16
Dix kwaan gwluzh
Naab na lo gu zee chul kayaa gu bzan be Febe, nel lee me nkee zhiin lo re xaa Jesucrist yezh Cencrea. Chul bkayaa gu me kwent cheen Xaa Nabeyy, mod nzhaal kayaa gu re xaa mle nambey Jesús. Nu ble gu yudar me loka kwaan nkin me, nel lee me nzhale yudar zyen doo xaa nu axta na mle me yudar.
Guzh gu “dix” kwent cheenta lo Priscila nu lo sa me Aquila, xaa nkee zhiin kwaan na lo xchiin Jesucrist. Lee rop xaa ba mle yudar na leezha mer yet na nixa noka lee xaa mle ryez yet; nu natechot na nza na dixkix lo xaa, noka re xaa Jesús, re xaa nanakt xaa Israel nzaa dixkix lo xaa. Nu noka sbaa guzh gu “dix” lo re xaa Jesucrist, xaa nkasa garli Priscila nu Aquila. Noka guzh gu “dix” lo xmig na wech Epeneto, xaa tant nkedoola na, xaa yilotlaka mwii lo Jesucrist yizhyo Asia. Noka guzh gu “dix” cheenta lo Mari, me tant nzha doo mbizh nkee zhiin lo re gu. Noka guzh gu “dix” lo rop sawlizh na, wech Andrónico nu wech Junias, xaa tubka ngu lozhyib kwaan na. Nu nlabeyy wen re xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesucrist xaa, nu rop xaa ngok tub xaa Jesucrist mas yilo ke na.
Guzh gu “dix” cheenta lo xmig na wech Ampliato, xaa tant nkedoola na kwent cheen Xaa Nabeyy. Guzh gu “dix” cheenta lo wech Urbano, xaa tubka nkee zhiin kwaan na lo xchiin Jesucrist, nu noka lo wech Estaquis, xaa nkedoola na. 10 Guzh gu “dix” cheenta lo wech Apeles, nel mle xaa gan lo preb ngwii xaa lo Jesucrist; nu noka lo re xaa nzho li wech Aristóbulo. 11 Guzh gu “dix” cheenta lo sawlizh na wech Herodión, nu lo re xaa Xaa Nabeyy, xaa nzho li wech Narcis. 12 Guzh gu “dix” cheenta lo bzan Trifena nu lo bzan Trifosa, me tant nkee zhiin lo Xaa Nabeyy. Noka guzh gu “dix” cheenta lo bzan be Pérsida, nel nkedoola re xaa Jesús me, tant kakee doo me xchiin Xaa Nabeyy. 13 Guzh gu “dix” cheenta lo wech Rufo, tub xaa non doo lo Xaa Nabeyy; nu noka lo xnaa xaa, me nzak na mod xnaa na. 14 Guzh gu “dix” cheenta lo wech Asíncrito, lo wech Flegonte, lo wech Hermas, lo wech Patrobas, lo wech Hermes, nu noka lo re wech kwaan nzhi kwaan lee xaa. 15 Nu noka guzh gu “dix” cheenta lo wech Filólogo nu lo bzan Jul, nu noka lo Nereo, nu lo bzan xaa, nu lo Olimpas nu lo rese xaa mle nambey Jesús kwaan nzhi kwaan lee xaa.
16 Kad tub gu guzh “dix” lo re wech gu nu lo re bzan gu nu daw gu tub bit tagarlo tub xaa stub xaa tub mod nali. Nu noka rese xaa mle nambey Jesús nxaal “dix” lo re gu.
17 Rese gu wech nu bzan, naab na lo re gu zee zeen gu cho xaa nle zee nzhak rol gu, nu nle zee nralnii re xaa lo xcheen Xaa Nabeyy. Re xaa ne nanlet re kwaan mseed re gu. Bachii gu lo re xaa snee nak, 18 nel nankeet re xaa ne xchiin Jesucrist, lee re xaa kakwaan kwaan nyula leeka kwerp cheen xaa; nu kwaan re wdizh chul cheen xaa nkade xaa re xaa nanyet nzo lo Jesucrist. 19 Rese xaa nzho nee, ne lee re gu nak xaa nzhon xtizh Dios nu kwaanzee nyakla na; nu nzhekla na seed gu le gu rese kwaan wen, nu nalet gu re kwaan nawent. 20 Nu snee lee Dios, xaa nle zee chul nzhi re be, le zee le be gan lo Maxuu. Nzhekla na lee Jesucrist, Xaa Nabeyy be, luu re yalnkela cheen xaa lo gu.
21 Nxaal Timoteo “dix” lo re gu, xaa kwaan nkee rop nu zhiin. Noka Lus, nu Jasón, nu Sosípater, xaa nak xaa sawlizh na, nxaal re xaa “dix” lo re gu.
22 Na nak Tercio, xaa kakee xtizh Pab lo yech ne, nu noka na xaal na “dix” cheenta lo re gu kwaan le Xaa Nabeyy.
23 Noka wech Gayo nxaal “dix” lo gu. Nzhoo na garli xaa, nu ntache xaa garli xaa nzhak kult. Noka wech Erasto nxaal “dix” lo re gu, xaa nak tesorer yezh ne, nu wech be Cuarto nxaal “dix” lo re gu. 24 Nzhekla na lee Jesucrist, Xaa Nabeyy be, kanap rese gu. Sbaa gaka.
Re wdizh gwluzh kwaan nzholl Pab lo Dios
25 Gool be lo Dios, xaa kwaan nzho mod le zee nye zo re be lo xaa, modxa nza na kwent cheen Jesucrist. Kwaan nza na kwent nak kwaan mlu Dios lo be, tub kwaan ngulaan axta leezha zeeraka dexkwaa yizhyo. 26 Per nal mlu Dios lo be kwaan nzho yek Dios le Dios, nel snee mkeela re xaa yilo, re xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa, zee labeyy rese xaa dubse yizhyoya. Kwaanzee Dios, xaa tubka mban, mnabeyy gak rese kwaane, zee wii re myet lo Jesús.
27 ¡Nzhekla na lee Dios, xaa nzhak rese kwaan, kayaa re wdizh chul nu gool re myet lo xaa, nal nu rese mbizh, kwent cheen kwaan chul kwaan mle Jesucrist!
¡Sbaa gaka!
Pab