Yech yilo kwaan mkee Pab lo re xaa yezh Tesalónica
1
Dix cheen Pab
Dix re gu.
Na nak Pab; nu Silban nu Timoteo nzo kwaan na nee. Kakee na yech ne xaal na lo re gu, xaa Jesús, xaa nzho yezh Tesalónica. Dios nak Xuz be, nu Jesucrist nak Xaa Nabeyy be. Nzhekla na luu Dios yalnkela cheen xaa lo gu zee chul kwi rese gu.
Nzaa nu dixkix lo Dios kwent cheen xomod ngwii gu lo Dios
Leezha nii nu lo Dios tubka nzaa nu dixkix lo xaa nel nye nzo gu lo xaa. Nu tubka nselazh nu nzaa nu dixkix lo Dios, xaa nak xuz be, nel tubka ngwii gu lo xaa, nu kwaan dub lextoo gu nkee gu xchiin xaa, nel nkela gu xaa, nu xomod nye nzo gu lo Jesucrist Xaa Nabeyy be, nu tubka nkambaz gu bare xaa. Kwaanzee wech nu bzan, ne be Dios mleey gu nel nkedoola xaa gu. Nu leezha mzaa nu kwent wdizh chul lo gu, nanebtse ngunii nuya kwaan wdizh, nel noka mle Mbi Naban kwaan gro lo gu, zee ne gu wli re kwaan nguné nu lo gu. Nu noka ne gu nali mod nzhale mle nu leezha myaad nu lo re gu, nel mle nu zee mkayaa gu re kwaan wen.
Nu lee re gu ngok kwenta nu, nu kwenta Xaa Nabeyy be. Nu nixa mded doo gu bid, lee Mbi Naban mle zee nyakdoola gu mkayaa gu wdizh chul. Nu snee mlu gu lo re xaa Jesús, xaa nzho re yezh cheen Macedonia nu re yezh cheen Acaya, mlu gu lo xaa nen xomod nzhaal wii xaa lo Jesús. Kwaanzee re gu mle zee lee wdizh chul cheen Xaa Nabeyy nzhayon zyen doo myet re yezh, nu nanebt re yezh cheen Macedonia nu re yezh cheen Acaya noka stub naz re yezh, sbaa lee re xaa ngune xomod ngwii gu lo Dios nu nankintra zaa nu kwent lo re xaa xomod mkayaa gu xtizh Dios. Nel rese xaa ba nzaa kwent lo nu xomod wen doo mkayaa gu nu, leezha myaad nu lo gu, nu xomod ta mlaa gu re maj kwaan nambant, kwaan nawlit nak Dios, nu mzelo gu mwii gu lo Dios, xaa mban, xaa wlipa nak Dios, nu mzelo gu mkee gu xchiin xaa. 10 Noka nzaa re xaa ba kwent xomod nkambaz re gu bare Jesucrist naz yiba, xaa nak Xgann Dios. Dios mseban xaa. Nu nebse lee xaa nzho mod la re be lo yalzi kwaan xaal Dios.