Yech kwaan mkee Pab lo re xaa yezh Éfeso
1
Dix cheen Pab
Dix re gu mig, xaa nzho yezh Éfeso.
Na nak Pab, nu na nak tub mos cheen Jesucrist nel sbaa nzhekla Dios. Nu kakee na yech ne lo re gu xaa mle nambey Jesús, xaa nzho yezh Éfeso, xaa tubka ngwii lo Jesucrist. Nzhekla na lee Dios, xaa nak Xuz be nu Jesucrist, Xaa Nabeyy be, le zee kwi chul re gu nu luu xaa yalnkela cheen xaa lo re gu.
Diizh kwaan mzaa Jesucrist lo re xaa nak xaa xaa
Gool be lo Dios, xaa nak Xdios be nu xaa nak xuz Jesucrist, Xaa Nabeyy be, nel lee xaa mzaa re xcheen xaa re kwaan nze naz yiba lo re be, re kwaan nkin be zee gak be xaa xaa, kwent cheen kwaan mle Jesucrist. Dios mleey be axta leezha zeeraka dexkwaa yizhyo, kwent cheen kwaan mle Jesucrist, zee gak be xaa xaa zee nzhul zo be lo xaa. Nu kwaan yalnkela cheen xaa, mleey xaa be zee gak be xinn xaa kwent cheen kwaan mle Jesucrist, modxa nzhekla xaa. Kwaanzee tubka nzhaal gool be lo Dios, nel tant nkela xaa be; nu kwent cheen Xgann xaa, xaa tant nkela xaa, mzaa xaa re kwaane lo be. Nu leezha ngut Jesucrist zee mzi xaa be zee gak be xaa xaa, zee mchee xaa re jwalt cheen be, nel tant nkela xaa be, zee tira mle xaa kwaane. Nu Dios kwaan yalnzhak cheen xaa, mlu xaa re kwaan nzhekla xaa le xaa lo be, re kwaan ngulaan axta yilo. Sbaa mle xaa nel nkela xaa be, nel sbaa mlela xaa xgab le xaaya kwent cheen Jesucrist. 10 Leezha zhin mbizh kwaan mlela Dios xgab, le xaa zee lee Jesucrist nabeyy rese kwaan nzho lo yizhyo nu rese kwaan nzho naz yiba.
11 Axta yilo Dios mleeyla be zee kayaa be re kwaan nak xcheen xaa, kwent cheen kwaan mle Jesucrist mod nzhola yek xaa le xaa. Nu mle xaaya mod nzhekla xaa, 12 zee lee re nu, xaa mwii lo xaa yilotlaka, le zee gool rese xaa lo xaa. 13 Nu noka re gu leezha mbin gu kwent cheen wdizh chul cheen Jesucrist, kwaan wli nak, leeka kwaan nzaa kwent cheen yalnaban kwaan tira, nu leezha mwii gu lo Jesucrist, gorzeetlaka mkayaa gu tub sey kwaan nak Mbi Naban kwaan nzhé Dios xaal xaa. 14 Nu lee Mbi Naban nlu lee be kayaa re kwaan né Dios zaa Dios lo be, axta gorna koo Dios re be, xaa nak xaa xaa lo yizhyo ne, zee gool rese xaa lo xaa nel gro doo nak xaa.
Pab naab lo Dios zee labeyy re xaa chul nak Dios
15 Nu kwaanzee, gorna ngune na lee gu ngwii lo Jesucrist, nu nkela gu re xaa Jesús, xaa nambey, 16 tubka nza na dixkix lo Dios, noka naab na lo xaa kwent cheen re gu. 17 Nel lee xaa nak Xuz be nu nzo xaa lo xni, nu lee xaa nak Xdios Jesucrist, Xaa Nabeyy be. Nu tubka naab na lo xaa zee yo yek gu, zee luu xaa lo gu xomod nak xaa, zee labeyyra gu xaa. 18 Naab na zee lee Dios le kaxni yek re gu, zee ne gu cho kwaan mrezh xaa gu nkambaz gu. Nel nkambaz be kayaa be rese kwaan chul doo kwaan zaa Dios lo be, xaa nambey. 19 Nu noka zee labeyy be gro doo nak yalngezh cheen xaa, lo re kwaan nle xaa kwent cheen be, xaa ngwii lo Jesucrist. Nu yalngezh ne nak kwaan mlu Dios leezha 20 mseban xaa Jesucrist nu mle xaa zee zob xaa lad li lo xaa naz yiba. 21 Nu mzob xaa xaa zee nabeyy xaa lo rese yalngezh, nu lo rese yalnabeyy, nu lo rese xaa non, nu lo rese kwaan nzho lo yizhyo ne nu lo rese kwaan zhin. 22 Mle xaa zee nabeyy Jesucrist lo rese kwaan, nu noka zee nabeyy xaa re xaa ngwii lo xaa. 23 Nel lee re xaa ngwii lo Jesucrist nak mod kwerp cheen Jesucrist, nu Jesucrist nabeyy re xaa nak xaa xaa, mod tira nabeyy xaa rese kwaan.