Yech kwaan mkee Chag
1
Dix cheen Chag
Dix re gu.
Na nak Chag, nu kakee na yech ne lo re gu, xaa nak dii cheen chiibchop xgann xey be, xaa Israel, lo re gu xaa nzho dubse yizhyo. Na nak xmos Dios, xaa nkee na zhiin lo, nu xmos Jesucrist, Xaa Nabeyy be.
Cho sirb nle re yalzi
Rese be wech nu bzan, yakla be gorna zhin reta klas yalzi lo be. Yakla be gorna nded be re yalzi kwaan nzhin lo be nel ngwii be lo Jesús, nel nela be re yalzi nle zee nye nzo be lo Dios. Bseed be xek be ded be rese yalzi nu nye zo be lo Dios nu nik tub kwaan nayojwalt lo be.
Nu cheleeya cho be nzho jwalt yalnzhak lo, gunaab beya lo Dios, nel telisa zaa xaaya lo be nu nagalnot xaa be nel ngunaab beya lo xaa. Per dub yek be naab beya nu dub lextoo be, nu nagakt chop yek be. Nel lee xaa nzhak chop yek, nak kwenta nistoo kwaan ngit tub lad nu stub lad. 7-8 Xaa kwaan nzhak chop lextoo ngwii xaa lo Xaa Nabeyy, nanyet nzo xaa lo Xaa Nabeyy, zee nik tub kwaan nyent mod kwaz xaa kayaa xaa lo Xaa Nabeyy.
Nzhaal yakla re xaa prob, xaa ngwii lo Jesucrist, nel non doo xaa lo Dios. 10 Sbaaka nzhaal yakla re xaa rik, leezha nseed Dios xaa nanzhaalt gak xaa xaa nto yalxwa. Nel re xaa rik nak mod re yeey wen kwaan ngool; 11 nu gorna nlen mbizh nu nzelo neey nla, zee lee yeey wen ngool nu nawentra luya. Snee lux re xaa rik gorna kale xaa xchiin xaa lo re kwaan nzhap xaa.
12 Wen xaa nxek lo re yalzi. Xaa nxek lo re yalzi kayaa koron cheen yalnaban kwaan tira, kwaan nguné Dios selazh Dios lo re xaa nkela xaa. 13 Leezha nzhekla tub xaa le tub kwaan nawent, nambezht xaa: “Dios mkiil na”. Nel nankiilt Dios nik tub xaa, nu nixa nik tub kwaan nawent nanlet xaa. 14 Per tub xaa nkiil leeka lee xaa leezha nla xaa lo re kwaan nawent kwaan nzhekla xaa le xaa. 15 Nu lee re jwalt kwaan nle xaa nzhal lo re xgab nawent kwaan nzho yek xaa. Nu leezha yilo roo re jwalt, leeya nle zee yet xaa.
Xaa prob nu xaa rik
16 Kwaanzee nii na lo re gu wech nu bzan, nakadet be leeka be. 17 Nel Dios xaa nzob naz yiba, nzaa rese kwaan wen nu rese kwaan xwa nzhak lo re be. Lee xaa mdexkwaa mbizh, nu mbee, nu re mbal ma yiba, zee zaa ma xni lo re myet, xaa nzhi lo yizhyo. Nu lee xaa nak mer xni per nangunt xni cheen xaa, nu nixa nyent yalnakaw lo xaa. 18 Lee xaa mle zee ngol be lo xtizh xaa kwaan wli, nel sbaa nzhekla xaa. Sbaa mle xaa zee gak be mod tub xle kwaan ntop xaa yilotlaka lo rese kwaan mdexkwaa xaa.
Cho kwaan nzhekla Dios le be
19 Kwaanzee nii na lo gu wech nu bzan, list zo be kenzha be, nu wen wen le be xgaba yilo keb beya, nayiit be ne be re myet sbaaga. 20 Nel lee yalnayii cheen myet nyent mod zo xaa nali lo Dios. 21 Kwaanzee nii na lo gu: Laa be rese kwaan nanzhult nu laa be rese kwaan nawent. Gak be tub xaa nadoo, laa be nabeyy xtizh Dios lextoo be zee koo Dios be lo yalgut.
22 Leeka be nkade be leezha mbezh be nkenzha be xtizh Dios per nanlet beya; mas wen le beya. 23 Nel loka xaa nebse nkenzha xtizh Dios nu nanlet xaaya, nebse nak xaa kwenta tub xaa ngwii garlo lo spej. 24 Wen wen ngwii xaa lo spej nen xomod nzhak xaa, nu nya xaa; per leeka gorzee myenlazh xaa nen xomod nzhak xaa. 25 Kwaanzee tubka seed be Xkyech Dios, kwaan nali nak, nel leeya nsela be lo re jwalt kwaan mle be. Zee gak be mod tub xaa wen wen ngwii lo spej, xaa nanyenlazht xomod nzhak. Sbaa le be rese kwaan nseed be zee lee Dios le kwaan chul lo be.
26 Loka xaa nzak nzhool lo Dios per nanlewent xaa xgab kwaan nii xaa, nawlit xaa zee nzhool xaa lo Dios, leeka lee xaa nkade xaa, zee nanont re kwaan nle xaa lo Dios. 27 Kwaan nzhekla xuz be Dios le be nak: Le be yudar re ngwnaa byud nu re ngwzeb leezha nkin xaa tub kwaan, nu nzhaal kanap be leeka be lo re kwaan nawent, kwaan nle re myet yizhyo.