5
Koꞌo bexa xa ndun ta ugap wa lat bexa
Leꞌa naꞌ mbín leꞌa lat bega wa ncho dub xabgiꞌi ngal leꞌaka xagots ten xus xa. Leꞌa ta wa uzhebpa dub ta ugap, leꞌa ni bexa lá nchandoꞌ Dios naꞌanpa li ndun. Ná leꞌa bega bi uzhebpa nzhinna. ¿Lá iniꞌí bega zha leꞌa bega nsabndoꞌ ndi uban yoo ladna, no koꞌo bega xa li ndun wa lat bega? Leꞌa naꞌ naꞌanpa nsoꞌ sa baꞌ, parea leꞌa naꞌ nsak cuent nsoꞌka naꞌ wats bega sa baꞌ. No uníka naꞌ xteꞌe nsabndoꞌ gunno bega xa li ndun wa. Leꞌa ta na nak beuna xmen Jesucristo Xwan beuna, leꞌa gor na yakjunt bega, leꞌa naꞌ cuent noka nsoꞌ lat bega, nsea utseꞌa ladna bega leꞌa Jesucristo Xwan beuna msaꞌa juers ten xa ndoꞌ bega. Cha yun bega cuent xa li ndun wa ndoꞌ yaꞌa maxuꞌu. Weꞌe iniꞌí xa gealkweaꞌ, ndontsa ulaꞌa xa ta ugap li ndun xa wa, cha gap xa gealnaban gal zha ilen Cristo Xwan beuna.
Leꞌa bega naꞌanpa nsabndoꞌ izhinnona ta ndun xa wa. ¿Lá iniꞌí bega zha leꞌa dub tuzh levadur nsabich sian koꞌob arin? Ta weꞌe ulantuꞌub bega xa ugap wa, ndontsa yak bega cuent dub koꞌob kub naꞌanpa noch levadur. Leꞌa Cristo ngut ndontsa myuꞌu be ke ten beuna, leꞌa xa cuent nak dub borreg ten ujest Pascua. Leꞌa ujest Pascua leꞌa bexa judio lá ndantiꞌin levadur. No liga leꞌa beuna nsabndoꞌ ulaꞌa be ta ugap nak beuna. Cha ndi umbiꞌi gak ladoꞌo beuna nsea gaꞌal gak beuna ndoꞌ Dios, lak ndaw bexa judio be pan lá ndoch levadur tiemp ten Pascua wa.
Leꞌa naꞌ mtuꞌubla dub git ndoꞌ bega ndab ndoꞌ git wa lá uchealtsaꞌata bega bexa ngal stub men naꞌanpa xa ten xa. 10 Leꞌa naꞌ naꞌanpa gáp iteltsaꞌa bega iteanak be men ndun ta ugap wa, leꞌa idub ndoꞌ gizhliyo ncho bexa ngal dub xa naꞌanpa xa ten xa, no bexa nsaꞌab ladna gap sian taꞌa, no bexa ndun gealwaꞌan, no bexa ndankea be dios gizhliyo. 11 Leꞌa ta mkeꞌa naꞌ wa ndi gab lá uchealtsaꞌa bega ni dub be men na ndab leꞌa xa dub xmen Cristo, tal leꞌa xa wa nkeseano stub xa naꞌanpa xa ten xa, natal xa nsaꞌab ladna gap sian taꞌa, natal xa ndankea be dios gizhliyo, natal xa kweaꞌ níꞌi ndoꞌ be men, natal xa ndun gealgu, natal xa ndun gealwaꞌan. Leꞌa dub men li nak wa, gast ni lá gawno bega. 12 Leꞌa naꞌ lá nsabndoꞌ ulach xteꞌe nak bexa lá nchandoꞌ Cristo. Ná leꞌa bego baꞌ nsabndoꞌ ulaꞌach xteꞌe nak bexa ncho lat bega, bexa yá nak bega xmen Cristo. 13 Leꞌa Dios leꞌa gab xteꞌe nak ta ndun bexa lá nchandoꞌ Dios. Ta weꞌe uloꞌo bega xa li ugap nak wa lat bega.