Yech mrop kwaan mkee Pab lo re xaa yezh Tesalónica
1
Dix cheen Pab
Dix re gu.
Na nak Pab, nu nzo Silban nu Timoteo kwaan na nee. Kakee nu yech ne lo re gu, wech nu bzan, xaa nzho yezh Tesalónica, nel gu nak xaa Dios, xaa nak Xuz be, nu xaa Jesucrist, Xaa Nabeyy be. Nzhekla na lee Dios, xaa nak Xuz rese be nu Jesucrist, Xaa Nabeyy be, luu xaa yalnkela cheen xaa lo gu nu le xaa zee kwi chul rese gu.
Dios naab kwent lo re xaa nzeb jwalt gorna bare Jesucrist
Wech nu bzan, tubka nzhaal zaa nu dixkix lo Dios, kwaane nak kwaan wen, nel kad mbizh mas nzhaxenra gu lo mod ngwii gu lo Jesús, nu mas nkela gu tub gu stub gu. Lee nu nix doo nzhak lextoo nu nzaa nu kwent cheen re gu lo re xaa Jesús, re xaa stub yezh, mod nye nzo gu lo Dios, nu mod tubka ngwii gu lo Jesús nixa nrenal xaa gu, nu nixa nded gu bid. Nu kwaane nlu lee Dios nali nak leezha mle non xaa be zee kayaa be pa nabeyy xaa, nel kwaanzee kaded be bid nal.
Nel wen nali nak xgab cheen Dios, leezha ted Dios bid rese xaa kwaan nle nded gu bid nal; zee lee gu, xaa nded bid nal, Dios le zee nadedtra gu bid kwentaxa le Dios zee nadedtra nuya. Re kwaane gak mbizh gorna lee Jesús, Xaa Nabeyy be, yaad naz leen yiba leen luzh bal, kwaan re mandad cheen xaa, xaa ngezh doo. Yaad xaa zee teed xaa bid re xaa nanzaat yek labeyy Dios, nu namzaat yek mzob yek kwaan nzhé wdizh chul cheen Jesucrist, Xaa Nabeyy be. Nu tira ded re xaa ne bid, nu yo xaa zit lo pa chul cheen Xaa Nabeyy nu lo re yalngezh cheen xaa. 10 Gorna lee Xaa Nabeyy yaad mbizh zee, gool rese xaa nak xaa xaa lo xaa, xaa nambey nak, xaa ngwii lo xaa. Nu noka be gool lo xaa nel mkayaa gu re kwaan nguné nu lo gu.
11 Nu kwaanzee tubka naab nu lo Dios kwent cheen gu, zee le xaa yo gu mod nzhaal yo xinn Dios, nel kwaanzee mrezh xaa gu. Nu noka naab nu lo Dios zee le xaa yudar gu, kwaan yalngezh cheen xaa, zee gak re kwaan wen kwaan nzhekla gu le gu lo xchiin Dios kwaan nkee gu, nel nzak gu lee Dios nzho mod le kwaan gro. 12 Nu snee lee Jesucrist, Xaa Nabeyy re be, gak non, nu sbaaka gak non re be lo xaa, modxa mlu Dios rop Jesucrist yalnkela cheen xaa lo be.