2
Xomod nzhaal wdizhno xaa Dios
Timoteo, nzhaal yé lu lo re xaa Jesús zee tubka wdizhno xaa Dios, nu naab xaa lo Dios kwent cheen rese myet, nu zaa xaa dixkix lo Dios. Nzhaal naab xaa lo Dios zee le xaa yudar re rey nu lo re xaa nak zhiin, zee chul kwi re be, zee nzho mod gool be lo Dios nu zo be nali lo Dios nu lo re myet. Nel kwaane nak kwaan wen, kwaan nyula Dios, xaa mzaa yalnaban lo be. Nel Dios nzhekla rese myet ne cho nak kwaan wli, zee nzho mod zaa xaa yalnaban kwaan tira lo xaa. Nyentra stub Dios tubka Dios nzho, nu tubka xaa nii kwent cheen be lo Dios, xaa ne nak Jesucrist. Nel Jesucrist mzaa yalnaban cheen zee mchee xaa jwalt cheen rese myet, nu Dios mle kwaane mer mbizh kwaan mleey xaa axta yilo. Dios mleey na zee mkayaa yalnabeyy lo Jesucrist, zee za na kwent wli ne lo re xaa stub yezh zee nzho mod wii xaa lo Jesucrist. Wlipa na kwaan nii na, nankadet na.
Lee re xaabyi, loka pa nzo xaa nzhaal wdizhno xaa Dios, nu lep xaa yaa xaa naz yiba. Nzhaal le xaaya tub mod nali, nayot xyan nu nixa dil lextoo xaa.
Nu nzhekla na gak re ngwnaa ler, mod nzhaal gak meya; nu nagakt me ler kwaan non doo nu nixa nadexkwaat me yek me chul doo, kwaanzee le zee wii re xaabyi lo me. Nu naweet me or nixa perla, kwaan non doo. 10 Lee kwaan nzhekla na nak, lee re ngwnaa, me wlipa nzholl lo Dios, le me kwaan wen, kwaane nak kwaan mas chul lo me. 11 Lee re ngwnaa nzhaal gon me diizh nu nseed me xtizh Dios, nu naniit me leen pa nkasa gu. 12 Nu nii na nyent mod seed ngwnaa re xaabyi nu nixa nanabeyyt me lo re xaabyi, sinka nzhekla na naniit me leen pa nkasa gu nu nakeet me rezh. 13 Nel Dan mdexkwaa Dios yilotlaka, gwluzh mdexkwaa xaa Ev. 14 Naleet Dan mkiil Maxuu sinka Ev mkiil Maxuu, zee nambint me xtizh Dios, sbaa mle me kwaan nawent. 15 Per lee ngwnaa naluxt leezha gal xinn me chelee me tubka ngwii me lo Jesucrist, nu kano me yalnkela lextoo me, nu nali zo me delant lo Dios, zee gak me mod nzhaal gak me.