GUITS NE GLO PXEEḺ PABL LO ZHA
CORINT
1
¡Diuzh to grëse to! Naa nac Pabl, ible Dios bzooblo naa znu quiayuṉ naa xtsiiṉ Jesús. Grop no bets ne Sóstenes rquiaa guits rii rxeeḻ no lo to.
Laaw ziaad lo to i, grëse to ne nac to zha ne ngable xnëz Dios no to guiedz Corint i, nac to zha ne bredz Dios ngab lo me, psaṉmbe me to zeeṉe laa to bliladz Jesús; zigne psaṉmbeque me grëse miech ne no dib lo guidzliu, zha ne bliladz Jesús, meṉ ne rnabey ne grëse ne.
Dios meṉ ne nac Pxoz ne, ni Jesús meṉ ne rnabey ne, me gacnieṉ to, me glu lo to gaṉle pa lotaa noxco me to; zeeṉa peet tsienied guic to.
Gzataa zeeṉe rzodiidznie naa Dios, rded naa xquizh lo me por grëtaa ncuaaṉe zineedz me lo to, niina ne laa to rliladz Jesús. Sac goṉ porne rliladz to Jesús, blactaa ziyuṉlay me lo xquieḻmban to, noyacnieṉ me to quiayoguicraa to zha nac zhiwseed me, rieṉ to zha gnee tow lo miech. Rlu zienaḻ to miṉe nac Xtiidz Jesús, zigne binse tow, gacxe waa bneedz Dios grëtaa guieḻbiini lo to, zeeṉa guieṉ to zha gban to, laga quiambëz to gdziṉ dze ne guiaad Jesús meṉ ne rnabey ne. Ni Dios nac meṉ ne gacnieṉ to tiblique gac to lo Xtiidz Jesús, zeeṉa ni tib falt rapde to gaḻ dze co. Sca nac xtiidz me, ni mesi goṉ ctsëëd me miṉe rnee me, ible laa me bredz to gacnie to Xpëëd me Jesús, meṉ ndzon ne rnabey ne.
10 Gacxe waa bets, bzian, laa naa rso diidz lo to niowse goḻgac, tsodiḻdraa to. Iṉe tipse goḻgac grë to, teḻ pe nac dziin ne guṉ to, teḻ pe rzac to, tipse goḻnee. Ne nligaa goḻgona, zig nac zeeṉe Jesúszhal noso diidz rii lo to. 11 Sac goṉ në tib zhalidz Cloé lo naa nodiḻlsa to i; 12 no to dieṉ cho xnëz ngab to. No to rnee: “Xnëz Pabl no naa”; riasaque zha ne rnee xnëz Apol no zho, rrieequiagaa zha ne rnee xnëz Pedr no zho; haxta no zho rzac zhase nac zha ne nlipaa no xnëz Jesús. 13 Ne squi rac to, ¿pe rzac to dzigo squi nzian lë nac Jesús? Zha ne rnee xnëz Pabl no zho, ¿pe niacxe naa pquia lo cruz gozh xtoḻ zho?, ¿te brobnis zho ye par ygab zho lo naa?
14 ¡Xquizh Dios led naad pchoobnis to grë to, lëëse chop zha ne pchoobnis naa nac Crisp ni Gay! 15 Zeeṉa tsod pe nacne guiab to xnëz naa ngab to, sac naa pchoobnis to. 16 Ah, ni naaque goṉ pchoobnis grë meṉlidz Stef. Bod lëëse zha ne pchoobnis naa ga, 17 sac goṉ pxeeḻdaxe Jesús naa waa cchoobnis naa miech, sinque laa me pxeeḻ naa cseed naa zho gacnaṉ zho zha grieelo laa zho lo doḻ. Haxta bod ligase bzhaac to miṉe biaḻne naa lo to, sac ib zanaḻd naa pe guieḻrac, pe diidz ngaṉ ne gne naa; sac nacda gleynie miech zha rnee naa, sinque gliladz zho cho nac Jesús, pe nacne gut me lo cruz.
Diosse nac meṉ ne rieṉ
18 Miṉ co nagoṉ noxco naa, maase niicle no grë zha ne rzac ncuaaṉe paat rquiind ga beeṉ Jesús gut me lo cruz, per lëë zha co nole nëz ne nitlo zho; saṉgue ne ne nac ne zha ne psilaale me lo doḻ, ndioṉ ne gaṉle ga blu pa lotaa nac poder ne rap Dios. 19 Noyaca zigne zhobneeque lo Xtiidz Dios, zeeṉe rëb me:
Znitlo naa grë guieḻrac ne rzac zho csilaa zho,
niicle rzac zho mazdraa zhooba guic zho,
ni lalnu yquiinda.
20 Ni nligaaw, grë zha rac, grë zha rieṉ, grë zha ne rzob dieṉ cho nroobraa rac, ib blud grë zhiwseed zho ga lo zho zha csilaa Dios zho, chogaa nac Dios. Ga blu Dios gaṉle lega nacse grë guieḻrac ne no lo guidzliu rii. 21 ¡Diosse nac meṉ ne rieṉ! Bieṉ me grieelod guṉbey miech me por xquieḻrac zho, nacne bnabey me zha ne dib zdoo gliladz xtiidz me, zha co csilaa me; niicle ne rzhidznie miecha, rzac zho ncuaaṉe paat rquiinda.
22 Zig nac grë zha Israel, grë zha Gres ncuaaṉe paat rquiinda rzac zho. Grë zha Israel, racladz zho gaṉlo zho grë milagr nroob par glu ne diidzliw; laa zha Gres na zienaḻgaa gaca zigne nac zhiwseed zho, sac laa zho zienaḻ guieḻrac ne no lo guidzliu rii. 23 Gacxe waa zeeṉe rnee no lo zho Jesús meṉ ne pquia lo cruz, meṉ cose csilaa miech, rlëë zha Israel ron zhow; laa zha Gres, rzhidznie. 24 Saṉgue ne, ne nac ne zha ne bredzle Dios bzëëb xnëz me, zigtaa zha Israela, zigtagaa grëraa miecha, ndioṉ ne gaṉle Jesús nac meṉ ne biaadlu pa lotaa nac poder ne rap Dios, me biaadlu pa lotaa nac xquieḻrac Dios. 25 Miṉe rzac miech paat rquiind ga beeṉ Dios, ni naṉd zho ndziibguicraa nac miṉ co lo grë xquieḻrac zho; zha ne rzacgaa choḻze cho meṉ nsis ga sca gut lo cruz, ni naṉd zho lëë meṉ co mazdraa ndip lo grëse miech guidzliu.
26 Bets, bzian, goḻgaṉ gaṉle lo grë to ne nac to zha ne ngab xnëz Dios, led grëde to nac zha rieṉ nëz lo miech, led grëde to nac zha non, zha ne ziaadgaa lo grë dii ne nziuu lo zho. 27 Per ib laa Dios nobedz grë zha ne rzac miech peet rieṉd, grë zha ne rzac zho nac zha nsis, parne guṉctoladz me grë zha ne rzac zho nac zha rac, zha non. 28 Laa me nobedz grë zha ne sca rzac miech paat rquiin, zha ne rzac zho peet nond, parne guioog ro grë zha ne rzac zho nac zha non, zha nziuu. 29 Ga rlu me gaṉle ni tib choot grieelod gacniats lo me. 30 Goḻwi gaṉle, niapse por me laa ne nacnie Jesús, grë guieḻrac, grë guieḻrieṉ ne rdziaap ne, Jesús bneedza, ni Jesús nac meṉ ne psilaa ne lo grëtaa xtoḻ ne, meṉ ne psaṉmbe ne laa ne bziaab xnëz Dios. Dios bnabey sca goca. 31 Gacxe waa choot grieelod gacniats, zigne ziaadaque lo Xtiidz me zaatne rnee: “Zha ne racladz gacniats, mazd guṉnon zho Dios por grëtaa ncuaaṉe ruṉ me.”