YICH NELL DANꞌ BZOJ POSTL SAN PABLO KE BEꞌNN KAꞌ LLAꞌA TESALÓNICA
1
Pablo llwapeꞌ lliox beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Jesucristonꞌ llaꞌa yellenꞌ nziꞌi Tesalónica
Nadaꞌ Pablo llzojaꞌ reꞌ lldop ll-llayre llonliraꞌllre Xanllo Jesucristonꞌ ganꞌ nziꞌi Tesalónica, naꞌ nakre txhen Xallo Diosenꞌ. Naꞌ nadaꞌ ren Silvano ren Timoteo llnnabtoꞌ rao Xallo Diosenꞌ ren rao Xanllo Jesucristonꞌ, gakrén akchgueꞌ reꞌ, naꞌ wzoa akeꞌ yichjraꞌlldaꞌorenꞌ so kwezre nbaraz.
Beꞌnn Tesalónica kaꞌ broeꞌ akreꞌ llejleꞌ akeꞌ ke Jesucristonꞌ
Yoꞌy ras kat llalwilltoꞌ Xallo Diosenꞌ, lloeꞌtoꞌ yel llioxken keꞌe ke yeololre. Naꞌ kat llalwilltoeꞌn, lljasaꞌraꞌlltoꞌ yeolol da wen naꞌ danꞌ llonre, danꞌ llonliraꞌllre Diosenꞌ, naꞌ danꞌ nllieꞌreꞌ. Naꞌ lljasaꞌraꞌlltoꞌ kanꞌ zechichre bexhre danꞌ yed Xanllo Jesucristonꞌ da yobre. Beꞌnn biꞌche, nnézetoꞌ nllieꞌ Diosenꞌ reꞌ, naꞌ ba brejeꞌ reꞌ, nakre rallneꞌe. Naꞌ Diꞌll Wen danꞌ bzejnieꞌtoꞌ reꞌ ke Jesucristonꞌ, kere nnello naken to diꞌllzenꞌ. Kone Spíritu ke Dios naꞌn gokrenen netoꞌ bzejnieꞌtoꞌ reꞌ ren yel wak keꞌe naꞌ, le nnézetoꞌ diꞌll danꞌ bzejnieꞌtoꞌ reꞌn naken da li. Nnézkzere kanꞌ bentoꞌ da wen chak bzorentoꞌ reꞌ nench gokrentoꞌ reꞌ.
Naꞌ reꞌ zore llonre da wen kanꞌ ben netoꞌ, naꞌ kanꞌ ben Xanllo Jesucristonꞌ. Bzenayre diꞌll beꞌrentoꞌ reꞌ ke Leꞌe, naꞌ Spíritu ke Diosenꞌ llonen bzore nbaraz llzenayren, laꞌkze da zan da ba bxhaꞌkziꞌre bzenayre keꞌe. Naꞌ danꞌ zore llontezre da wen naꞌ, ba breꞌe beꞌnn yell kaꞌ ganꞌ nziꞌi Macedonia ren beꞌnn llaꞌa ganꞌ nziꞌi Acaya kanꞌ llonre naꞌ, naꞌ ba nao aklleꞌ llonliraꞌll akeꞌ Cristonꞌ. Bxhiꞌzen ganꞌ zore naꞌ, goslas xtiꞌll Xanllo Jesucristonꞌ, naꞌ kere beꞌnn llaꞌa Macedonia naꞌ ren Acaya naꞌzenꞌ, gateze beꞌnn ake, ba nnez akreꞌ kanꞌ llonliraꞌllre Diosenꞌ, naꞌllenꞌ bill yalljen weꞌtoꞌ diꞌll, akrenꞌ gon akeꞌ wxenraꞌll akeꞌ Leꞌe. Naꞌ beꞌnn zan lloeꞌ akeꞌ diꞌll ka wen naꞌ benrenre netoꞌ kanꞌ badwiatoꞌ reꞌ, naꞌ lloeꞌ akeꞌ diꞌll kanꞌ benre brej yichjre bill llonliraꞌllre lwaꞌa keré kaꞌ, naꞌ ba llonliraꞌllre Dios dogarje beꞌnn zo ke chras. 10 Naꞌ lloeꞌ akeꞌ diꞌll zore bezre katenꞌ yetj Xhiꞌnneꞌ Jesúsenꞌ yebánꞌ, yedeꞌ yellrionꞌ da yobre, beꞌnnenꞌ basbán Diosenꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ. Naꞌ danꞌ llonliraꞌll-llo Jesúsenꞌ, ba basreꞌe lliꞌo nench bi saꞌkziꞌllo kat llin lla.