6
Nsabndoꞌ gakno beuna be ltsaꞌa beuna
Bega nak beuna xmen Cristo, tal ncho dub bega ndaꞌigaꞌa ndun dub ta ugap, leꞌa bego na nxobgek ndoꞌ Espíritu wa nsabndoꞌ gakno xa yach xa wats Dios, parea utsintsa gokno bega xa. No blaꞌach bega leꞌaka bega ndontsa naꞌanpa no bega gailaꞌ ndoꞌ ta ugap wa. Gokno bega be ltsaꞌa bega zha na kweaꞌ nsatid bexa, leꞌa ta wa ta nibeꞌe Cristo.
Leꞌa tal ton ndanbeꞌe leꞌa mas nsak, ná xa naꞌanpa xa nsak, leꞌa xa nkwiꞌinno leꞌaka leꞌa na. Leꞌa kadga dub bega nsabndoꞌ iwiꞌi ná xteꞌe nak ta ndunka bega, weꞌe itenno ladna bega be ta wen ndun bega, naꞌanpa iwiꞌi bega ndoꞌ ta ndun be ltsaꞌa bega cha izhinna bega. Leꞌa kadga dub men nsabndoꞌ ulaꞌach leꞌaka ta ndun xa.
Leꞌa tal ton ntsid diꞌizh ten Dios nsabndoꞌ gakno bexa na nluu‑yá.
Utsin binbeꞌe bega leꞌa naꞌan ton gun gan ukwiꞌinno Dios. Leꞌa ta na ndas dub men ta weꞌekaga nteleꞌe xa. Leꞌa bexa na ndun be ta ugap ta nladtsa xa, leꞌa xa wa iniꞌí dub gealkweaꞌ nunk lá idub. Ná leꞌa bexa na nxobgek ndoꞌ Espíritu ten Dios, leꞌa Espíritu wa usaꞌa dub gealnaban nunk lá idub ndoꞌ bexa wa. Lá izhanna bega gun bega ta wen, leꞌa tal beuna lá gach ladna leꞌa gal zha leꞌa beuna ikaꞌa dub ta usaꞌa Dios, lak nkanleꞌe dub men ta ngos leꞌaka xa. 10 Ta weꞌe leꞌa itea be ta utsin syoꞌo gan gunno beuna stub men, leꞌa beuna li nsabndoꞌ gun; parea mas nsabndoꞌ gakno beuna be ltsaꞌa na nak beuna xmen Cristo.
Pabl nten ladna ndadiꞌizh cuent ten Cristo
11 Bwiꞌi bega xteꞌeta be letr ubiꞌi ndee nkeꞌa naꞌ‑yá yaꞌa naꞌ ndoꞌ git ndee. 12 Leꞌa bexa na nlad wen yaꞌan ndoꞌ be men wa ndab leꞌa bega nsabndoꞌ yoo beꞌe. Leꞌa bexa uniꞌí leꞌa tal uluꞌu bexa leꞌa Cristo ngut ndoꞌ cruz ndontsa yuꞌu ke ten be men, leꞌa bexa judio ugap gunno bexa. 13 Leꞌaka bexa li nyoꞌo beꞌe wa naꞌanpa ndun itea ta ndab ley ten Moisés. Parea nlad bexa no bega yoo beꞌe, ndontsa izhinna bexa ndoꞌ men leꞌa bega noka uyoꞌo beꞌe. 14 Ná leꞌa naꞌ ndee naꞌanpa izhinnona ta ndun naꞌ. Dubtsa taꞌa nzhinnona naꞌ, leꞌa ta wa ta ngut Jesucristo Xa Nibeꞌe wa ndoꞌ cruz sakndoꞌ beuna. Leꞌa cuent ten naꞌ leꞌa be ta gizhliyo yá naꞌanta xtiꞌin, no cuent ten be men gizhliyo leꞌa ta ndun naꞌ ndee wa ta naꞌan xtiꞌin. 15 Leꞌa beuna nak xmen Cristo Jesús, tal leꞌa beuna yoo beꞌe natal naꞌan, leꞌa ta wa naꞌanpa leꞌa nsakbe. Leꞌa ta nsak wa ta na ndap beuna dub gealnaban kub ndoꞌ Dios. 16 Leꞌa itea bexa na ndun lak nkeꞌa naꞌ ndoꞌ git ndee, leꞌa xa wa ta ugeaka nak xmen Dios. Leꞌa Dios ndun wen yoo ladna bexa nsea nkweaꞌ ladna Dios bexa.
17 Leꞌa nat idub ndoꞌ ndee, yá naꞌantapa gun bega ta lá isak lad naꞌ, geal leꞌa naꞌ noꞌo be ngip las naꞌ, ta na nluu leꞌa naꞌ ndun tiꞌin ten Jesús Xa Nibeꞌe.
Ta lult mkeꞌa Pabl ndoꞌ bexa
18 Bego nak beuna xmen Cristo, naꞌab naꞌ ndoꞌ Jesucristo Xa Nibeꞌe wa leꞌa xa mas uzheꞌeb utsin gunno bega. Lika gak‑a.