GUITS NE PXEEḺ PABL LO
TIT
1
¡Diuzh Tit!
Naa nac Pabl, tib nguṉdziin win nac naa lo Dios, tib zha ne pxeeḻ Jesús nonee Xtiidz Ndzon me lo miech. Laa naa none xtiidz me, zeeṉa grëse miech ne bzooblole Dios, gliladz zho me, gacnaṉ zho zhapaa nac wseed ne zionaḻ ne (wseed ne rnee zha none gbannie miech Dios), wseed ne rlu gaṉle ible laa ne quiambiaaz ygaa ne tib guieḻmban ne gdziṉdraa dze lozh. Ansraa ne tsaa guidzliu, laa Dios bzeetle ne laa me gneedz guieḻmban co, ni mesi goṉ led yed me rquidie. Ni niina ne laa dze co bdziṉ, laa me blu lo ne gaṉle zha nac xtiidz me, miṉcopaa nagoṉ bzo me naa none naa lo miech. Lëë me ga nac Dios ne psilaa ne lo doḻ.
Laa naa rxeḻ guits rii lo luu goṉ Tit. Rzaac naa luu zig tib xpëëd naa, sac naṉ naa nli dib zdoo luu rliladz luu Dios zigne rliladz naa me.
Rnab naa lo Dios meṉ ne nac Pxoz ne, ni lo Jesús meṉ ne psilaa ne lo doḻ, glu me gaṉle pa lotaa noxco me luu, zeeṉa peet zhgab ctseebd luu.
Rsoladzaxe luu gaṉle, zeeṉe psaṉ naa luu lo guidzliu win ne lë Cret i, laa naa psaṉ luu zeeṉa lozh guṉ luu grëraa dziin ne no gac i, ni psaṉ naa diidz lo luu zha gzo luu zha ne so gnabey lo grë zha ne rliladz Jesús, tib tib guiedz qui. Bieṉ sca, zeeṉe gzo luu zha co, ga rquiin:
tib zha ne zaacse mban, zeeṉa peet glisquid miech lo zho;
tibaque wnaa ne mbannie zho, meṉ ne nacse tsieel zho,
zaacse quiachoob zho xpëëd zho, rliladz mëëd Dios (zëëbd diidz pe guieḻntseeb ne noyuṉ mëëd, o rondgaa mëëd diidz).
Sac zha ne sca so lo grë zha ne no xnëz Dios, ib none gac zho tib zha ne ndzinli mban, sac goṉ xtsiiṉ Dios ga guṉ zho. Nodne gac zho:
zha nlëëguic,
zha ngonziu,
zha nad ron diidz,
zha nguibdiḻ,
zha ne rzonaḻ dimi.
Sinque none gac zho tib zha ne:
ndzinli nac guic,
iṉe niowse rdeed zho zaatne rbëz miech ne rdziṉtaa lidz zho,
rioxco zho ruṉ zho niapse ncuaaṉe rquiin lo samiech zho,
zienaḻ zho gac niapse miṉe nac diidzli,
rioxco zho ruṉ zho niapse miṉe rnabey Dios,
rrieelo zho rnabey zho guic zho, rnabey zho xcuerp zho.
Ni none tibaque tsienaḻ zho miṉe nac Xtiidz Jesús, miṉe pseed zho; zeeṉa guieṉ zho zha gnee zhow lo grë zha ne gard tsoguic zha naca, ni grieelo zho glu zho lo grë zha ne rlëënie Xtiidz Jesús, guieṉ zha co nonguieḻda ga glëënie zhow. 10 Sac no ndal grë zha ne nëd gon Xtiidz Jesús niina, ncuaaṉe paat rquiind rseed zho miech, rquidie zho; ni lëëpaa zha ne sca ruṉ nac zha Israel. 11 Gacxe waa, ib none guioog ro zho; sac goṉ par cueexlëse zho dimi no zho noseed zho miech grë ncuaaṉe paat rquiind; zaatne no tib yu miech, grëse zho rquidie zho.
Bieṉ sca goṉ nsin bzo lo grë zha Cret i. Sac goṉ, 12 tib meṉladzaque zho, tib meṉ rac lo zho bzeet gaṉle zha nac zho zeeṉe znu bnee me: “Naṉdraaque zha Cret, loxaque noquidielsa zho samiech zho. Masaque mban zho zigne mban grë ma ntseeb ne no guix; loxaque gowse zho zienie guic zho, rbech zho guṉ zho dziin.” 13 Ni nligaa sca nac zho. Gacxe waa, bieṉ gdziguiend luu grë miṉe ruṉ zho, goctox lo zho zeeṉa sodziits zho lo Xtiidz Ndzon Jesús miṉe no gliladz zho. 14 Bnee lo zho yquiaadiagdraa zho beeḻze pe grë godiidz ne rbeebey zha Israel, ni niicle yquiaadiagdgaa zho grë miṉe rnabey zha ne rlëënie Xtiidz Ndzon Jesús.
15 Goḻgaṉ gaṉle, grë miech ne ndzinli nac guic, zha ne mbe xquieḻrien, ncuaaṉe notaa, mbe naca lo zho; saṉgue zha ne rliladzd Xtiidz Dios, zha ne ndzinlid nac guic, tsod tib ncuaaṉe mbe glulo lo zho; sac desde zdoo zho, desde xquieḻrien zho mbed. 16 Rnee zho ruṉbey zho Dios, per rlu nlida sac ndzinlid mban zho. Zha yozha, xquieḻndaan yozh zho zienie zho, led zha ne guiabd ne guṉ ncuaaṉe yquiina.