Yech kwaan mkee Pab lo re xaa yezh Roma
1
Dix kwaan nzhé Pab lo re xaa yezh Roma
Dix re gu.
Na nak Pab, xaa nkee xchiin Jesucrist. Kakee na yech ne lo re gu, nel Dios mrezh na nu mleey xaa na, zee kayaa na yalnabeyy lo Jesucrist, nu mxaal xaa na zee za na kwent cheen wdizh chul cheen xaa.
Lee wdizh chul ne nak kwaan nguné Dios lo re xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo, nu leeya nak kwaan mkee xaa lo Xkyech Dios. Wdizh chul ne nak cheen Xgann xaa, xaa myaad ngok myet, naz lo dii cheen rey David, xaa mnabeyy yilo, nu Mbi Naban cheen Dios mseban xaa lo yalgut, snee mlu xaa lee xaa nak Xgann Dios. Nu lee xaa nak Jesucrist, Xaa Nabeyy be.
Kwent cheen lee xaa mlu Dios yalnkela cheen Dios lo be. Nu re nu mkayaa yalnabeyy lo Dios zee zaa nu kwent xtizh xaa lo re xaa nanakt xaa Israel, zee nzho mod wii xaa lo xaa. Nu re gu, xaa yezh Roma nak xaa zee, nel Jesucrist mrezh gu zee gak gu xaa xaa. Nu nkedoola Dios gu, zee mleey xaa gu gak gu nambey lo xaa. Nzhekla na luu Xuz be Dios, nu Jesucrist Xaa Nabeyy be, yalnkela cheen xaa lo rese gu; zee noka le xaa kwi wen re gu.
Pab nzhekla ya lo re xaa Roma
Yilotlaka mza na dixkix lo Dios, kwaan yalnabeyy cheen Jesucrist, nel rese myet, xaa dubse yizhyo nzaa kwent xomod ngwii gu lo Jesucrist. Nu kwaan dub lextoo na nkee na zhiin lo Dios, kwaanzee nza na kwent cheen wdizh chul cheen Xgann xaa; nu ne xaa yizata mbizh naab na lo xaa kwent cheen re gu. 10 Nu tubka naab na lo xaa, chelee xaa nzhekla zee ne che nzho mod yal na lo gu. 11 Nle doo na xgab yal na lo gu zee nzho mod le na yudar re gu, zee nyera zo gu lo Dios. 12 Kwaanzee lee mod ngwii tub be stub be lo Dios, nle zee yo balor lextoo rese be.
13 Wech nu bzan, nzhekla na ne na lo re gu; zyen doo welt mle na xgab yal na lo gu nel nzhekla na kee na xchiin Dios lo re gu, modxa mkee naya lo re stub naz xaa nanakt xaa Israel. Per nzho doo kwaan nleya zee nyent mod yal na lo gu. 14 Nzeeb doo na lo re myet zer za na kwent cheen Jesucrist lo xaa, lo re xaa nzhedizh gryeg nu lo re xaa nanzhedizhta, lo re xaa nzhak nu lo re xaa nagakt. 15 Kwaanzee nzhekla doo na yal na Roma, zee za na kwent wdizh chul cheen Dios lo rese gu.
Yalngezh cheen wdizh chul
16 Nantont na za na kwent cheen wdizh chul nel leeya nak yalngezh cheen Dios, nu kwent cheen wdizh chul ne, Dios koo rese xaa ngwii lo Jesucrist lo yalgut, yilotlaka re sawlazh na, xaa Israel, nu noka re xaa nanakt xaa Israel. 17 Nu wdizh chul ne nlu xomod nle Dios zee nali zo be lo xaa, chelee be ngwii be lo Jesucrist; nel nebse kwent xomod ngwii be lo Jesucrist nzho mod nzo be nali lo Dios. Nel nkeela lo Xkyech Dios nzhé: “Lee xaa ngwii lo Dios, nali nak xaa nu telisa ban xaa”. [Hab. 2:4]
Re myet, xaa nlaa Dios, nle kwaan nawent
18 Nlu lee yalnayii cheen Dios nze naz yiba la tich rese xaa nle kwaan nawent nu tich rese xaa nanalit nzo lo Dios, nu tich rese xaa nanzheklat le krer kwaan wli. 19 Zee nzho mod ne rese myet xomod nak Dios, nel leeka Dios mluya lo rese xaa, axta naz leen lextoo xaa. 20 Nanlut Dios, per klar doo nlu xomod nak Dios lo rese myet kwent cheen re kwaan mdexkwaa Dios. Kwaanzee axta leezha mdexkwaa Dios yizhyo, mlu xomod nak Dios, xomod ngezh doo nak Dios, nu xomod nzhul doo nak Dios. ¡Kwaanzee lee re xaa nle kwaan nawent nyent kwaan keb xaa lo Dios gorna naab Dios kwent lo xaa! 21 Nixa nela xaa xomod nak Dios per nangwiit xaa lo Dios, nu nixa dixkix nanzaat xaa lo Dios; kwaanzee nangoknont re xgab kwaan mle xaa; kwaan nachan mle xaa xgab, tira mkaw yek re xaa. 22 Mbezh xaa nzhak doo xaa per ngok nachan xaa, 23 nel mlaa xaa xcheen Dios, kwaan chul doo, xaa tira nayeta, kwent cheen re maj, re maj kwaan nlu mod myet, nu mod re mbyin, nu mod re ma tap nii, nu mod re mball, nu rese kwaane lux.
24 Kwaanzee mlayaa Dios xaa, zee le xaa rese kwaan nzhekla xkwerp xaa, rese kwaan nawent, rese kwaan nzhaal ton xaa le xaa. 25 Nel mlaa xaa re kwaan wli cheen Dios kwent cheen re kwaan nawlit; nu nlenon xaa rese kwaan mdexkwaa Dios nu nzholl xaa loya, per namlenont xaa Dios nu nixa nambillt xaa lo Dios, xaa tubka nzhaal gool xaa lo. ¡Snee naka!
26 Kwaanzee tira mlayaa Dios xaa, zee le xaa rese kwaan nzhekla xkwerp xaa, rese kwaan nzhaal ton xaa le xaa. Axta re ngwnaa mlaa me nachaaltra me sa me, nu nchaal me leeka sa ngwnaa me, tub kwaan namzeyalt Dios le me. 27 Nu leeka snee lee re xaabyi, nchaal xaa leeka sa byi xaa. Kwaanzee nlaa xaa xngwnaa xaa nu nle xaa rese kwaan nzhekla xkwerp xaa, nu nchaal xaa leeka sa byi xaa, tub kwaan tira nawent. Nu kwaane nle zee nded doo xaa bid lo re kwaan nawent kwaan nle xaa.
28 Nel nanzheklat xaa labeyy xaa Dios kwaanzee tira mlayaa Dios xaa, zee le xaa kwaan nzhak yek xaa, kwaan nanzhaalt le xaa. 29 Nu ngok xaa:
tub xaa tira nanalit,
xaa nawent,
xaa nzoblazh,
xaa nzho kwaan jwyer lextoo,
xaa nzho yalnzoblazh lextoo,
xaa nzhut wechxinn,
xaa ndildiizh,
xaa nkade,
xaa nakap,
xaa nchech diizh,
30 xaa nzhedizh nawent stub xaa,
xaa nayii ne Dios,
xaa nkwaan dil,
xaa nto yalxwa,
xaa ngab stub naz kwaan nawent yek,
xaa nanzhont xtizh xuz nixa xtizh xnaa,
31 xaa ned doo,
xaa nkade nu nanlet re kwaan nii,
xaa nyent yalnkela lextoo,
xaa nanlest lextoo ne wechxinn.
32 Nu nixa ne wen xaa lee Dios nzhé: “Loka xaa le re kwaane nzhaal yet xaa”. Per mas nzha xaa nle xaaya, nu axta nyakdoola xaa ngwii xaa lee stub xaa nle re kwaan nawent ne.