3
Naab gu lo Dios zee kanap xaa nu
Lee nal gwluzhtlaka, naab na lo re gu zee naab gu lo Dios kwent cheen nu, zee nzho mod zaa nu kwent cheen Xaa Nabeyy, nu zee mas lijer gon rese myet xtizh Dios, nu kayaa xaaya chul, mod mkayaa re guya. Noka naab gu lo Dios zee nayigat nu lo re xaa nakap nak, xaa nanzaat yek gon re kwaan wli, nel naret myet nak xaa ngwii lo Xaa Nabeyy. Per nali doo nak xgab Xaa Nabeyy, nu lee xaa nle zee nye nzo gu nu nkanap xaa gu lo kwaan nzhekla Maxuu le lo gu. Lee Xaa Nabeyy nle zee ne wen nu lee gu kale nu zleka re kwaan mlu nu lo gu. Nzhekla na lee Xaa Nabeyy le yudar gu zee kela gu modxa nkela Dios, nu le zee nye zo gu lo Jesucrist.
Nzhaal kee gu zhiin
Wech nu bzan, nabeyy nu gu kwaan yalnabeyy cheen Xaa Nabeyy, bachii gu lo stub naz re wech, xaa nanzheklat kee zhiin, re xaa nakalet modxa mlu nu lo gu. Noka nela gu xomod nzhaal yo gu, zee le gu mod mle re nu leezha mzo nu lo gu. Nandawt nu laaw tub gu sbaasa, sinka mkee nu zhiin zhe nu yaal zee nangakt nu storb lo gu. Nu nixa nzho mod ngnaab nu kwaan nkin nu lo gu, per namlet nuya, sinka mkee nu zhiin zee ne gu xomod nzhaal le guya. 10 Leezha nzoka nu lo gu nguné nu lo gu, loka xaa nanzheklat kee zhiin, nixa nagawt xaa. 11 Nel mbin nu lee lak gu nankeet zhiin, nebse nrep gu paro nakabezht xaa gu. 12 Lo re xaa ba, naab nu, nu nabeyy nu, kwaan yalnabeyy cheen Xaa Nabeyy, zee kee xaa xchiin xaa zee le xaa gan kwaan gaw xaa, nu narept xaa paro nakabezht xaa xaa.
13 Wech nu bzan, tubka ble gu re kwaan wen, nu nayechet lextoo gu le guya. 14 Nu chelee tub xaa nanzaat yek gon kwaan né nu lo yech ne, bwii gu ne xana xaa ba nu nazhaalt gu kwaan lee xaa, zee ton xaa. 15 Per nayiit gu ne gu xaa, mas wen bzaa gu konsej lo xaa kwenta wech gu nu bzan gu lo yalnkela cheen Xaa Nabeyy.
Dix kwaan gwluzhtlaka
16 Nu nzhekla na lee Xaa Nabeyy, xaa nle wen nzhi be, le zee chul kwi gu rese mbizh loka pa nzo gu, nu kanap xaa gu.
17 Na nak Pab, nu kakee na lak lan wdizh ne kwaan mer yaa na lo gu. Nu snee nza na firm lo rese yech kwaan nkee na, zee ne gu wlipa na mkeeya. 18 Noka nzhekla na lee Jesucrist Xaa Nabeyy be, luu yalnkela cheen xaa lo rese gu.
Sbaa gaka.
Pab