Be diꞌizh ten Jesús mkeꞌa Luc
Leꞌa dub xa nsaleaꞌ Luc mkeꞌa libr ndee no libr nsaleaꞌ Hechos. Leꞌa xa sian biaj ngwaꞌno Pabl ukeseadiꞌizh Pabl diꞌizh ten Dios sian be gezh. Leꞌa Luc wa nak doctor. Mkeꞌa xa libr ndee ndoꞌ bexa ndadiꞌizh diꞌizh griego, bexa naꞌanpa xa judio. Nluu xa leꞌa Jesús nakka dub men no nakka xa Xin Dios. Ndadiꞌizh xa ton nak be usan gox polta ten Jesús gast Adán. No nluu xa xteꞌe utsin nak Jesús ni dub ke lá ngap xa.
1
Luc mkeꞌa cuent ten Jesús ndoꞌ Teófilo
Leꞌa kwaꞌad be men mbin juers ndon xkwaꞌa mkeꞌa bexa ta na ta ugeakapa mbin Jesús lat besa. Leꞌa bexa na ukeseano Jesús ndon leꞌa ned uniꞌí be ta wa no mbidiꞌizh bexa‑yá ndoꞌ besa. Ta weꞌe no naꞌ uzhebpa uloxnes gast xan itea be ta ndee. Cha mbinbe naꞌ leꞌa naꞌ nsabndoꞌ ndon xkwaꞌa ukeꞌa be ta ndee ndoꞌ go, Teófilo, ndontsa wen igondoꞌ go gealngea, be ta na mbidiꞌizh bexa ndoꞌ ga.
Dub angel ndab ndoꞌ Zacarías leꞌa xa gap Juan
Leꞌa zha na ngok Herodes xa nibeꞌe Judea, uyoꞌo dub uleꞌay judio nsaleaꞌ Zacarías, dub xa no nak partid Abías ten be uleꞌay. Leꞌa xagots ten Zacarías wa nsaleaꞌ Elisabet, dub xa ras ten Aarón. Leꞌa Zacarías nsea Elisabet uzhebpa bexa wen ngok ndoꞌ Dios. No uzheꞌeb mxobgek bexa ndoꞌ itea be taꞌa unibeꞌe Dios. Ná leꞌa bexa wa lá ndap xin na, geal leꞌa Elisabet wa dub xagots lá yoꞌo gan gap meꞌed. No goxlapa itop bexa wa.
Ngol zha na leꞌa partid ten uleꞌay Zacarías wa leꞌa ngol gun tiꞌin ndoꞌ Dios. Lak nak costumbr ten be uleꞌay uloꞌo bexa suert, cha leꞌa Zacarías ngol leꞌa yaꞌlo zhen len niꞌi ten Dios. 10 Ngol gor na ngo xa zhen len wa, leꞌa itea be men ndebe tsoꞌo juer ndadiꞌizhno Dios. 11 Cha mlundoꞌ dub angel ten Dios ndoꞌ Zacarías, nsoꞌ angel lad gaꞌal wats mes, sa ngo uleꞌay zhen. 12 Leꞌa gor na uniꞌí Zacarías angel wa, leꞌa xa ni lá iniꞌí xteꞌe gun, no mzheb xa. 13 Leꞌa angel wa cha ndab:
—Zacarías, lá izheb lu, leꞌa Dios ndoꞌón ta nab lu ndoꞌ xa. Leꞌa Elisabet xagots ten lu gap dub meꞌed bgiꞌi, cha usaleaꞌ lu meꞌed wa Juan. 14 Leꞌa zha na gal meꞌed, leꞌa lu uzhebpa iten ladna, no kwaꞌadpa be men iten ladnabe, 15 geal leꞌa xin lu wa gak dub xa uzhebpa nsak cuent ten Dios. Leꞌa xa ni lá goo vin no ni stub taꞌa nsudna be men. No uzhebpa gap xa juers ten Espíritu ten Dios, gor na bi leꞌa xnaꞌa xa nsoꞌno xa. 16 Leꞌa xa gun gan leꞌa kwaꞌadpa bexa Israel yach yankea bexa Dios Xa Nibeꞌe. 17 Leꞌa Juan leꞌa yaꞌ ned ndoꞌ Xa Nibeꞌe wa. Leꞌa xa wa juert gudiꞌizh sakndoꞌ Dios lak juert mbidiꞌizh Elí, ndontsa gun xa gan lá kuyota be men nsea leꞌaka be xin xa, no leꞌa bexa lá nxobgek wa uxobgek ndoꞌ Dios. Li gun xa ndontsa list kwe be men gungea ladna bexa xa nak Xa Nibeꞌe wa zha na ilen xa.
18 Leꞌa Zacarías cha unabdiꞌizh ndoꞌ angel, ndab xa:
—¿Xteꞌexá iní naꞌ syoꞌo gan gak ta ndee zhaga? Leꞌa naꞌ no xagots ten naꞌ yá goxlapa besa.
19 Leꞌa angel cha ukaꞌab ndab:
—Leꞌa naꞌ nsaleaꞌ Gabriel, naꞌ ndun tiꞌin ndoꞌ Dios. Leꞌa Dios mtuꞌub naꞌ ndalyáp naꞌ ndoꞌ lu be diꞌizh wen mbidiꞌizh naꞌ wa. 20 Leꞌa nat leꞌa lu yak mud, yá lá gudiꞌizhta lu gast gal wizh yoo be ta ndáp naꞌ ndee wa, ke na lá ngungea ladna lu ta ndee. Nat leꞌa ta wa gakka gal zha nsabndoꞌka li gak‑a.
21 Ndalen wa leꞌa be men ndenkeaꞌ ná xá gor itoꞌo Zacarías len niꞌi ten Dios. Ndanseana bexa xtaꞌan ngi lita kwen nchaꞌa xa len wa. 22 Ná leꞌa gor na utoꞌo xa leꞌa xa lá yoolata gan iníꞌi. Weꞌe uniꞌí be men leꞌa xa uniꞌí dub ta mluu Dios len wa. Leꞌa xa sbeꞌen seintsa ndun, leꞌa xa lá yoolata gan gudiꞌizh.
23 Leꞌa ngol zha ngwaꞌa be wizh mbin Zacarías tiꞌin wa, cha nseaꞌ xa ta lid xa. 24 Leꞌa tsoꞌo wa leꞌa Elisabet xagots ten xa cha nsoꞌnola dub meꞌed. Leꞌa xagots wa cha lá itoꞌota ta lid na dub gaꞌay mbeꞌe. Mbinbeꞌe xa, ndab xa: 25 “Lndeꞌe ngokno Dios naꞌ gap naꞌ meꞌed, ndontsa naꞌantapa ido lad naꞌ ndoꞌ be men.”
Dub angel ndab leꞌa Jesús gal
26 Leꞌa ngol sxoꞌop mbeꞌe tsoꞌo wa, leꞌa Dios mtuꞌubgal angel Gabriel gezh Nazaret ten distrit Galilea, 27 sa ncho dub xagots ben, dub xa ni gol ugal xabgiꞌi. Leꞌa xa wa nsaleaꞌ Marí, xa na ikaꞌaka dub xa na nsaleaꞌ Kosé, xa ras ten David. 28 Leꞌa angel wa uyoꞌo len lid xagots wa, cha ndab angel ndoꞌ xa:
—Tiux ga Marí, leꞌa Dios nsak ladna lak nak lu, no nsoꞌ Dios wats lu. Leꞌa xa mas ndakno lu ndoꞌ itea be xagots.
29 Ná leꞌa Marí ni ko lá iniꞌí xteꞌe gun gor na mbiꞌín xa ta li ndab angel wa. Ni lá iniꞌí xa xtaꞌan ngi li ndab angel ndoꞌ xa. 30 Leꞌa angel cha ndab:
—Marí, lá izheb lu leꞌa Dios nsak ladna lak nak lu. 31 Leꞌa nat leꞌa lu yoxinna dub meꞌed bgiꞌi, cha usaleaꞌ lu meꞌed wa Jesús. 32 Leꞌa meꞌed wa gak dub xa nsakpa, geal leꞌa xa Xin Dios siꞌil. Leꞌa Dios Xa Nibeꞌe leꞌa gun leꞌa Jesús inibeꞌe lak unibeꞌe David usan gox polta ten xa. 33 Leꞌa Jesús wa inibeꞌe bexa ras ten Jacob idub tiemp. Leꞌa tiemp inibeꞌe xa nunk lá idub.
34 Weꞌe leꞌa Marí cha unabdiꞌizh ndab ndoꞌ angel:
—¿Xteꞌe yoo gan gak ta li ndab go wa zha? Leꞌa naꞌ ndee dub xagots nab, ni dub xabgiꞌi gol ugal naꞌ.
35 Leꞌa angel cha ukaꞌab ndab:
—Leꞌa Espíritu ten Dios siꞌil ilen cuent dub xgal tsoꞌo lu. Leꞌa Espíritu wa leꞌa gun gap lu meꞌed wa. Ta weꞌe leꞌa meꞌed gap lu wa ni dub ke lá gap, no isaleaꞌ meꞌed Xin Dios. 36 Leꞌa Elisabet ltsaꞌa lu wa no gap dub meꞌed maska yá goxlapa xa. Leꞌa be men ndab leꞌa xa wa lá yoo gan gap meꞌed, parea leꞌa xa nsoꞌnola meꞌed dub xoꞌop mbeꞌe. 37 Leꞌa cuent ten Dios naꞌan xtaꞌan dub ta lá yoo gan.
38 Leꞌa Marí cha ndab:
—Leꞌa naꞌ ndee dub xa ndun tiꞌin ndoꞌ Dios Xa Nibeꞌe. Gun Dios lak ndab go ndoꞌ naꞌ wa.
Leꞌa angel wa cha mkaꞌan sa wa.
Marí ngwaꞌinaꞌ Elisabet
39 Ngol tsoꞌo wa leꞌa Marí cha uxax nchaꞌa dub gezh nde lat be bet distrit Judea. 40 Cha uyoꞌo xa len lid Zacarías, cha unidiꞌizh xa ndoꞌ Elisabet. 41 Leꞌa gor na mbiꞌín Elisabet unidiꞌizh Marí ndoꞌ xa, leꞌa meꞌed nsoꞌno Elisabet wa cha uteꞌal len xa. Leꞌa Espíritu ten Dios cha mas uyoꞌo len ladoꞌo Elisabet, 42 cha ugeꞌ ndab xa:
—¡Leꞌa Dios uzhebpa ndakno lu ndoꞌ iteata be xagots! ¡No uzheꞌeb gakno Dios xin lu! 43 ¿Tonxá nak naꞌ nsea inaꞌ lu naꞌ zhaga, ná lu leꞌa nak xnaꞌa xa gak Xa Nibeꞌe naꞌ? 44 Leꞌa gor na mbín naꞌ unidiꞌizh lu, leꞌa meꞌed nsoꞌno naꞌ ndee uteꞌal‑la len naꞌ tant nten ladna meꞌed. 45 Uzhebpa wen ncho ladna lu ta na mbingea ladna lu ta ndab Dios ndoꞌ lu, leꞌa ta wa gakka lak ndab xa.
Marí msaꞌa xno ndoꞌ Dios
46 Leꞌa Marí cha ndab:
 
Leꞌa naꞌ idub ncho ladna ndáp
leꞌa Dios uzheꞌeb dub Dios wen.
47 Leꞌa ladoꞌo naꞌ nten ladna ndoꞌ Dios
xa nsaꞌa gealnaban ndoꞌ naꞌ.
48 Leꞌa Dios nlaꞌach naꞌ, xa ndun tiꞌin ndoꞌ xa,
maska naꞌanpa nak naꞌ dub xa nsak.
Leꞌa idub ndoꞌ ndee gab be men
leꞌa naꞌ uzhebpa wen ncho lad naꞌ.
49 Leꞌa Dios siꞌil uzhebpa ndakno naꞌ;
leꞌa xa dubkama nak Dios.
50 Idub tiemp nkweaꞌ ladna xa be men,
bexa nxobgek ndoꞌ xa.
51 Leꞌa juers ten Dios mbin xa be ta ndanseana beuna;
Mteꞌachso xa bexa zhin nak.
52 No ulatsob xa bexa nsak sa nibeꞌe bexa,
Cha myunno Dios bexa uban nak cuent bexa nsak.
53 Nsea bexa lá ndap ta gaw na, msaꞌa Dios sian taꞌa ndoꞌ bexa.
No ulantuꞌub xa bexa rik ni naꞌanta xtaꞌan ndap bexa.
54 Ndakno Dios bexa Israel, bexa ndun tiꞌin ndoꞌ xa,
leꞌa xa lá nyalad ta nkweaꞌ ladna xa bexa wa.
55 Leꞌa ta wa ta ndabka Dios ndoꞌ bexa gox polta ten beuna,
ta gunno Dios Abraham no bexa ras ten xa idub tiemp.
 
56 Weꞌe leꞌa Marí cha uyoꞌo ta lid Elisabet pa chon mbeꞌe. Cha weꞌeta nseaꞌ xa ta lid xa.
Xteꞌe ngol Juan xa ulaleaꞌ men
57 Leꞌa ngol wizh na gap Elisabet meꞌed, leꞌa xa cha ngop dub meꞌed bgiꞌi. 58 Leꞌa bexa ncho gax wa no be ltsaꞌa xa cha mbiꞌín xteꞌe li utsin mbinno Dios Elisabet, cha no bexa mten ladna. 59 Leꞌa ngol zha na ngok xoꞌon wizh ngol meꞌed wa, cha ulo bexa beꞌe meꞌed lakka ndun bexa judio. No cha nlad bexa usaleaꞌ bexa meꞌed wa Zacarías lak nsaleaꞌ xus meꞌed. 60 Ná leꞌa xnaꞌa meꞌed lá kaꞌab li isaleaꞌ meꞌed. Ndab xa:
—Leꞌa meꞌed isaleaꞌ Juan.
61 Leꞌa bexa wa cha ndab:
—¿Xtaꞌan ngi li isaleaꞌ meꞌed baꞌ zha? Leꞌa ni dub ltsaꞌa lu naꞌanpa li nsaleaꞌ.
62 Weꞌe cha unabdiꞌizh bexa sbeꞌen sein ndoꞌ xus meꞌed xteꞌe nlad xa isaleaꞌ meꞌed. 63 Leꞌa xa cha unab dub bleꞌa tabl, cha mkeꞌa xa ndoꞌ tabl wa: “Leꞌa meꞌed isaleaꞌ Juan.” Leꞌa itea be men wa cha ngwanseanabe. 64 Cha bi leꞌa gor wa cha uyoꞌo gan uníꞌi Zacarías, cha usaxan xa nsaꞌa xa xno ndoꞌ Dios. 65 Leꞌa itea be men ncho gax ta lid Zacarías cha ngwanseana bexa no mzheb bexa. Leꞌa ta li ngok wa mgen itea be gezh ndebe lat be bet distrit Judea. 66 Leꞌa itea bexa na li mbiꞌín ta wa cha mbinbeꞌe bexa, ndab bexa:
—¿Xteꞌema gak meꞌed wa zha?
Leꞌa bexa wa uniꞌí leꞌa meꞌed wa ncho ndoꞌ yaꞌa Dios.
Ta msaꞌa Espíritu ten Dios mbidiꞌizh Zacarías
67 Leꞌa Zacarías xus meꞌed wa mas uyoꞌo juers ten Espíritu ten Dios len ladoꞌo na, cha mbidiꞌizh xa sakndoꞌ Dios, ndab xa:
 
68 Uzhebpa wen Dios Xa Nibeꞌe bexa Israel,
geal leꞌa xa mbiꞌid yakno be xmen xa.
69 Leꞌa Dios mtuꞌub dub xa juertpa usaꞌa gealnaban,
dub xa ras David, xa mbin tiꞌin ndoꞌ Dios.
70 Leꞌa ta wa ta ndab Dios ndoꞌ be profet ten na polta,
cha mbidiꞌizh bexa‑yá ndoꞌ be men sakndoꞌ Dios.
71 Leꞌa Dios ndab leꞌa xa lá ulaꞌa beuna ndoꞌ be men ndakloo ndoꞌ beuna,
no bexa nxee ladna ndoꞌ beuna.
72 Leꞌa Dios nkweaꞌ ladna be usan gox ten beuna,
no ndunka xa lakka ndab trat mbinno xa bexa wa.
73 Leꞌa trat wa ta ndab Dios ndoꞌ Abraham usan gox ten beuna leꞌa Dios sunka ta wa:
74 leꞌa xa gakno beuna ndoꞌ be men ndakloo ndoꞌ beuna,
ndontsa naꞌanpa izheb beuna gun beuna tiꞌin ndoꞌ Dios,
75 no umbiꞌi gak ladoꞌo beuna ndoꞌ Dios,
no uzhebpa wen gak beuna ndoꞌ xa idub tiemp nban beuna.
 
76 Leꞌa lu, chuu, isaleaꞌ dub profet ten Dios Siꞌil,
leꞌa lu yaꞌ ned ndoꞌ xa gak Xa Nibeꞌe,
ndontsa list kwe be men Israel gal zha ilen xa wa.
77 Weꞌe iniꞌí bexa leꞌa Dios stsuꞌu be ke ten bexa,
no usaꞌa xa gealnaban ndoꞌ bexa.
78 Leꞌa Dios ten beuna uzhebpa nkweaꞌ ladna be men,
ta weꞌe utuꞌub xa xa nak cuent xeꞌa wizh gor tempran ndoꞌ beuna,
79 ndontsa usu xa xeꞌa ladoꞌo bexa ndencho sa ukaw,
bexa nzheb gat.
Li uluu Dios beuna nes ten xa,
ná xteꞌe wen yoono beuna xa.
 
80 Leꞌa Juan ngoꞌol, no mas juert ngok ladoꞌo xa. Ngol zha goxla xa ngwaꞌ xa uyoꞌo xa geꞌe sa bid sa naꞌan men, gast ngol zha na usaxan mbidiꞌizh xa ndoꞌ bexa Israel.