2
Wech nu bzan, leezha ngwa na ngunii na wdizh wli cheen Dios lo gu, nanguniit naya kwaan wdizh nagan nixa kwaan yalnzhak cheen myet yizhyo ne. Nu leezha mzo na kwaan re gu, tubka mza na kwent cheen Jesucrist, nel xomod ngut xaa lo krus. Gorna mzhin na lo re gu mzheb doo na nu nyentra jwers lo na, zee leezha ngunii na mza na kwent, nanguniit naya kwaan yalnzhak cheen myet yizhyo ne, nixa kwaan wdizh gaya zee gon guya. Nel lee Mbi Naban nu yalngezh cheen Dios mle zee mlu kwaan gro lo re gu. Kwaanzee ngwii gu lo Dios, per nanakta nel mbin guya kwaan yalnzhak cheen myet yizhyo ne, leeya nak nel mla yalngezh cheen Dios lo gu.
Mbi Naban nlu cho nak Dios
Per kwaan yalnzhak nzhedizh nu lo re xaa nye nzo ngwii lo Dios, per nanakta yalnzhak yizhyo ne nu nixa nanakta yalnzhak cheen re xaa nabeyy yizhyo ne, kwaan nakladiizh lux. Nzhedizh nu kwaan yalnzhak cheen Dios kwaan ngulaan, tub kwaan nzholaanla axta leezha zeeraka dexkwaa Dios yizhyo, nen xomod zaa xaa yalnaban kwaan tira lo be. Kwaane nak tub kwaan nanlat yek re xaa nabeyy yizhyo ne, nel chol nglaya yek xaa, nangkeet xaa Xaa Nabeyy be lo krus. Kwaanzee snee nzhé Xkyech Dios:
Dios nkano re kwaan chul nu nzaa xaaya lo re xaa nkela xaa,
re kwaan nik tub xaa zer ne lo,
nu re kwaan nik tub xaa zer gon
nu re kwaan nik tub xaa zer le xgab. [Is. 64:4]
10 Per lee Dios mlu kwaane lo be kwaan Mbi Naban, nel Mbi Naban nlabeyy rese kwaane, axta re kwaan nzho yek Dios.
11 Nii na lo gu, nik tub xaa nanet cho xgab nzho yek stub xaa, nebse mbi naban cheen xaa ne cho xgab nzho yek xaa. Nu leeka snee nebse Mbi Naban cheen Dios ne cho kwaan nle Dios xgab. 12 Nu namkayaat be mbi cheen yizhyo ne, lee be mkayaa Mbi Naban cheen Dios, zee labeyy be re kwaan mzelazh Dios lo be. 13 Nii nu re kwaane kwaan wdizh kwaan mzaa Mbi Naban cheen Dios lo nu, nu naniit nuya kwaan yalnzhak cheen nu. Nu snee nzaa nu kwent re xcheen Dios lo re xaa nak xaa xaa.
14 Loka xaa nayot Mbi Naban cheen Dios lextoo, nyent mod la re kwaan nak cheen Mbi Naban yek xaa, nel lo lee xaa naka tub kwaan nawlit. Nu nyent mod laya yek xaa nel nanzhot xaa Mbi Naban lextoo xaa. 15 Per lee xaa kwaan nzho Mbi Naban lextoo xaa, nzho mod labeyy xaa rese kwaan wen nu nyent mod yé re myet nawent nak xaa. 16 Nel lee Xkyech Dios nzhé: “¿Cho nlabeyy xgab cheen Dios? Nyent mod seed xaa Dios tub kwaan.” [Is. 40:13] ¡Per be nkano xgab cheen Jesucrist!