28
Pabl ncho isla Malta
Leꞌa gor na yá nde besa ndoꞌ yo wa, weꞌe leꞌa bexa ndencho sa wa ndab leꞌa ta wa dub isla nsaleaꞌ Malta. Leꞌa bexa wa utsin mbinno besa, mkwaꞌa bexa giꞌ ndontsa ubizh besa, leꞌa sa wa nsoꞌ gi no kwal sa wa. Leꞌa Pabl cha udob pla bleꞌa xos ya bid, cha mtsaꞌab xa‑yá ndoꞌ giꞌ wa. Cha uxax utoꞌo dub mbeꞌal ndoꞌ xtii ten giꞌ, cha udawkeꞌa ma yaꞌa Pabl. Leꞌa gor na uniꞌí bexa ncho sa wa leꞌa mbeꞌal wa nkengaꞌa yaꞌa Pabl, cha ndab bexa ndoꞌ ltsaꞌa xa:
—Leꞌa xabgiꞌi baꞌ ta ugeakapa dub xa ndut men. Mbin xa gan lá ngat xa len nits baꞌ, parea leꞌa dios ten beuna lá ulaꞌa ibanta xa.
Ná leꞌa Pabl cha udabi mbeꞌal wa ndoꞌ giꞌ, ni naꞌan xteꞌe isak xa. Leꞌa bexa wa ndenkeaꞌ ná xá gor isigiꞌ yaꞌa Pabl, ná xá gor gat xa. Ná leꞌa gor na kwenlapa ndenkeaꞌ bexa, uniꞌí bexa leꞌa Pabl naꞌan xtaꞌan isak. Cha ndi xaꞌaga mbinbeꞌe bexa, ndab bexa leꞌa Pabl dub dios.
Leꞌa gax sa wa nax yo ten xa nibeꞌe isla wa, xa nsaleaꞌ Publio. Leꞌa xa wa uzheꞌeb utsin mbinno besa, no msaꞌa xa sa uyoꞌo besa chon wizh. Leꞌa xus Publio wa kweaꞌ nsak nax ndoꞌ loꞌon, ncho xlea xa no uzheꞌeb ndakweaꞌ len xa. Leꞌa Pabl cha ngwaꞌinaꞌ xa wa. Weꞌe unab Pabl ndoꞌ Dios yunyakna xa. Cha mxoꞌob Pabl yaꞌa na gek xa, cha myakna xa. Leꞌa tsoꞌo wa leꞌa bexa kweaꞌ nsak ncho isla wa ulen ndoꞌ Pabl, cha myakna bexa. 10 Leꞌa bexa uzhebpa utsin ngok ndoꞌ besa, no zha mkaꞌan besa sa wa leꞌa bexa msaꞌa be taꞌa nkiꞌin besa.
Pabl ulayaꞌ Roma
11 Zha na ngok chon mbeꞌe ndencho besa Malta wa, cha nchaꞌa besa len dub barco ute sa wa idub tiemp li mxoꞌon mbi wa. Leꞌa ta wa stub barco siꞌil utoꞌo gezh Alejandría. Leꞌa las‑a ncho beꞌe nkea Cástor nsea Pólux, top dios ten bexa. 12 Cha ulayaꞌ besa gezh Siracusa, sa uyoꞌo besa chon wizh. 13 Cha utoꞌo barco sa wa, cha ulayaꞌ besa gezh Regio. Leꞌa stub wizh wa ulen mbi ndi lad sur, cha ulayaꞌ besa wizh itop wa gezh Puteoli. 14 Leꞌa sa wa mzheꞌal besa pla bexa nak xmen Cristo. Leꞌa bexa wa cha ndab ndoꞌ besa yaꞌanno besa bexa. Ngok sgaꞌad wizh cha nchaꞌbe ndats besa Roma. 15 Leꞌa be xmen Cristo ncho Roma mbiꞌínla leꞌa besa nchaꞌbe gaxla sa wa. Cha utoꞌo pla bexa mbiꞌidka nes bexa besa gast ndoꞌ xgeꞌe gezh Apio, no stub plaga bexa gast gezh nsaleaꞌ Chon Posad. Leꞌa gor uniꞌí Pabl bexa wa, cha msaꞌa Pabl xno ndoꞌ Dios, cha mas mten ladna Pabl. 16 Leꞌa gor ulayaꞌ besa Roma, leꞌa soldad nibeꞌe wa myun cuent bexa ikea litgiꞌib ndoꞌ xa nibeꞌe be soldad sa wa. Ná leꞌa bexa mlaꞌa nabtsa Pabl uyoꞌo len dub niꞌi, no dubtsa soldad nlaꞌach sa nkea Pabl wa.
Pabl mbidiꞌizh ndoꞌ bexa Roma
17 Ngol schon wizh leꞌa Pabl utezh bexa judio nsak ncho Roma. Leꞌa gor ulansea bexa, leꞌa Pabl cha ndab:
—Bego nak beuna xa Israel, naꞌ naꞌan xtaꞌan ndanno bexa judio ni be costumbr ten be usan gox polta ten beuna wa. Leꞌa bexa Jerusalén leꞌa usen naꞌ, cha myun bexa cuent naꞌ ndoꞌ yaꞌa bexa Roma. 18 Leꞌa bexa wa uloxnes ta na msake bexa judio naꞌ, parea lá izheal bexa ni dub ke nsabndoꞌ gat naꞌ. Cha nlad bexa ulaꞌa bexa naꞌ. 19 Ná leꞌa bexa judio wa lá isak ladna ta wa, cha unaꞌab naꞌ gal naꞌ ndoꞌ César gun xa regl cuent ten naꞌ. Parea ni dub taꞌa lá usake naꞌ bexa judio wa. 20 Ta weꞌe uteꞌezh naꞌ bega, ndontsa iní naꞌ bega no gáp naꞌ ndoꞌ bega leꞌa naꞌ nchii nsea caden ndee ke na ngeꞌ lad naꞌ Cristo, xa ndenkeaꞌ beuna xa Israel.
21 Leꞌa bexa wa cha ndab ndoꞌ Pabl:
—Leꞌa besa golsen dub git utuꞌub bexa Judea cuent ten go. No be ltsaꞌa beuna xa judio utoꞌo sa wa ulansea sa ndee, naꞌan xteꞌe ngab bexa leꞌa go ugap ta ndun. 22 Parea nlad besa goꞌón besa ta ndanbeꞌe go; leꞌa besa ndoꞌón leꞌa itea lad ncho bexa nisi ndoꞌ bego na ndangea ladna leꞌa Jesús wa nak Cristo.
23 Cha weꞌe msabeꞌe bexa dub wizh izhealbe bexa. Leꞌa ngol wizh wa cha mzhealbe kwaꞌad bexa judio sa li naxncho Pabl wa. Idub tempran no gast uzhe leꞌa Pabl mbidiꞌizh ná xteꞌe nibeꞌe Dios be men. Mbidiꞌizh Pabl be ta polta mkeꞌa Moisés no bexa mbidiꞌizh sakndoꞌ Dios, ndontsa gungea ladna bexa leꞌa Jesús leꞌa nak Cristo. 24 Ncho bexa mbingea ladna ta li mbidiꞌizh Pabl wa, no ncho bexa naꞌanpa ngungea ladna‑yá. 25 Leꞌa ta na li naꞌanpa dubtsa ndanbeꞌe bexa wa, ta weꞌe leꞌa gor na nsakaꞌan bexa sa wa leꞌa Pabl cha ndab ndoꞌ bexa:
—Wenka mbidiꞌizh Isaías sakndoꞌ Espíritu ten Dios, ndab Isaías ta ndee ndoꞌ be usan gox polta ten beuna, ndab xa:
 
26 Waꞌ gud ndoꞌ be men wa:
Ndoꞌón bega‑yá, ná lá nyakbeꞌena bega‑yá.
No nwiꞌi bega‑yá, ná lá iniꞌí bega xtaꞌan‑a.
27 Leꞌa bega uzhebpa myak ngud ladoꞌo na,
no lá nsakyoꞌón bega, no nsaꞌnyaw ndoꞌ bega.
Ta weꞌe lá inaꞌ bega, no ni lá goꞌón bega,
no ni lá yakbeꞌena bega,
no ni naꞌanpa ilen bega wats naꞌ yunyakna naꞌ bego.
 
28 No ndab Pabl ndoꞌ bexa judio wa:
—Blaꞌach bega leꞌa nat leꞌa Dios ntuꞌub besa ndoꞌ bexa naꞌanpa xa judio, gudiꞌizh besa leꞌa Dios koꞌo bexa ndoꞌ be ke ten bexa. Leꞌa bexa wa soꞌónka‑yá.
29 Tsoꞌo na li ndab Pabl leꞌa bexa judio cha nseaꞌbe, uzheꞌeb uteyotoꞌono bexa be ltsaꞌa bexa.
30 Leꞌa idub top liꞌin leꞌa Pabl ukeanyaw len niꞌi nbeꞌe wa, utsin ndun xa ndoꞌ itea bexa ndaꞌinaꞌ xa. 31 Ndoꞌ gaꞌal be men ndadiꞌizh xa ná xteꞌe nibeꞌe Dios be men, no mluu xa diꞌizh ten Jesucristo Xa Nibeꞌe. No ni naꞌan ton uka gudiꞌizh Pabl ta wa ndoꞌ be men.