3
Xinn Dios nak be
¡Wii gu, ne xomod nkela Xuz be Dios re be, zee mrole xaa be xinn xaa, nu zeesi nak be xinn xaa! Kwaanzee rese xaa yizhyo nanlabeyyt xaa be, nel nanlabeyyt xaa Dios. Rese gu wech nu bzan, nak be xinn Dios. Nixa zer lu xomod gak be zee. Per ne be gorna lee Jesús yaad zee gak be kwenta lee xaa, nel lach be lo xaa modlalsa nak xaa. Nu rese xaa nkambaz Jesucrist, zee zo xaa nambey, kwentaxa nzo Jesucrist nambey.
Rese xaa nle kwaan nawent, nzeb xaa jwalt; nel re kwaan nawent nak tub jwalt. Gu ne, lee Jesucrist myaad mkiib jwalt cheen re be, nel lee xaa nik tub jwalt namlet. Rese xaa nzo kwaan Jesús nanlet xaa jwalt, lee xaa nle jwalt nanlabeyyt xaa Jesucrist, nixa nanlut xaa lo xaa. Xiin na, nalaat gu kade xaa gu. Xaa nle kwaan nali, nali nak xaa, kwentaxa nali nak Jesucrist. Lee xaa tubka nle jwalt, xinn Maxuu nak xaa, nel Maxuu axta yilo nle jwalt. Nu lee Xgann Dios myaad zee luux xaa rese kwaan nle Maxuu.
Nik tub xinn Dios nyent mod tubka le kwaan nawent, nel Mbi Naban cheen Dios nzho leen lextoo xaa nu nagarlotra le xaa jwalt nel ngol xaa lo Dios. 10 Snee ne be cho nak xinn Dios, nu cho nak xinn Maxuu. Xaa nanlet kwaan wen, nu nankelat xaa xinn Dios, nanakt xaa zee xaa Dios.
Nzhaal kela be tub be stub be
11 Kwaane nak kwaan mbin gu axta yilo: Nzhaal kela be tub be stub be. 12 Nagakt be kwenta Caín, xinn Maxuu, xaa mbit wech. ¿Chozhiin mbit xaa wech xaa? Mbit xaa wech xaa nel nawent kwaan nle xaa nu lee wech xaa nle kwaan wen, kwaanzee nayii xaa ne xaa wech xaa.
13 Wech nu bzan, nadedyallt gu chelee xaa yizhyo yii ne be. 14 Mdedla be lo yalgut nu mzhinla be lo yalnaban kwaan nzaa Dios, nu ne be kwaane, nel nkela be tub be stub be. Xaa nankelat tub xinn Dios, seesa nzo xaa zee lo yalgut. 15 Rese xaa nayii ne tub xinn Dios, xaa zee nak mod tub xaa nzhut myet, nu nela gu nik tub xaa nzhut myet nankanot yalnaban kwaan tira. 16 Nu Jesús mlu xomod nak yalnkela leezha mzaa xaa yalnaban cheen xaa kwent cheen be. Nu seeka nzhaal zaa re be yalnaban cheen be le be yudar tub be stub be. 17 Chelee tub be nzho kwaan lo, nu ne be lee tub xinn Dios nzho nisda doo, nu nanlest lextoo be ne be xaa, nu nanzaat be tub kwaan lo xaa, ¿xomod nkano be yalnkela cheen Dios leen lextoo be? 18 Xiin na, nanebtse mbezh be nkela be tub be stub be, sinka kela be xaa kwaan dub lextoo be, nu seeka nzhaal le be wen lo xaa.
Wen zo be lo Dios
19 Snee nlabeyy be nzo be lo kwaan wli, nu wen nzo be lo Dios, 20 chelee lextoo be gaazh tub kwaan tich be, Dios seleyy be nel narora Dios ke lextoo be. Nu lee xaa ne rese kwaan. 21 Rese gu xaa nkela na, nu chelee lextoo be nagaazht tub kwaan tich be, nazhebt be nya be lo Dios. 22 Lee xaa zaa rese kwaan naab be lo xaa, nel nzhon be xtizh xaa, nu nle be kwaan nzhekla xaa. 23 Nu mod né Dios, nzhaal wii be lo Xgann xaa, xaa nak Jesucrist, nu kela be tub be stub be nel sbaa né xaa nzhaal le be. 24 Rese xaa nzhon xtizh Dios nzo kwaan Dios, nu Dios nzo kwaan lee xaa. Nu snee ne be lee Jesucrist nzo kwaan be, nel Mbi Naban cheen xaa nzho leen lextoo be.