BROP GUITS NE PXEEḺ PABL LO
TIMOTÉ
1
¡Diuzh Timoté!
Naa nac Pabl, tib zha ne pxeeḻ Jesús nonee Xtiidz Ndzon me lo miech. Ible Dios bzo naa quiaseed naa miech diidz ne rdeed guieḻmban lo zha ne rzëëb xnëz Jesús.
Laa naa rxeḻ stib guits rii lo luu i goṉ xin; xin rne naa lo luu sac rzaac naa luu zig tib xpëëd naa. Miṉe racladz naa ni rnab naa lo Dios meṉ ne nac Pxoz ne, ni lo Jesús meṉ ndzon ne rnabey ne, yquia zdoo me luu, ni me tsoxco grë zhizhgab luu; zeeṉa peet tsienied guic luu.
¡Gzataa zeeṉe rzodiidznie naa Dios rzet naa luu lo me, niicle guidzew, niicle guieela, tibaque rded naa xquizh lo me ni rnab naa lo me gacnieṉ me luu! Dib zdoo naa noxco naa zanaḻ naa miṉe rnabey me, zigne bioxcoque grë xmeṉgoldoo naa güeynaḻ zhow.
Zeeṉe rsoladz naa blactaa roon luu zeeṉe wbi naa i, zoot naa tebaa zha gaṉniob naa luu stib; zeeṉa tsonley zdoo naa. Ni rsoladz naa scataa dib zdoo luu rliladz luu Dios; lëëdaaque xnanit luu Loid, ni xniaa luu Eunis, ni naṉpaa naa scataque dib zdoo luu rliladz luu me.
Gacxe waa, laa naa rso diidz lo luu pquiin grëse guieḻbiini ne bneedz Dios lo luu zeeṉe pxobnia naa guic luu, ni bnab naa beeṉlay me luu. ¡Ib csaand luuw! Sac goṉ, laa Dios rneedz zhiEspíritu me lo ne, parne sodziebdraa ne, parne dziaapraa ne xfuers me, gleynieraa ne samiech ne, ni tsabiiniraa ne. Gacxe nod pe nacne gdzieeb luu, bnee lo miech gaṉle zha nac Xtiidz Ndzon Jesús; ni niicle gdzieebdgaa luu ne znu nioogyu naa nu, loxaque ne rliladz naa me. Sinque bloo zdoo luu ne ib laa luu no gaṉ grë guieḻnë rii, loxaque ne quiaseed ne miech Xtiidz me, diidz ne rlu gaṉle zha laa zho lo doḻ. Ga nagoṉ rquiin fuerz ne rneedz Dios lo ne. Gotsaa gwi ne gaṉle laa me psilaa ne lo grëtaa xtoḻ ne, ni bredz me ne gban ne zigne racladz me. Ni nacda por pe guieḻwen ne bdziuuṉ ne, sac haxta zeeṉe gard cue guidzliu, laa me psaṉ diidz ne laa me glu gaṉle pa lotaa rleynie me ne.
10 Ni niina ne laa me pxeeḻ Jesús (meṉ ne rsilaa miech lo doḻ), laa me blu gaṉle ne nli nquialadz me ne. Jesús nac meṉ ne biaadtiche poder ne rap guieḻgut, ni biaadlu me gaṉle parne ygaa miech tib guieḻmban ne gdziṉd dze lozh, none gliladz zho Xtiidz Ndzon me. 11 Ible miṉ co nagoṉ nacne bzo Dios naa gne naa Diidz Ndzon rii lo miech, pxeeḻ me naa ga naa grë guiedz zaatne nodraa zha Israel, gaseed naa zho zha naca; 12 miṉcocxe waa znutaa grë ncuaaṉe nodeed naa. Per ni lalnu ib rtoladzd naa, sac wen wen naṉ naa cho nac meṉ ne rliladz naa, ni naṉ naa mesi zrieelo yquiaanap me naa nitnëzd naa haxta gaḻ dze ne laa me guiaad.
13 Bieṉ, güeynaḻ grë miṉe pseed naa luu, sac goṉ miṉ co nac miṉe rquiin. Tiblique bliladz Dios, iṉe bleynie samiech luu zigne no dziuuṉ ne ne nac ne zha ne no xnëz Jesús. 14 Espíritu Sant meṉ ne nacnie ne, me yquiaanap luu, me gacnieṉ luu ib csaand luu zhiwseed Dios, ib csaand luu dziin ne bzo Dios luu guṉ luu.
15 Naṉlaxe luu gaṉle zha beeṉ zha Asia, grëse zho bzozit lo naa; zig nac Figel, zig nac Hermoj, mbe psaan zho naa. 16 Saṉgue Onesifr, rnab naa lo Dios yquia zdoo Dios me grë meṉlidz me, sac blactaa biadchoobladz me zdoo naa. Niicle ne znu nioogyu naa nu, per ib beeṉd me ne ntoladz me niaadgaṉ me naa; 17 sinque zigne blanso me lad guiedz Roma nu, pquiaguib me naa haxta bdziel naa lo me. 18 Ni zoladzaxe luu gaṉle, pe zhistaa beeṉ me xyudar ne zeeṉe no ne guiedz Efés i; rnab naa lo Dios yquia zdoo Dios me gaḻ dze ne laa grëse miech gacredz lo Dios.