Beenú ulubeꞌ Jesucristo lu apóstol San Juan
1
Caꞌa enta bedichiaꞌ nú udixiuleꞌe Diose lu Jesucristo
Bee ninguieꞌ neca nú ulubeꞌ Diose lu Jesucristo para nú leꞌca scua lubeꞌnue lubee beneꞌnu, para nú riꞌi beella beyaꞌ lubee nú yamero nzu aca. Nu Jesucristo uxeꞌlanu tucu ángeleꞌnu para nú lubeꞌnu bee nucuaꞌ lua, liꞌá Juan enu sibiꞌ lunu, nu liꞌá rniá ye nú neli neca equie cuendaꞌ Stichiaꞌ Diose, cuna equie cuendaꞌ Jesucristo nu equie cuendaꞌ ye nú ulañilaa.
Nza nzeꞌcae equie cuendaꞌ bene enu rula ichiꞌ quieꞌ nu equie cuendaꞌ bee bene enu rieneꞌ nú xi rnii nu cuna equie cuendaꞌ bee bene enu rriꞌi casoe, nu rixiuleꞌe nú xi nzu aca, xne nzeꞌta riñala tiembu nú aca bee nucuaꞌ.
Lunú uquieꞌe Juan lu achi xcuaꞌa bee beneꞌ Jesucristo lu iliu Asia
Liꞌá Juan rquieꞌa carta quieꞌ luhua liꞌihua bee enu neca bee beneꞌ Jesucristo, liꞌihua bee enu nucuaꞌa lu achi eyeche nú nchiucuꞌ lu iliu Asia. Paꞌahua Diose, liꞌinu enu neca Diose hasta chenu uquixie iliulabe, nu nee nu diqui tiembu. Nu lu achi espíritu enu nucuaꞌa elu rnibiyaꞌnu nu Jesucristo cuna bee espíritu cuaꞌ riꞌi beenu nú cha nzeꞌcae lu cuendaꞌhua nu riꞌinu nú nzuxe arquiꞌhua. Nu Jesucristo enu neli uni nú neli neca, liꞌinu enu rluti uhuañi lu eluti nu liꞌinu rnibiyaꞌnu lubee bene enu rnibiyaꞌ lu iliulabequieꞌ. Liꞌinu secanu liaꞌahua nu cuna reneꞌnu uchilanu stulaꞌahua, nu uriꞌinu nú unga tucu necatseꞌahua cuna poder nú rluꞌcunu, nu leꞌca uriꞌinu nú necaꞌahua uleꞌya enu sibiꞌ lu Paꞌnu Diose. ¡Nu lunu riala luꞌcu bee bene ulaꞌna, liꞌinu enu rluꞌcu elurnibiyaꞌ diqui tiembu! Amén.
¡Ubiꞌyacuruhua nú nzeꞌtanu leta xcabe! Ye bee bene lañiꞌ liꞌinu hasta bee bene enu utseꞌe lanza cueꞌtsenu nú ungutinu lañiꞌ zecaꞌ beei liꞌinu, nu ye bee bene iliulabe chiquiꞌ unaꞌ chenu lañiꞌ beella liꞌinu, neli nucuaꞌ scua acane.
Paꞌahua Diose enu rluꞌcu ye elurnibiyaꞌ, liꞌinu enu neca Diose hasta chenu uquixie iliulabe nu nee, nu nzeꞌtanu, liꞌinu uninu equie cuendaꞌnu: “Liꞌá neca xi neca letra A nu Z”, nú rquixie nu rlaxu, xne tucutsia liꞌá rnibiyaꞌa.
Ulubeꞌlu Jesucristo lu Juan
Liꞌá Juan neca tucu bene enu nzeli arquiꞌ Jesucristo tucu nú nzeli arquiꞌhua. Nu tucutse rnibiyaꞌ Jesucristo luaꞌahua, nu tucutse nehuana seꞌcaꞌahua nu rriquiaꞌahua equie cuendaꞌnu. Liꞌá unga preso equie nú rixiuleꞌa stichiaꞌ Jesucristo cuna ye lunú nediyaa equie cuendaꞌnu, lu tucu yuu nú lee Patmos netse lu inzatuꞌ. 10 Chenu necaa preso lu yuu inzatuꞌ zeꞌe, tucu domingo diquila nú rnacua lu Diose ulleꞌca xi neca nú rni xcalaꞌa equie cuendaꞌ poderꞌ Espíritu Santo, nu enza diꞌchia ubenea tucu chii nú neca xi neca chii tucu trompeta nú chiquiꞌ fuerte urixia, 11 nú uni:
―Liꞌá neca xi neca letra A nu Z nú rquixie nú rlaxu uquieꞌe ye beenú rlañiꞌlu lu tucu ichiꞌ nu uxeꞌla ichiꞌ quieꞌ lu achi xcuaꞌa bee benea enu nucuaꞌa lu iliu Asia, lu eyeche
Efeso,
Esmirna,
Pérgamo,
Tiatira,
Sardis,
Filadelfia,
nu Laodicea.
12 Nu chenu ubelletaa nú riꞌya nú ti rni lua, che ulañia achi candelero de oro, 13 nu labe bee candelero zeꞌe ulañia tucu bene enu rna xi rna bene enu uxeꞌla Diose lu iliulabe, nu nutunu tucu laquie nú stuñi nú rriña hasta eꞌyanu, nu nuꞌ tucu sinchiu latsanu. 14 Niquichiu ichia equienu tucu nú niquichiu ichia tetsuꞌ sanchi nu xi niquichiu iqui, nu rulu siquiꞌ iꞌculunu xi rulu quii. 15 Nu cuchiuꞌnu rulusiquiꞌ xi rulu icuꞌ nú lee bronce chenu netse lu quii, nu fuerte chinu xi fuerte nú rula inza nú huaxi rlaca ruꞌu quiee. 16 Yanu chube nzenenu achi belaa, nu ruꞌunu xiuꞌu tucu espada nú chiquiꞌ nelatsa rucu ruꞌu, nu lunu rulusiquiꞌ tucu nú rnaa bichia chenu juerte rulusiquiꞌ bichia.
17 Chenu ulañianu uyecata eꞌyanu xi uyecata tucu bene enu unguti. Pero uricuꞌnu yanu chube equia nu uninu:
―La lliquilu, liꞌá neca enu rnibiyaꞌ hasta chenu uquixie iliulabe nu lalaxu nú rnibiyaꞌa. 18 Liꞌá ungutia, pero nee nehuañia, nu nehuañia diqui tiembu, nu liꞌá rnibiyaꞌa lu eluti cuna lu ebila. 19 Nee uquieꞌe, lunú ulañiꞌlaꞌlu nu lunú rlañiꞌlu nee nu lunú nzeꞌta lañiꞌlu. 20 Rluti ixiuleꞌa lunú neca equie cuendaꞌ achi bee belaa enu ulañiꞌlu yaa chube nu xi rni lu cuendaꞌ achi candelero nú necacheꞌ oro: Equie cuendaꞌ achi bee bela cuaꞌ rni equie cuendaꞌ achi bene enu rnibiyaꞌ lu achi xcuaꞌa bee benea lu iliu Asia, nu lu achi candelero rni equie cuendaꞌ achi xcuaꞌa bee benea.