Wdizh chul cheen Jesucrist kwaan mkee Mateo
1
Dii cheen re xey Jesús
(Lc. 3:23-38)
Jesucrist ngol lo dii cheen rey David nu lo dii cheen Abraham. Lo yech ne mkee na re dii cheen re xey Jesús:
Abraham ngok xuz Chak,
Chak ngok xuz Kob, Kob ngok xuz Judá, kwaan re wech xaa.
Judá ngok xuz Fares nu Zara, nu xnaa xaa ngok Tamar.
Fares ngok xuz Esrom, Esrom ngok xuz Aram.
Aram ngok xuz Aminadab, Aminadab ngok xuz Naasón,
Naasón ngok xuz Salmón.
Salmón ngok xuz Booz, nu xnaa xaa ngok Rahab.
Booz ngok xuz Obed, nu xnaa xaa ngok Rut. Obed ngok xuz Isaí.
Isaí ngok xuz rey David, rey David ngok xuz Salomón, nu xnaa xaa ngok sa Urías.
Salomón ngok xuz Roboam, Roboam ngok xuz Abías,
Abías ngok xuz Asa.
Asa ngok xuz Josafat, Josafat ngok xuz Joram,
Joram ngok xuz Uzías.
Uzías ngok xuz Jotam, Jotam ngok xuz Acaz,
Acaz ngok xuz Ezequías.
10 Ezequías ngok xuz Manasés, Manasés ngok xuz Amón,
Amón ngok xuz Josías.
11 Josías ngok xuz Jeconías kwaan re wech xaa, mbanaka Josías leezha mloo xaa Babilonia re xey be, xaa Israel, xkyizhyo xaa nu mbe xaa xaa axta yizhyo Babilonia.
12 Leezha ngulo mloo re xaa Babilonia re xey be xkyizhyo xaa:
Jeconías ngok xuz Salatiel, Salatiel ngok xuz Zorobabel.
13 Zorobabel ngok xuz Abiud, Abiud ngok xuz Eliaquim,
Eliaquim ngok xuz Azor.
14 Azor ngok xuz Sadoc, Sadoc ngok xuz Aquim,
Aquim ngok xuz Eliud.
15 Eliud ngok xuz Eleazar, Eleazar ngok xuz Matán,
Matán ngok xuz Kob.
16 Kob ngok xuz Che sa Mari, nu lee me nak xnaa Jesús, Xaa Mxaal Dios Nabeyy.
17 Snee tub chida dii ngu axta Abraham nu axta rey David, nu rey David axta leezha mnabeyy Babilonia re xey be stub chida dii, nu leezha mnabeyy Babilonia axta mzhin Xaa Mxaal Dios Nabeyy, stub chida dii.
Snee ngol Jesús
(Lc. 2:1-7)
18 Snee ngol Jesús: nakladiizh ka Che Mari; per gorna zeraka chelya rop xaa me, nu zeraka zhaal rop xaa, lee Mari mbeyyxiin kwent cheen Mbi Naban cheen Dios. 19 Zee Che mle xgab laa xaa me xlaan, nel nak xaa tub xaa nali, nu nel nanzheklat xaa laa xaa me delant lo re myet. 20 Ngulo mle xaa xgab le xaa sbaa, zee ngunii tub mandad cheen Xaa Nabeyy lo xaa lo tub mkaal, nu nzhé lo xaa:
—Che, lu nak xaa dii cheen rey David, nazhebt lu chelya lu Mari, nel mbeyyxiin me kwent cheen Mbi Naban. 21 Mari kano tub xgann nu kole lu mad Jesús, sbaa role mad nel lee mad koo re xaa xaa lo yalgut cheen jwalt cheen xaa.
22 Rese kwaane ngok zee mbarlo re kwaan nzhé Xaa Nabeyy lo xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo:
23 Lee tub ngwnaa, me zer chaal kwaan tub xaabyi,
weyyxiin me nu zan me tub xgann me,
xaa role Emanuel, (wdizh ne nii: “Dios nzo kwaan be”). [Is. 7:14]
24 Gorna mroo mkaal lo Che, mle xaa kwaan nzhé mandad cheen Xaa Nabeyy lo xaa, nu mchelya xaa Mari. 25 Per namchaalt xaa me axta gorna ngol xinn me. Nu mlole Che mad Jesús.