Yech mrop kwaan mkee Pab lo re xaa yezh Corinto
1
Dix cheen Pab
Na nak Pab, nu na nak tub re xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesucrist nel sbaa nzhekla Dios. Tubka kwaan wech Timoteo, kakee na yech ne lo re gu, xaa mle nambey Jesús, xaa nzho yezh Corinto, nu lo re xaa mle nambey Jesús, xaa nzho dub naz ba pa nak yizhyo cheen Acaya. Nzhekla na lee Dios, xaa nak Xuz be, nu Jesucrist, Xaa Nabeyy be, luu xaa yalnkela cheen xaa lo re gu nu le xaa zee kwi wen re gu.
Bid kwaan mded Pab
Gool be lo Dios, xaa nak Xuz be nu xaa nak Xuz Jesucrist, Xaa Nabeyy be, nel lee xaa nak xaa nlesla ne re be, nu Dios nak xaa tubka nseleyy be. Nu nseleyy Dios be gorna kaded be bid, zee noka re be seleyy re xaa kaded bid; nu seleyy be xaa kwentaxa mseleyy Dios be. Nel nded be bid mod mded Jesucrist bid, sbaaka nseleyy Dios be kwent cheen Jesucrist. Kwaanzee chelee nu nded nu bid, nded nu bid zee lee re gu leyy, nu le gu gan yalnaban kwaan tira; nu cheleeya Dios nseleyy nu, naka zee noka lee re gu leyy, zee noka gu ye ded bid kwaan nded nu. Kwaan né nu nak, modxa nded gu bid sbaaka nded nu bid, per sbaa noka re gu nseleyy Dios modxa nseleyy xaa nu.
Wech nu bzan, nzhekla nu ne gu gro doo bid mded nu yizhyo Asia. Kwaane nak tub yalzi, tub yalzi kwaan mer nyent mod ngle nu gan ngded nu, nu axta mle nu xgab ngyet nu. Mzak nu nak nu mod tub xaa naklakwent yet. Per kwaane mle sirb zee mseed nu nawiit nu leeka lo nu, sinka nkin wii nu lo Dios, xaa nseban re xaa ngut. 10 Dios mkanap nu leezha nzhekla re xaa ngut nu, nu ne nu tubka sbaa kanap xaa nu lo rese kwaan. 11 Nu chelee re gu naab gu lo Dios, telisa kanap xaa nu; nu seeka zyen xaa nzaa dixkix lo Dios mod mkanap xaa re nu, kwent cheen kwaan ngunaab zyen xaa lo xaa.
Chozhiin nangwat Pab lo re xaa yezh Corinto
12 Nzeen nu naz leen lextoo nu lee rese kwaan mle nu lo re myet yizhyo, mle nuya tub mod nali nu kwaan dub lextoo nu, nel Dios mle yudar nu, zee masra mle nuya lo re gu. Nu kwaanzee nix doo nzhak lextoo nu, nel kwaan mle nu lo re gu namlet nuya mod nzhak xaa yizhyo ne nel Dios mle yudar nu. 13 Nu lo re xkyech nu nankeet nu nik tub kwaan zee kade nu gu, zee nalata yek gu. Nzhekla na klar laya yek gu. 14 Nixa nal gor ne nanlabeyyt gu nu wen wen, nzhekla na leezha bare Jesucrist Xaa Nabeyy be, lee re gu nzho mod to gu yalxwa cheen re nu modxa noka re nu to yalxwa cheen re gu.
15 Nel nela na sbaa naka, nzhekla na yilotlaka lo re gu ngal na, zee nzho mod ngzhaal re be stuba, ngak rop welt. 16 Kwaanzee mle na xgab ngdeed na lo re gu gorna ngwa na naz yizhyo Macedonia nu noka ngdeed na lo re gu gorna ngbare na stuba, zee ngle re gu yudar na nga na naz yizhyo Judea. 17 Nu gorna mle na xgab ngle na kwaane, mle wen na xgaba. Nu nanlet na xgab mod re xaa yizhyo ne, xaa mbezh le xaa tub kwaan nu nanlet xaaya. 18 Nel lee Dios nali nak lo rese kwaan, sbaaka re nu nali nak nu lo rese kwaan nii nu lo re gu. 19 Nel leezha yon nu Silban nu Timoteo nzaa nu kwent cheen Jesucrist, Xgann Dios lo re gu, mzaa nuya tub mod nali, nel tubka wli nak Jesucrist. 20 Nel rese kwaan né Dios, telisa nle xaaya. Nu snee kwent cheen Jesucrist nzho mod yé be: “Sbaa gaka”, nu sbaa nzho mod gool be lo Dios. 21 Nu Dios nak xaa nle zee nye nzo rese be lo Jesucrist, nu mleey xaa be zee tubka yo be kwaan Jesucrist, 22 nu mzaa xaa Mbi Naban cheen xaa lo be zee luu nak be xaa xaa, nu sbaa nzho mod ne be telisa kayaa be re kwaan zaa xaa lo be gwluzh.
23 Nu chelee na zeeraka ya na yezh Corinto mrop welt mod nak xgab cheen na, zoob na Dios mod tub testig, nagat na nel nanzheklat na galno na re gu. 24 Nu nanzheklat nu nabeyy nu gu xomod nzhaal ngwii gu lo Dios, nel nye nzo gu lo Dios ngwii gu lo xaa, nebse nzhekla nu le nu yudar gu zee chul gak lextoo gu.