Yech kwaan mkee Pab lo Tito
1
Dix cheen Pab
Dix Tito,
Na nak Pab. Na nak tub xaa nkee xchiin Dios, nu mkayaa na yalnabeyy lo Jesucrist, zee za na kwent cheen xaa lo re xaa mleey Dios, zee wii re xaa lo xaa, nu zee labeyy xaa kwaan nak kwaan wli nu kwaan nzhekla Dios. Nu nkambaz be yalnaban kwaan tira, kwaan né Dios zaa xaa lo be, axta leezha zeeraka dexkwaa yizhyo. Nu Dios nankadet nu telisa zaa xaa yalnaban ne lo re be; nu leezha mzhin mbizh kwaan mleey Dios, xaa nzaa yalnaban lo be, mlu xaa wdizh chul cheen xaa lo re myet, nu mxaal xaa na, zee za na kwent cheena. Nkee na yech ne lo lu, xaa nzak na mod xgaan na, nel mlu na Xnaz Xaa Nabeyy be lo lu. Nu nzhekla na lee Dios, xaa nak Xuz be, nu Jesucrist, xaa nzaa yalnaban lo be, luu xaa yalnkela cheen xaa lo lu zee nix doo gak lextoo lu.
Xomod nzhaal gak re xaa gol
Leezha mlaa na lu yizhyo Creta, mle naya zee le lu zlak re kwaan nzho jwalt ngle na. Nu snee nzhaal kweey lu re xaa gol, zee kanap xaa re xaa Jesús kad yezh, modxa nii naya lo lu. Lee re xaa gol ne nzhaal gak xaa nayizhalt xaa kwaan gaazh xaa tich xaa. Nu nzhaal gak xaa tub xaa nali lo sa xaa, nu lee xinn xaa nzhaal gak tub xaa Jesús, xaa nzaa yek gon diizh, xaa nanarast. Nu tub xaa gol, tub xaa nabeyy lo re xaa Jesús, nzhaal yo xaa tub mod nali, nel xchiin Dios nkee xaa. Nanzhaalt gak xaa:
tub xaa nto yalxwa,
nixa tub xaa nayii,
nanzhaalt gak xaa tub nguy,
nu nixa tub xaa nkwaan dil,
nixa tub xaa nyula le gan demi mod nawent.
Lee xaa nzhaal gak:
tub xaa wen doo lextoo,
nu tub xaa zaa pa kwaz xaa nzhin garli xaa,
nu tub xaa nyula kwaan wen,
nu tub xaa nali,
nu tub xaa nzhul lo Dios,
nu tub xaa nabeyy wen lo kwerp cheen.
Nzhaal gak xaa tub xaa tira nanlaat kwaan mseed xaa kwaan nak kwaan wlipa, zee nzho mod seed xaaya stub naz xaa, nu luu xaa wli kwaan nzaa xaa kwent lo stub naz re xaa mbezh nawlita.
10 Sbaa nzhaal gak xaa, nel nzho zyen doo xaa nanzaat yek gon diizh, nu lo re xaa ne, mas ned nak re xaa mbezh nkin yo rese xaa Jesús beyy cheen re nu; xaa ne nii re kwaan nanont, nu nebse nkade xaa re myet. 11 Lee re xaa ne nazaat be diizh nii xaa, nel ngoo xaa re xaa lo xnaz Dios nu noka re sawlizh xaa. Nu re kwent nawlit nzaa xaa zee nle xaa gan demi.
12 Nu leeka tub xaa Creta, leeka mer tub sawlazh xaa, xaa mbezh nzaa kwent kwaan nzhé tub dios lo lee xaa, nu nzhé xaa: “Lee re xaa yizhyo Creta nak xaa nkade, xaa nak mod ma nakap doo, tub xaa nchaab, xaa dubse zhe nzob nu nzhaw”. 13 Nu wli kwaan nzhé xaa. Kwaanzee bgalno re xaa ne zee nali zo xaa lo Dios, 14 zee nalet xaa kas re kwent gox kwaan nzaa re xaa sawlazh na, nu nagont xaa kwaan nabeyy re myet, re xaa mlaa kwaan wli.
15 Lee re xaa nzhul nak re xgab cheen, dubse xaa nzhul nak; per lee re xaa nangwiit lo Dios nzho re xgab nawent yek xaa, dubse xaa nanzhult nak, nel re xgab nawent kwaan nzho yek xaa, nle nawent nyun re kwaan lo xaa. 16 Mbezh xaa nlabeyy xaa Dios, per re kwaan nle xaa nlu nawlita. Lee xaa nak tira nawent, tub xaa ned, nu nanlet kwaan wen.