2
Dios nsaꞌa gealnaban ndoꞌ bexa ngeꞌ ladna Cristo
No ndoꞌ bego msaꞌa Dios gealnaban, zha bi nak bega cuent dub xa ngut, zha ndun bega ta ugap no ndap bega ke ndoꞌ Dios. Leꞌa tiemp weꞌe leꞌa bega utesea ndoꞌ ta ugap lak ndesea be men ndoꞌ gizhliyo. Mbin bega lak nlad maxuꞌu, xa nibeꞌe ndoꞌ be mbi bxin no nkiꞌil xa be men lá uxobgek bexa ndoꞌ Dios. Leꞌa polta leꞌa itea beuna li utesea, mbin beuna ta nladtsa beuna laktsa mbinbeꞌe beuna no laktsa ngol ladna beuna. Ta weꞌe leꞌa Dios ndiꞌizh utsaksi beuna lak ntsaksi xa itea be men ugap nak. Ná leꞌa Dios uzhebpa mlats ladna beuna, no uzheꞌeb mkweaꞌ ladna xa beuna. Ta weꞌe lak msaꞌa xa gealnaban ndoꞌ Cristo, leꞌa xa no ndoꞌ beuna msaꞌa‑yá, zha na bi nak beuna cuent dub xa ngut ndoꞌ Dios, ke ten be ta ugap ndun beuna. Leꞌa Dios nkweaꞌ ladna beuna, ta weꞌetsa li msaꞌa xa gealnaban ndoꞌ beuna. No lak mxiste Dios Cristo, leꞌa xa no beuna mxiste, no msaꞌa xa sa isob beuna wats Cristo gibeꞌa. Weꞌe uluu Dios gal tiemp ilen wa xteꞌe ta uzheꞌeb nkweaꞌ ladna xa beuna no xteꞌe ta wen nak xa ndoꞌ beuna nak xmen Cristo Jesús. Leꞌa Dios uzheꞌeb nkweaꞌ ladna bega, ta weꞌe msaꞌa Dios gealnaban kub ndoꞌ bega gor na mgeꞌ ladna bega Cristo. Leꞌa ta wa naꞌanpa juers ten bega, leꞌa ta wa ndi ta ga msaꞌa Dios ndoꞌ bega. Ta weꞌe naꞌanpa izhinnona bega ta wa, leꞌa‑yá naꞌanpa dub ta wen mbin bega. 10 Leꞌa Dios mbindeꞌe beuna no msaꞌa xa gealnaban kub ndoꞌ beuna nak xmen Cristo Jesús, ndontsa ikesea beuna ndoꞌ sbeꞌen be ta wen, lakka mbinbeꞌe Dios tiemp polta li gun beuna nat.
Dubtsa nak itea bexa nak xmen Cristo
11 Leꞌa bego bexa naꞌanpa xa Israel, lá yalad bega leꞌa tiemp polta leꞌa bexa Israel mzhinna leꞌa bexa ncho beꞌe las bexa, ndab bexa leꞌa bega bexa naꞌanpa ncho beꞌe. 12 Leꞌa zha weꞌe leꞌa bega lá nchandoꞌ Cristo, no naꞌanpa nak bega xmen Dios lak nak bexa Israel. Ta weꞌe naꞌanpa ndiꞌizh ikaꞌa bega ta ndab Dios usaꞌa xa ndoꞌ be xmen xa. Leꞌa bega ncho ndoꞌ gizhliyo ndee, ná ni lá nkenkeaꞌ bega gakno Dios bega ni dub ta wen, no ni lá nchandoꞌ bega Dios. 13 Leꞌa polta leꞌa bega sit nak wats Dios, ná nat leꞌa bega dubtsa nak nsea Cristo Jesús no ubiila bega wats Dios ta na ngut Cristo ndoꞌ cruz, mtsiꞌi xa ten wa.
14 Leꞌa Cristo mbin gan leꞌa besa xa judio wen nchono bego xa naꞌanpa xa judio. Mbin xa gan leꞌa itea beuna dubtsa nak, cuent mlate xa dub muro ncho tlaw itop xkwaꞌa beuna wa. 15 Leꞌa xa mnitndoꞌ be ley ten bexa judio, be ta unibeꞌe Dios gun bexa wa, ndontsa dubtsa yak beuna nak be xmen xa, yá naꞌantapa gak beuna top xkwaꞌa men. 16 Leꞌa ta na ngut Cristo ndoꞌ cruz, leꞌa itea beuna dubtsa nak, no wen nyaꞌan beuna ndoꞌ Dios. Yá naꞌantapa gakloo dub xkwaꞌa men ndoꞌ stub xkwaꞌaga bexa.
17 Leꞌa Cristo mbiꞌid yadiꞌizh diꞌizh wen ná xteꞌe wen yaꞌan be men ndoꞌ Dios, leꞌa bego bexa sit nak wats Dios, no besa xa judio bexa gax nak wats Dios. 18 Leꞌa juers ten ta mbin Cristo wa leꞌa besa xa judio no bexa naꞌanpa xa judio ndap beuna dubtsa Espíritu ten Dios, no syoꞌo gan ibii beuna wats Tad Dios.
19 Nat leꞌa bega yá naꞌantapa sit nak wats Dios, no naꞌantapa nak bega dub xkwaꞌa men xaꞌaga. Nat leꞌa bega no nak xmen Dios, no xin Dios nak bega. 20 Leꞌa beuna nak be xmen Dios nak cuent dub niꞌi mbindeꞌe Dios. Leꞌa ta nak xan niꞌi wa, leꞌa ta wa bexa mtuꞌub Dios gun bexa tiꞌin ten xa no bexa mbidiꞌizh sakndoꞌ Dios. Leꞌa Jesucristo leꞌa nak geꞌ ned nbexan xan niꞌi wa. 21 Lak leꞌa dub geꞌ ned wa ndun masis nak idub niꞌi, no liga leꞌa Jesucristo ndun leꞌa be xmen xa dubtsa nak no nsayak kwaꞌad bexa, gak bexa cuent dub niꞌi umbiꞌi ten Dios. 22 Nat leꞌa bega no dubtsa nak nsea itea be xmen xa, nak beuna cuent dub niꞌi sa ncho Espíritu ten Dios.