Yech mrop kwaan mkee Pab lo Timoteo
1
Dix Wech Timoteo.
Na nak Pab, xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesucrist mod nzhekla Dios, zee za na kwent cheen yalnaban kwaan nguné Dios zaa xaa, nu tubka zaa xaaya lo re xaa ngwii lo Jesucrist. Kee na yech ne lo lu Timoteo, nel lu nak mod xgaan na, nu nkedoola na lu. Nzhekla na lee Dios, xaa nak xuz be, nu Jesucrist, Xaa Nabeyy be, luu xaa rese yalnkela cheen xaa lo lu, nu noka nzhekla na lesla xaa ne xaa lu, zee nix doo gak lextoo lu.
Nzhaal zaa lu kwent cheen Jesucrist
Zhe nu yaal nza na dixkix lo Dios kwent cheen lu nu naab na lo xaa zee kanap xaa lu. Kwaan tub xgab nali nzhedizhno na Dios modxa mle re xey na, xaa yilo. Tubka nselazh na mod mbinn lu leezha mcho rop be, nu gorna nselazh naya, nzhekla na yal na lo lu zee gak wen lextoo na. Nel nselazh na xomod tubka ngwii lu lo Jesucrist, mod ngwii xos lu, Loida lo Jesucrist, nu mod ngwii xnaa lu, Eunice lo Jesucrist. Nu ne wen na sbaaka ngwii lu lo Jesucrist.
Kwaanzee nii na lo lu, le xchiinra kwaan mzelazh Dios lo lu leezha mzhib na yaa na yek lu nu ngunaab na lo Dios kwent cheen lu. Nel Dios namzaat tub mbi cheen yalnacheb lo be, lee Dios mzaa Mbi Naban cheen xaa lo be, nu lee Mbi Naban nzaa yalngezh nu yalnkela lo be nu zee nzho mod wen nabeyy be lo kwerp cheen be. Natont lu zaa lu kwent cheen Xaa Nabeyy, nixa natont lu ne lu na, nixa nzhoo na lozhyib nel nza na kwent cheen Xaa Nabeyy. Byelal ded lu bid kwent cheen Xaa Nabeyy modxa kadeed na bid, nu bnaab lo Dios zee zaa Dios yalngezh ne lo lu, zee ye lu ded lu re bid ba. Nel lee Dios mkiib re jwalt cheen be, zee mleey xaa be zee zo be nali lo xaa. Nu namlet xaaya nel mle be kwaan wen, mle xaaya nel nzhekla xaa, nu naka tub kwaan mlela xaa xgab axta yilo gorna zeeraka dexkwaa yizhyo, nu kwaanzee mxaal xaa Jesucrist lo be. 10 Nel mlu xaa yalnkela cheen xaa, nel mxaal xaa Jesucrist myaad yizhyo ne, zee mkiib xaa re jwalt cheen be. Nu klar doo nlu wdizh chul cheen xaa, xomod mlux xaa yalnabeyy cheen yalgut, nu xomod mzaa xaa yalnaban kwaan tira lo be.
11 Lee Dios mleey na zee mkayaa na yalnabeyy lo Jesucrist, zee nlu na wdizh chul cheen xaa, 12 kwaanzee kadeed na bid kwent cheen re kwaane. Per nantont na, nel nela na cho nak xaa ngwii na lo, nu ne wen na lee xaa nzho mod kanap na wen wen lo re kwaan mlaa xaa le na, axta gorna bare xaa.
13 Tubka breke tich kwaan nali modxa mlu naya lo lu; nel tubka ngwii lu lo Jesucrist, nu nel tubka nkela lu re myet. 14 Nu Mbi Naban kwaan nzho leen lextoo be nle yudar be; kwaanzee nzhaal kanap wen lu kwaan mseed lu lo Dios zee nacheet myeta.
15 Nel nela lu lee wech Figelo nu wech Hermógenes mlaa na, nu noka zyen doo stub naz xaa yizhyo cheen Asia mlaa xaa na. 16 Nzhekla na lee Xaa Nabeyy les lextoo ne Onesíforo nu re sawlizh xaa, nel nixa nzhoo na lozhyib, nu nantont xaa ne xaa na. Zyen doo welt mbiid xaa mseleyy xaa na. 17 Nu leezha mzhin xaa yezh Roma nangucheet lextoo xaa mkwaan xaa na, axta nguzhal na lo xaa. 18 Nu ne wen lu xomod mle xaa yudar na leezha nzo na yezh Éfeso. Kwaanzee naab na lo Dios leezha bare Jesucrist lesla xaa ne xaa Onesíforo.