2
Pabl mbidiꞌizh leꞌa Cristo ngut ndoꞌ cruz
Leꞌa bego nak beuna xmen Cristo, leꞌa zha na ngwalyadiꞌizh naꞌ diꞌizh ten Dios ndoꞌ bega, leꞌa naꞌ naꞌanpa ngudiꞌizh be diꞌizh ugan no lá nguntiꞌin naꞌ be diꞌizh nsak. Ndi mbinbe naꞌ gudiꞌizh naꞌ sbeꞌen cuent ten Jesucristo, no ta na ngut xa ndoꞌ cruz. Leꞌa gor na usoꞌ naꞌ lat bega mbin naꞌ cuent dub xa lá nsak, no gast nxis naꞌ tant nzheb naꞌ. Leꞌa gor na mbidiꞌizh naꞌ diꞌizh ten Cristo ndoꞌ bega, naꞌanpa ngudiꞌizh naꞌ diꞌizh uguꞌud lak be taꞌa ndák be men. Leꞌa Espíritu ten Dios ndi mluu ndoꞌ bega leꞌa ta mbidiꞌizh naꞌ wa ta ugeaka, ndontsa naꞌanpa igeꞌ ladna bega ta ndák be men, ndi mgeꞌ ladna bega juers ten Dios.
Dios nsaꞌa ta yakbeꞌena be men ta ndák Dios
Parea leꞌa ndoꞌ be men mas ngeꞌ ladna Dios, leꞌa besa ndadiꞌizhka lak ndák Dios. Ná leꞌa ta wa naꞌanpa lak nak ta ndák be men nde ndoꞌ gizhliyo ndee, ni ta ndák bexa nibeꞌe, leꞌa ta ndák bexa wa ta initndoꞌ. Leꞌa besa ndi ndadiꞌizh ta ndák Dios, dub ta tilaw mluu Dios ndoꞌ be men. Leꞌa zha biseata gakndeꞌe gizhliyo, leꞌa Dios mbinbeꞌe usaꞌa xa ta wa ndoꞌ beuna ndontsa no beuna yoo wats xa. Leꞌa ta wa dub ta naꞌanpa nchandoꞌ be men nibeꞌe ndoꞌ gizhliyo ndee. Leꞌa tal xa igondoꞌ‑yá leꞌa bexa naꞌanpa ukeꞌa Cristo ndoꞌ cruz. Leꞌa ta wa lak nkeaniꞌi diꞌizh ten Dios, ndab‑a:
 
Be taꞌa naꞌan ton gol iniꞌí,
no ni naꞌan ton gol goꞌón‑a,
no ni naꞌan ton gol gunbeꞌe‑yá,
leꞌa Dios leꞌa msaxkwaꞌa ta wa,
usaꞌa xa‑yá ndoꞌ bexa ndankea xa.
 
10 Parea leꞌa Dios mluu be ta ndee wa ndoꞌ beuna juers ten Espíritu ten Dios, leꞌa Espíritu wa ngoxnes iteanak be taꞌa gast be ta mas ndák Dios.
11 Naꞌan ton iniꞌí xtaꞌan ndanbeꞌe stubga xa; ndon leꞌakama xa uniꞌí ta ndanbeꞌe xa wa. No liga leꞌa Espíritu ten Dios ndon leꞌakama uniꞌí ta ndanbeꞌe Dios. 12 Leꞌa beuna naꞌanpa ndanbeꞌe lak ndanbeꞌe be men gizhliyo, leꞌa beuna ndi ndap Espíritu msaꞌa Dios, ndontsa yakbeꞌena beuna ta wen nsaꞌa Dios ndoꞌ beuna. 13 Leꞌa ta na li ndadiꞌizh besa wa naꞌanpa be diꞌizh ndáktsa be men, leꞌa‑yá ndi be diꞌizh msaꞌa Espíritu ten Dios ndoꞌ besa. Li ndadiꞌizh besa be diꞌizh ten Espíritu ten Dios ndoꞌ bexa na ncho Espíritu wa len ladoꞌo na.
14 Leꞌa tal ton naꞌanpa nchandoꞌ Dios, leꞌa xa wa naꞌanpa ndangea ladna diꞌizh ten Espíritu ten Dios, leꞌa cuent ten xa leꞌa ta wa dub ta tont. No ni lá yoo gan yakbeꞌena xa‑yá, leꞌa Espíritu ten Dios leꞌa nsaꞌa ta yakbeꞌena bexa‑yá. 15 Ná leꞌa bexa ncho Espíritu ten Dios len ladoꞌo na, leꞌa bexa wa nyakbeꞌena xtaꞌan be ta wen no xtaꞌan be ta ugap. Parea leꞌa be men gizhliyo lá nyakbeꞌena xteꞌe nak bexa ncho Espíritu ten Dios len ladoꞌo na wa. 16 Lak nkeaniꞌi diꞌizh ten Dios, ndab‑a:
 
¿Tonma gun gan igondoꞌ ta ndanbeꞌe Dios zha?
¿Tonma isuꞌu ndi leꞌa utenxeꞌa Dios zha?
 
Parea leꞌa beuna ndi ndanbeꞌe lak ndanbeꞌe Cristo.