YICH WLLOPE DANꞌ BZOJ POSTL SAN PABLONꞌ KE BEꞌNN KAꞌ LLAꞌA TESALÓNICA
1
Pablonꞌ llwapeꞌ lliox beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Jesucristonꞌ llaꞌa yellenꞌ nziꞌi Tesalónica
Nadaꞌ Pablo llzojaꞌ reꞌ lldop ll-llayre llonliraꞌllre Xanllo Jesucristonꞌ ganꞌ nziꞌi Tesalónica, naꞌ nakre txhen Leꞌe, naꞌ ren Xallo Diosenꞌ. Naꞌ nadaꞌ ren Silvano, naꞌ Timoteo, llnnabtoꞌ rao Xallo Diosenꞌ, naꞌ rao Xanllo Jesucristonꞌ gakrén akchgueꞌ reꞌ, naꞌ wzoa akeꞌ yichjraꞌlldaꞌorenꞌ so kwezre nbaraz.
Diosenꞌ weꞌe da wsaꞌkziꞌ beꞌnn llon da xhinnj
Beꞌnn biꞌche, netoꞌ llayaꞌl soteze sotoꞌ, weꞌtoꞌ yel llioxken ke Dios kanꞌ llonre naꞌ. Kaꞌn llayaꞌl gontoꞌ weꞌtoꞌ yel llioxken keꞌe, danꞌ nna zjazellre llonliraꞌllre Diosenꞌ, naꞌ zjazellre nllieꞌ lwelljre. Len naꞌ llawetoꞌ lloeꞌtoꞌ xtiꞌllrenꞌ ren yezikre beꞌnn kaꞌ ba brej Diosenꞌ lldop ll-llay akeꞌ llon akeꞌ Jesucristonꞌ xhen ga yobre. Lloeꞌtoꞌ diꞌll ka wen naꞌ llonre llonliraꞌllre Jesucristonꞌ, laꞌkze da zan da llsaꞌkziꞌ beꞌnn reꞌ. Ke len naꞌ nnézello Diosenꞌ zejeꞌ lixheje, naꞌ lloeꞌ latj saꞌkziꞌre nench yedoꞌlere yebá ganꞌ llieꞌ llnebieꞌ naꞌ.
Diosenꞌ zejeꞌ lixhej danꞌ weꞌe yel llzaꞌkziꞌ ke beꞌnn kaꞌ llsaꞌkziꞌ reꞌ, naꞌ gonneꞌ yel waziꞌraꞌll keré, naꞌ kaꞌkzenꞌ gonneꞌ ketoꞌ, ka da kaꞌ zaꞌkziꞌllo nnaꞌ. Gonneꞌn katenꞌ reꞌllo yetj Xanllo Jesúsenꞌ leꞌ yebá naꞌ, ren angl keꞌe kaꞌ, beꞌnn kaꞌ nsaꞌa yel wak. Yetjeꞌ nechjeꞌ bel yiꞌ. Naꞌ weꞌe yel llzaꞌkziꞌ ke beꞌnn kaꞌ bi llayombiaꞌ Dios, naꞌ bi llejleꞌ akeꞌ Diꞌll Wen danꞌ llzejnieꞌ ke Xanllo Jesucristonꞌ. Leakeꞌn saꞌkziꞌ akeꞌ ke chnare, ni ke yereꞌe akzreꞌ Xanllo Jesucristo, beꞌnnenꞌ le zeraoze zaꞌke napeꞌ yel wak xhen. 10 Katenꞌ llin lla yed Jesucristonꞌ da yobre, lliꞌo llonliraꞌll-lloeꞌ nakllo rao neꞌe, wroeꞌllo nakeꞌ beꞌnn zaꞌk xhen, naꞌ yebánello ka yel beꞌnn wen keꞌen. Naꞌ naktoꞌ txhen ren reꞌ, danꞌ ba llejleꞌre ka diꞌll danꞌ ba beꞌrentoꞌ reꞌ naꞌ.
11 Naꞌllenꞌ zoteze zotoꞌ llnnabtoꞌ rao Diosenꞌ gakreneꞌ reꞌ, gonre wen nench yewereꞌ reꞌ, reꞌ ba brejeꞌ nench nakre rallneꞌe. Naꞌ llnnabtoꞌ gakreneꞌ reꞌ kone yel wak keꞌe naꞌ, nench naꞌ wayoll gonre yeolol da wen danꞌ ba bchoyraꞌllre gonre, danꞌ llonliraꞌllre naꞌ. 12 Llnnabtoꞌ gonre gak Xanllo Jesucristonꞌ xhen, rao biteze da gonre, naꞌ Leꞌe goneꞌ gakre xhen, le Dios kello naꞌ, ren Xanllo Jesucristo naꞌ, zo akseꞌ llakrén akeꞌ reꞌ.