2
Dios gab ná ton ndap ke
Leꞌa gor na ndab bega leꞌa stubga men ndap ke, leꞌa bega nsake leꞌaka leꞌa bega, geal leꞌa bega noga ndap ke wa. Ta weꞌe lá nsabndoꞌ li usake bega stubga xa. Parea leꞌa beuna uniꞌíka leꞌa gor na ntsaksi Dios bexa ndun ta ugap, leꞌa ta ndun xa wa utsinka nak. Leꞌa bego na ndab leꞌa stub men ndap ke, dub ta no bega ndun, ¿xteꞌema nsak bega zha leꞌa Dios naꞌanpa utsaksi bega? Leꞌa Dios uzhebpa utsin nak no naꞌanpa uxax ndakloo xa no uzhebpa nxik xa ndoꞌ be ta ugap ndun bega. ¿Ni lá nyakbeꞌena bega zha leꞌa xa li utsin nak ndoꞌ bega ndontsa yach bega wats xa? Ná leꞌa gealngud ten bega lá kaꞌab bega ulaꞌa bega ta ugap nak bega. Ta weꞌe uzhebpa iniꞌí bega be gealkweaꞌ gal zha gakloo Dios, cha utsaksi xa be men ndap ke lak nsabndoꞌ gun xa. Leꞌa xa wa kix ndoꞌ kadga be men lak xtaꞌan mbin bexa. Usaꞌa xa dub gealnaban nunk lá idub ndoꞌ bexa ndun be ta wen, bexa nkwaꞌan ta gab Dios leꞌa bexa wen nak nsea nkwaꞌan bexa dub gealnaban naꞌanpa initndoꞌ. Ná leꞌa Dios gaklono bexa ndun laktsa nlad na, bexa lá nxobgek ndoꞌ gealngea, ndi sbeꞌen ta ugap ndun bexa. Leꞌa itea bexa ugap ndun wa uzhebpa iniꞌí gealkweaꞌ no juert yoo xa, guniꞌi tal leꞌa xa xa judio natal xa naꞌanpa xa judio. 10 Ná leꞌa iteanak bexa utsin ndun, leꞌa Dios gab leꞌa bexa wen mbin, no gun Dios wen yoo ladna bexa, no wen yaꞌan bexa ndoꞌ Dios, guniꞌi tal leꞌa xa xa judio natal xa naꞌanpa xa judio. 11 Leꞌa cuent ten Dios leꞌa itea be men parej nsak.
12 Leꞌa itea bexa na lá nchandoꞌ ley ten Dios no ugap ndun bexa, leꞌa Dios utsaksika bexa maska lá nchandoꞌ bexa ley wa. No liga leꞌa itea bexa na nchandoꞌ ley wa, cha no bexa ugap ndun, leꞌa Dios utsaksi bexa lak nibeꞌe ley wa. 13 Leꞌa bexa na ndoꞌóntsa ley wa cha lá nxobgek bexa ndoꞌ‑yá, leꞌa bexa naꞌanpa wen nak ndoꞌ Dios. Ná leꞌa bexa na nxobgek ndoꞌ ley ten Dios wa wenka nak ndoꞌ Dios. 14 Leꞌa bexa naꞌanpa xa judio wa lá nchandoꞌ ley ten Dios. Ná leꞌa gor na ndun bexa lakka ndab ley wa leꞌa ta wa nluu leꞌa len ladoꞌo bexa uniꞌí bexa xteꞌe nsabndoꞌ gun bexa. 15 Leꞌa ta ndun bexa wa nluu cuent nkeaniꞌi ley ten Dios len ladoꞌo bexa wa, leꞌa bexa uniꞌí len ladoꞌo na gor ugap ndun bexa no gor utsin ndun bexa. 16 Leꞌa gal dub wizh leꞌa lak nlad Dios leꞌa Jesucristo gab ná xteꞌe nak be ta xgaꞌach ndun be men. Li nak diꞌizh ndadiꞌizh naꞌ ndoꞌ be men.
Bexa judio nsea ley ten Dios
17 Bego na nsaleaꞌ xa judio, ndeno bega ley ten Dios. Ta weꞌe nsak bega leꞌa bega wen yaꞌan ndoꞌ Dios, no zhin nak bega ndab bega leꞌa bega nak xmen Dios. 18 Uniꞌí bega xtaꞌan nlad Dios gun bega, no ntsid bega ley ten Dios ndontsa iniꞌí bega xtaꞌan ta wen gun bega. 19 Nsak bega leꞌa bega suꞌu gab ná xtaꞌan nsabndoꞌ gun bexa lá nchandoꞌ Dios, lak dub men ndakno stubga xa lá naꞌ no cuent dub xeꞌa nsu sa ukaw. 20 No nsak bega nsabndoꞌ uluu bega bexa lá isuꞌu no bexa lá utsid. Ndeno bega ley ten Dios, ta weꞌe nsak bega leꞌa bega uniꞌí itea be taꞌa no nyakbeꞌena bega itea be gealngea. 21 Parea, ¿xteꞌe uluu bega stubga men tal leꞌa bega lid ned utsid ta wa? Ndab bega lá gun bexa gealwaꞌan, ná leꞌa bega bi ndunkaga ta wa. 22 No ndab bega lá ugal bexa dub men naꞌanpa xa ten xa, ná leꞌa bega likaga ndun. No ndab bega nxee ladna bega ndoꞌ be dios ten be men, ná leꞌa bega ndowaꞌan be taꞌa ncho sa ndiꞌib be dios wa. 23 Nzhinnona bega ley ten Dios, ná leꞌa bega lá nxobgek ndoꞌ ley wa, ta ndun leꞌa be men lá ndap mod ndoꞌ Dios. 24 Leꞌa ta wa lak nkeaniꞌi diꞌizh ten Dios, ndab‑a: “Leꞌa ke ten ta ndun bego xa Israel, leꞌa bexa xaꞌaga nacion kweaꞌ níꞌi ndoꞌ Dios.”
25 Leꞌa ta na ncho beꞌe bega wa dub ta nsakka tal leꞌa bega nxobgek ndoꞌ ley ten Dios. Ná tal leꞌa bega naꞌanpa nxobgek ndoꞌ ley wa, leꞌa ta na ncho beꞌe bega wa galka naꞌan xtiꞌin. 26 No tal ton naꞌanpa ncho beꞌe cha nxobgek xa ndoꞌ ley, ¿lá iniꞌí bega zha leꞌa cuent ten Dios leꞌa xa wa cuent dub xa ncho beꞌe? 27 Leꞌa xa na li naꞌanpa ncho beꞌe cha nxobgek xa ndoꞌ idub ley ten Dios wa, leꞌa ta ndun xa wa nluu leꞌa bega leꞌa ndap ke. Nchandoꞌka bega ley wa no nchoka beꞌe bega, ná leꞌa bega lá nxobgek ndoꞌ ley. 28 Lá gunbeꞌe bega leꞌa bega nak bexa judio ta na ndankeatsa bega be costumbr ten bexa judio no ta na ncho beꞌe bega wa. 29 Leꞌa xa na ta ugeaka nak xa judio wa, leꞌa xa wa li nak len ladoꞌo xa, cuent nchoka beꞌe ladoꞌo xa. Leꞌa ta wa ta nsaꞌa Espíritu ten Dios, naꞌanpa ta ten ley ta wa. Leꞌa Dios leꞌa nsak ladna lak nak bexa wa, guniꞌi xteꞌe gab be men ndoꞌ bexa.