13
Be ta lult mtenxeꞌa Pabl bexa Corinto
Leꞌa stub zha gal inaꞌ naꞌ bega, leꞌa ta wa gak biaj yon. Btseꞌa ladna bega leꞌa tal top natal chon xa usake stub men, leꞌa be men nsabndoꞌ ulaꞌach ta ndab bexa wa. Leꞌa zha na ngwalinaꞌ naꞌ bega wa, leꞌa naꞌ ndáp ndoꞌ bego na bi ndun be ta ugap wa no ndoꞌ iteata bega leꞌa naꞌ kuyoka bega li ndun ta ugap wa. Leꞌa nat nchoꞌo naꞌ sit ndoꞌ bega, leꞌa naꞌ gáp stub biaj leꞌa gal zha ilayal naꞌ sa baꞌ, leꞌa naꞌ uzhebpa kuyo bego na bi ndun ta ugap wa. Leꞌa bega nkwaꞌan ná xteꞌe iniꞌí bega naga ta ugea sakndoꞌ Cristo ndadiꞌizh naꞌ. Leꞌa Cristo naꞌanpa uleꞌa nak ndoꞌ bega leꞌa xa ndi nluu ta juert nak xa ndoꞌ bega. Ta ugeaka ukea xa ndoꞌ cruz cuent dub xa uleꞌa nak, parea leꞌa nat leꞌa xa nban juers ten Dios. No liga leꞌa besa uleꞌa nak lak ngok Cristo, parea leꞌa besa no iban juers ten Dios lak nban Cristo ndontsa gakno besa bega.
Binbeꞌe bega naga ta ugeaka ngeꞌ ladna bega Cristo natal naꞌan. Bin bega preb leꞌaka leꞌa bega. ¿Lá iniꞌí bega zha leꞌa Jesucristo ncho len ladoꞌo bega tal bega ta ugea ngeꞌ ladna xa? Leꞌa naꞌ nlad iniꞌí bega leꞌa besa ta ugeaka ngeꞌ ladna Cristo. Ta weꞌe leꞌa besa nab ndoꞌ Dios gakno Dios bega naꞌanpa gun bega ta ugap. Parea leꞌa besa naꞌanpa li ngun ndontsa gab be men leꞌa besa utsin ndun. Leꞌa besa ndi nlad gun bega ta wen, guniꞌi xteꞌe gab be men cuent ten besa. Tal leꞌa bega gun lak nak gealngea ten Dios, leꞌa besa naꞌanpa kuyo bega, leꞌa besa ndi gakno bega. Ta weꞌe nten ladna besa ta na uleꞌa nak besa no juert nak bego. No nabta besa ndoꞌ Dios gak bega lak nlad Dios. 10 Nat nkeꞌa naꞌ git ndee zha bi sit nsoꞌ naꞌ wats bega, ndontsa gal zha na yoꞌono naꞌ bega leꞌa naꞌ naꞌanpa kuyo bega. Leꞌa Cristo leꞌa msoꞌ naꞌ gun naꞌ tiꞌin ndee ndontsa gakno naꞌ bega, naꞌanpa ndi gun naꞌ ta gach ladna bega.
Be ta lult unidiꞌizh Pabl ndoꞌ bexa
11 Leꞌa bego nak beuna xmen Cristo, leꞌa naꞌ gáp ndoꞌ bega bten ladna bega, no bin bega juers utsin gak bega, no btenxeꞌa bega be ltsaꞌa bega, no dubtsa binbeꞌe bega, no lá kuyo bega. Weꞌe gakno Dios bega, leꞌa xa ndun wen yoo ladna beuna no nkweaꞌ ladna xa beuna. 12 Unidiꞌizh bega ndoꞌ be ltsaꞌa bega ta nluu leꞌa bega nkweaꞌ ladna xa. 13 Leꞌa itea be xmen Jesucristo ncho sa ndee no nidiꞌizh ndoꞌ bega. 14 Naꞌab naꞌ ndoꞌ Dios leꞌa Jesucristo Xwan beuna mas uzheꞌeb utsin gunno xa bega, no mas uzheꞌeb ikweaꞌ ladna Dios bega, no mas uzheꞌeb gun Espíritu ten Dios dubtsa gak bega. Lika nak‑a.