌbeei diquinuꞌ arquiꞌbeei sin nú zaꞌ arquiꞌbeei nú necha neca, scua aca ache nú diquinuꞌ arquiꞌbeei nzeli arquiꞌbeei Stichiaꞌ Diose. Xne nuꞌ beei enu la riaꞌ scua, equie nú máse rdichiaꞌ beei bee bedichiaꞌ nú la zibiꞌ. Niarquiꞌ beei nú zeteꞌ beei bee bene xa neca leyꞌ Diose, pero niꞌ liꞌibeei la riꞌibeei beyaꞌ xi rni bedichiaꞌ nú rnibeei, nu la riꞌibeei beyaꞌ xi rni ye nú seteꞌbeei bee bene.
Nediyaꞌahua nú neca nzeꞌca leyꞌ Diose, para bene enu rriꞌi beyaꞌ xi sibiꞌi. Leꞌca nediyaꞌahua nú né liquiꞌ Diose ley cuaꞌ para bee bene enu nehuañi tucu nú rialane lunu. Neca ley cuaꞌ para nú aca castiya bee bene enu nziti arquiꞌ cuna bee bene enu la zucuꞌlu nú huañi nzeꞌca, cuna bee bene enu necha rriꞌi cuna bee bene enu rriꞌi dula, cuna bee bene enu la deteꞌ nú neca equie Diose nu la luꞌcu ulaꞌna lunu, cuna bee bene enu ruuti paꞌ urre naꞌ, cuna ye bee bene enu rriꞌi eluti. 10 Leꞌca sibiꞌ ley cuaꞌ para nú aca castiya bee bene enu rriꞌi eluhuexe, cuna lubee niyu enu rnaꞌtse leꞌca saꞌ niyu, cuna lubee unaꞌa enu leꞌca rnaꞌtse saꞌ unaꞌa, cuna lubee bene enu rcachiꞌ bee bene para nu ruti beei bee bene lu stucu bene xi neca mosoꞌ. Leꞌca sibiꞌ ley cuaꞌ para nu aca castiya bee bene enu niquichiaꞌ, cuna lubee bene enu hasta nú rquieꞌe Diose chenu rni eluquichiaꞌ, cuna lubee bene enu rriꞌi condra bedichiaꞌ nú neli neca. 11 Bee bedichiaꞌ nú neli neca quieꞌ, neca beenú nzeꞌta lubee bedichiaꞌ nzeꞌcaꞌ Jesucristo nú ñia neca. Diose Pa liñibe enu riala ulaꞌna utsaꞌnanu bedichiaꞌ quieꞌ lua para nú ixiuleꞌene lubee bene.
Udeteꞌ Pablo cheꞌtsa lu Diose equie nú uhuaꞌa arquiꞌnu liꞌilla
12 Rdetea cheꞌtsa lu Jesucristo enu rnibiyaꞌ luaꞌahua, xne rriꞌinu elietsa lua, nu nediyaꞌnu nú tsalua stichiaꞌnu enzeꞌe ucañinu liꞌá para nú ixiuleꞌa stichiaꞌnu, 13 añinzuca nú ante unia bedichiaꞌ nú necha neca lu cuendaꞌnu, nu uriꞌi condra bee bene enu nzeli arquiꞌ liꞌinu, cuna nú chiquiꞌ necha uriꞌá lubeella. Pero uhuaꞌa arquiꞌ Diose liꞌá, xne lá riꞌá beyaꞌ lunú uriꞌá equie nú lascaꞌ chili arquia Jesucristo. 14 Nu chiquiꞌ ñia uriꞌi Diose lua, uriꞌinu elietsa lua nú xa chili arquia Jesucristo, nu xneca zeca liꞌinu xne neca tucu necatseꞌahua cuna liꞌinu.
15 Nee bee bedichiaꞌ nú neli nia luhua, rquiꞌña nú ye bee bene chili arquiꞌ nú ubeꞌta Jesucristo lu iliulabe para nú tsilaꞌanu liꞌibeei lu stula beei, nu lu ye bee bene liꞌá neca tucu enu máse uriꞌi dula. 16 Pero añinzuca nú necaa bene enu máse rluꞌcu dula, uhuaꞌa arquiꞌ Diose liꞌá nu né llacaꞌ Jesucristo liꞌá para nu scua riꞌi bee bene enu chili arquiꞌ liꞌinu beyaꞌ xa nzuquie arquiꞌ Jesucristo bee bene para nú scua chili arquiꞌ bee bene stichiaꞌnu, nu scua luꞌcu beella nú huañili beella liñibe. 17 ¡Enzeꞌe rquiꞌña nú diqui tiembu luꞌcuaꞌahua ulaꞌna lu Diose, nu niaꞌahua bedichiaꞌ nzeꞌca para liꞌinu enu neca Arre nu leca xunga atinu, nu leꞌca rluꞌcunu elurnibiyaꞌ diqui tiembu, xne liꞌitsianu necanu Diose nu lecati lañiꞌ liꞌinu! Amén.
18 Timoteo liꞌilu enu neca xi neca endua, nia lulu nú riꞌilu tucu nú uni bee bene enu nzeli arquiꞌ Diose lu cuendaꞌlu hasta huaꞌtu, xi neca tucu sundado enu nza lu xuu la lliquilu bee bene enu rriꞌi condra Stichiaꞌ Diose. 19 Utsutaꞌ arquiꞌ lunú nzeli arquiꞌlu Jesucristo, nu uriꞌi bee elliebacuꞌ nú neca nzeꞌca para nú acalu riꞌilu tucu nú necane. Xne nuꞌ bee bene equie nú lá zucuꞌ beei nú riꞌi beei scua utsanaꞌ arquiꞌbeei lunú uchili arquiꞌbeei Stichiaꞌ Diose. 20 Scua ulleꞌca Himeneo cuna Alejandro, enzeꞌe utsaꞌna liꞌibeei ya bezeꞌlu para nú zeteꞌ beei nú la yala nú nibeei bedichiaꞌ nú necha neca lu cuendaꞌ Diose.