Git yon mkeꞌa Juan
Leꞌa git yon mkeꞌa Juan ndee ndadiꞌizh xteꞌe gaꞌal kwe bexa ndoꞌ gealngea ten Dios. Leꞌa Juan mkeꞌa‑yá ndoꞌ dub xabgiꞌi nsaleaꞌ Gayo, ndab Juan leꞌa Gayo wa uzheꞌeb wen nak ndoꞌ be men. No ndoꞌ git ndee uteyo Juan dub xabgiꞌi nsaleaꞌ Diótrefes, leꞌa xa wa nlad leꞌa inibeꞌe ndoꞌ be xmen Cristo.
1
Juan mtuꞌub dub git ndoꞌ xa nsaleaꞌ Gayo
Leꞌa naꞌ ndee xa gox ntuꞌub git ndee ndoꞌ lu Gayo, leꞌa naꞌ ta ugeaka nkweaꞌ ladna lu. Amig ten naꞌ, naꞌab naꞌ ndoꞌ Dios wen itoꞌo itea taꞌa gun lu, no wen yoo lu, lak wen nak ladoꞌo lu ndoꞌ Dios. Leꞌa gor na mlaꞌnchaꞌ pla be xmen Jesús sa ndee, mbidiꞌizh bexa ndoꞌ naꞌ xteꞌeta gaꞌal nsoꞌ lu ndoꞌ gealngea ten Dios. Cha uzhebpa mten lad naꞌ gor na mbín naꞌ ta wa. Naꞌan stub ta mas nten lad naꞌ ndoꞌ gor na ndón naꞌ leꞌa bexa nak cuent xiꞌín naꞌ gaꞌal nde ndoꞌ gealngea ten Dios.
Wen nak ta mbin Gayo
Amig ten naꞌ, uzhebpa wen ndun lu gor na ndakno lu be xmen Jesús, maska lá nchandoꞌ lu bexa. Leꞌa bexa wa mbidiꞌizh ndoꞌ be xmen Jesús xteꞌe nkweaꞌ ladna lu bexa. Nat bin ta nsak ladna Dios, gakno lu bexa be ta nkiꞌin bexa nes yaꞌbe bexa. Leꞌa bexa wa utoꞌo ndun bexa tiꞌin ten Jesús, ni lá inab bexa ta nkiꞌin bexa ndoꞌ bexa lá nchandoꞌ Dios. Ta weꞌe leꞌa beuna nsabndoꞌ usaꞌa be ta nkiꞌin bexa, ndontsa li gakno beuna gudiꞌizh bexa gealngea ten Dios.
Ugap nak ta mbin Diótrefes
Leꞌa naꞌ mtuꞌubla dub git ndoꞌ be xmen Jesús nyakjunt sa baꞌ, ná leꞌa Diótrefes lá nlaꞌach ta nibeꞌe besa, ndi leꞌa xa nlad inibeꞌe. 10 Ta weꞌe leꞌa zha na gal naꞌ lat bega, leꞌa naꞌ gáp ndoꞌ xa wa itea ta ugap ndun xa, leꞌa xa uzhebpa nisi besa. Naꞌanpa nabtsa ta ndee wa ndun xa, no ni lá nsaꞌa xa ta lid xa yoo be xmen Jesús, no ni lá nlaꞌa xa tal leꞌa ncho bego nlad usaꞌa ta lid na yoo bexa wa. No ngontuꞌub xa bego na li utsin ndun wa sa nzhealbe bega.
Mbidiꞌizh bexa leꞌa Demetrio dub xa utsinpa ngok
11 Amig ten naꞌ, lá gun lu lak ndun bexa ugap, ndi bin lak ndun bexa wen. Leꞌa tal ton gun be ta wen, leꞌa xa wa xmenka Dios. Ná leꞌa tal ton gun be ta ugap, leꞌa xa wa lá nchandoꞌ Dios. 12 Leꞌa itea men ndab leꞌa Demetrio dub xa wen nak ndoꞌ Dios, ndun xa ta wen lak ndab gealngea ten Jesús. Leꞌa besa ndee no ndab leꞌa xa wa xa utsinka nak. No uniꞌí bega leꞌa besa sbeꞌen gealngeaka ndadiꞌizh.
Juan ndab yaꞌinaꞌ Gayo
13 Ncho sianta be taꞌa nlad naꞌ gáp naꞌ ndoꞌ lu, parea leꞌa naꞌ lá nlad ukeꞌa‑yá ndoꞌ git. 14 Leꞌa naꞌ ndi nlad iniꞌí xan lu, weꞌe gudiꞌizh wa.
15 Leꞌa naꞌ naꞌab ndoꞌ Dios gun wen yoo ladna lu. Leꞌa be amig ten lu ndencho sa ndee nidiꞌizh ndoꞌ lu. Unidiꞌizh sakndoꞌ besa ndoꞌ kadga dub be amig ten beuna ndencho sa baꞌ.