2
Ta weꞌe mbinbe naꞌ naꞌanpa gal inaꞌ naꞌ bega stub biaj, tal leꞌa ta wa gun mas uban yoo ladna bega. Tal leꞌa naꞌ gun uban yoo ladna bega, ¿cha tonma gun gan iten ladna naꞌ zha? Leꞌa ta wa leꞌaka bego baꞌ. Ta weꞌe li ned mkeꞌa naꞌ git wa ndoꞌ bega, ndontsa gor ilayal naꞌ sa baꞌ naꞌanpa uban yoꞌo lad naꞌ, ndi itenno lad naꞌ bega. Leꞌa naꞌ ngeꞌ ladna leꞌa tal leꞌa naꞌ iten ladna, leꞌa bega no iten ladna. Leꞌa gor na mkeꞌa naꞌ git wa leꞌa naꞌ uzhebpa uban ncho ladna no kweaꞌ ncho lad naꞌ gast ndon naꞌ. Naꞌanpa ukeꞌa naꞌ git wa ndontsa uban yoo ladna bega, ndi mkeꞌa naꞌ‑yá ndontsa iniꞌí bega xteꞌe uzheꞌeb nkweaꞌ lad naꞌ bega.
Pabl mbingeꞌ ladna ndoꞌ dub xa ugap mbin
Parea leꞌa lat bega ncho dub xa mbin uzhebpa uban myoꞌo lad naꞌ, no gast kwaꞌad bega uban myoꞌo ladna. Leꞌa bega yá kwaꞌad uteyo xa wa, nat yá unika ta wa. Leꞌa nat leꞌa bega nsabndoꞌ gungeꞌ ladna ndoꞌ xa wa no utsin gunno bega xa, ndontsa naꞌanpa uzheꞌeb uban yoo ladna xa, cha gach ladna xa. Ta weꞌe naꞌab naꞌ ndoꞌ bega gun bega ta nluu leꞌa bega nkweaꞌ ladna xa. Leꞌa cuent ten ta ndee wa mkeꞌala naꞌ ndoꞌ bega, ndontsa iní naꞌ naga sxobgek bega ndoꞌ naꞌ nate naꞌan. 10 Leꞌa xa na li ndangeꞌ ladna bega ndoꞌ na wa, leꞌa naꞌ no ndangeꞌ ladna ndoꞌ xa wa, tal ncho xtaꞌan nsabndoꞌ gungeꞌ lad naꞌ. Leꞌa Cristo nsobwiꞌi leꞌa naꞌ li ndangeꞌ ladna ndoꞌ xa wa ndontsa wen kwe bega. 11 Weꞌe naꞌanpa gun maxuꞌu gan ukedino beuna, leꞌa beuna uniꞌíka leꞌa maxuꞌu li nlad gunno beuna.
Pabl myuꞌ ladna zha ncho xa gezh Troas
12 Leꞌa gor na ulaya naꞌ gezh Troas gudiꞌizh naꞌ diꞌizh wen ten Cristo, leꞌa Dios Xa Nibeꞌe mbin wen mtoꞌo ta wa. 13 Ná leꞌa naꞌ myuꞌ ladna ta na naꞌanpa izheal naꞌ Tito, xa no nak beuna xmen Cristo. Ta weꞌe cha mkaꞌan naꞌ sa wa, ulayal naꞌ Macedonia ndee.
Pabl nsaꞌa xno ndoꞌ Dios
14 Nsa naꞌ xno ndoꞌ Dios, leꞌa Cristo Jesús ndun gan, no ndantiꞌin xa besa ndontsa uteꞌachso diꞌizh ten xa itea lad, lak nteꞌachso dub xlaꞌa uxeꞌe. 15 Leꞌa cuent ten Dios leꞌa ta na li ndun besa tiꞌin ten Cristo wa cuent dub xlaꞌa uxeꞌe, ta nteꞌachso ndoꞌ bexa ndap gealnaban ndoꞌ Dios no ndoꞌ bexa gak perdid. 16 Leꞌa cuent ten bexa gak perdid wa, leꞌa ta wa cuent dub xlaꞌa ugap nlaꞌa, dub ta ndut men. Ná leꞌa cuent ten bexa ndap gealnaban wa, leꞌa ta wa cuent dub xlaꞌa uzhebpa uxeꞌe nlaꞌa, dub ta nsaꞌa gealnaban. ¿Ton sun gan gun ta wa zha? 17 Leꞌa besa naꞌanpa ndun lak ndun kwaꞌad bexa, bexa ndadiꞌizh diꞌizh ten Dios ndontsa gun xa gan med. Leꞌa Dios nsobwiꞌi leꞌa besa ndi idub ncho ladna ndadiꞌizh diꞌizh ten Dios, geal leꞌa Dios leꞌa mtuꞌub besa no dubtsa nak no besa Cristo.