6
None gacnie ne samiech ne
Bets, bzian, teḻne gaṉ to laa cho tib zha ne nacgrë to noyuṉ pe tib doḻ, dzigo to ne nac to zha ne nlipaa zienaḻ miṉe rnabey Espíritu Sant, to goḻnee lo zho. Diidz wen, diidz ndooladz goḻco zdoo zho gbiire xixcuaa guic zho; ni scagaa tib tib to none nsin so to, sac goṉ adeḻ nenda yeque to sca sac. Zeeṉe raṉ to zha ne mban noded, goḻguṉ xyudar zho, goḻchoobladz zdoo zho, sac goṉ sca rnabey Jesús gban miech.
Teḻ zha ne rzac zha non nac zho, ni laa zho peet nond zho; lëëque zha noguitnie zho ga. Tib tib to, wen wen goḻguieṉ dieṉ pe quiayuṉ to, teḻne ncuaaṉe ndzinliw iṉe goḻley, per tsode to glëë zdoo to gaṉ to miṉe ruṉ stib zho. Sac tib tib ne, psose Dios ne pe nac xtsiiṉ me miṉe guṉ ne.
Grë zha ne noseed Xtiidz Dios, ib none ncuaaṉe rgaataa lo zho gdeed zhow yquiin zha ne noluw lo zho.
Tsienie wguite guic to sca, sac goṉ led yed Dios guiab ne quitnie ne. Tib tib ne, teḻ pe nac miṉe ruṉ ne miṉcoque ctsire me lo ne. Zha ne ruṉ grë ncuaaṉe ndzinlid, lëë miṉe cueequia zho ga laa zho nitlo. Laa zha ne guṉ grë miṉe rnabey Espíritu Sant, lëë miṉe ygaa zho ga nac tib guieḻmban ndzon ne gdziṉd dze lozh. Gacxe nagoṉ waa, tibaque gotsaa dzioxco ne dziuuṉ ne ncuaaṉe ndzinli, ncuaaṉe rquiin, guieete ne; sac teḻne sca tibaque dzioxco new, zeeṉe gaḻ dze co laa ne ygaa miṉe guioguiaḻ ne. 10 Zeeṉe gdeedtaaw diidz sca, goḻgotsaa dzioxco ne dziuuṉ ne xyudar grëse samiech ne, ni nana zeeṉe zha ne noque xnëz Dios nac zho, mazdraa rieguiaḻ dziuuṉ ne xyudar zho.
Rso Pabl diidz
11 ¡Goḻwi gaṉle, naazhal pquia nu! ¡Goḻwi gaṉle mbee mbee nac letr rii pquia naa rso naa diidz lo to! 12 Grë zha ne goṉ squi racladz tsopaa to bey ne rio zha Israel, laa zho ruṉa zeeṉa glëënied miech zho, zigne rlëënie zho grë zha ne rseed miech ne ib laa Jesús gut lo cruz, psilaa me grëse miech lo doḻ.
13 Nana, niicxe grë zha ne nole bey co, ruṉdaque zho grë miṉe rnabey ley; sinque laa zha qui nagoṉ quiaguib tebaa gdeed to diidz tso to bey, zeeṉa sca lozhd guiats zho ne zha bnabey to bio to bey. 14 Saṉgue teḻ naa, ib quiaguibd naa ne dieṉ zha gacniats naa, sinque laa naa quiaguib gacnaṉ miech gaṉle zha nac ne laa Jesús gut lo cruz. Sac teḻ naa, por grë miṉe bded Jesús ga, grëtaa ncuaaṉe no lo guidzliu laaw psaṉ naa tib lad; ni niicle naagaa, sca rzac grë miech guidzliu naa. 15 Grëse zha ne ygab xnëz Jesús, nacda ne dieṉ cho no bey ne rio zha Israel, chogaa noda; sinque miṉe non nacne ctsëë Dios lo xquieḻmban zho.
16 Grëse to ne nac to zha ne zienaḻ diidz ne rso naa nu, Dios yquia zdoo to, ni me gacnieṉ to ctsebd grë zhgab to; niicle tow ni niicle grëragaa zha ne ngable lo mew.
17 Bets, bzian, goḻgacnaṉ sca gaṉle, ib racladzdraa naa goṉ pe yquiaaqui gbiire gaquiet miṉe bnele naa lo to nu; sac teḻ naa, grëtaa mdel ne no xcuerp naa nu, lëëlew nac bey ne rlu gaṉle ne nli lo Jesús ngab naa, ni xtsiiṉ me noyuṉ naa.
18 Jesús meṉ ndzon ne rnabey ne, me tsoxco grë zhizhgab to. Sca gaca.
Pabl