YICH DANꞌ BZOJ POSTL SAN PABLO KE BEꞌNN KAꞌ LLAꞌA ÉFESO
1
Pablonꞌ llwapeꞌ lliox beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Jesucristonꞌ llaꞌa yellenꞌ nziꞌi Éfeso
Nadaꞌ Pablo nakaꞌ postl ke Jesucristonꞌ kanꞌ byazraꞌll Diosenꞌ, naꞌ llzojaꞌ reꞌ llaꞌa Éfeso, reꞌ nak rallnaꞌa Dios llonliraꞌllre Xanllo Jesucristo naꞌ. Naꞌ llnnabaꞌ rao Xallo Dios ren Xanllo Jesucristo naꞌ, gakrén akchgueꞌ reꞌ, wzoa akeꞌ yichjraꞌlldaꞌorenꞌ so kwezre nbaraz.
Diosenꞌ llakreneꞌ lliꞌo danꞌ nxenraꞌll-llo Cristonꞌ
Llayaꞌl gonllo Diosenꞌ xhen beꞌnnenꞌ nake Xa Xanllo Jesucristo naꞌ, lliꞌo nakllo Cristonꞌ txhen, ba benn Diosenꞌ lliꞌo yeolol da yallje yichjraꞌlldaꞌollo, yeolol da de yebá ganꞌ zoeꞌ naꞌ. Le brej Diosenꞌ lliꞌo kanꞌ za xete yellrionꞌ nench naꞌ gakllo rallnaꞌa Cristo, naꞌ sello rao Diosenꞌ gakllo raꞌlldaꞌo yalle, bibi doꞌl gapllo raweꞌn. Ba nllieꞌ Diosenꞌ lliꞌo kanꞌ bi nna sotello. Naꞌllenꞌ noneꞌ lliꞌo ka xhiꞌnneꞌ kanꞌ byazraꞌlleꞌ naꞌ, ke len naꞌ bseꞌleꞌ Jesucristonꞌ ni ke lliꞌo. Llayaꞌlkze sollo gonllo Diosenꞌ xhen katekenꞌ nllieꞌreꞌ lliꞌo naꞌ, le bseꞌleꞌ Jesucristo beꞌnnenꞌ nllieꞌreꞌ naꞌ gokreneꞌ lliꞌo. Kanꞌ got Cristo naꞌn, brarj xcheneꞌ ni ke da xhinnjenꞌ benllo. Naꞌllenꞌ baziꞌxhen Diosenꞌ ke da xhinnj kellonꞌ le nllieꞌreꞌ lliꞌon. Naꞌ lloneꞌ wen kello, llonneꞌ lliꞌo doxhen yel siꞌn, naꞌ yel llejnieꞌ keꞌen. Naꞌ bzejnieꞌreꞌ lliꞌo danꞌ llwieꞌ goneꞌ naꞌ, danꞌ nono bnneze kanaꞌ, le yel beꞌnn wen keꞌen ba benen nench bed Cristonꞌ rao yellrio ni. 10 Le bneꞌe wllin lla kat yeolol beꞌnn llaꞌa yebá ren beꞌnn llaꞌa yellrio, wzenay akeꞌ ke Cristonꞌ gak akeꞌ rallneꞌe.
11 Ka nak lliꞌo nakllo Cristo txhen, kanaꞌte brej Diosenꞌ lliꞌo nench gak rallnaꞌllo danꞌ lleꞌnreꞌ gonneꞌ lliꞌo. Naꞌ Leꞌe goneꞌ nench gak yeolol kanꞌ bllieꞌ biaꞌa goneꞌ. 12 Le Leꞌen gokraꞌlleꞌ zgaꞌtek netoꞌn bxenraꞌlltoꞌ Cristonꞌ, naꞌ brej Diosenꞌ netoꞌ nench sorentoeꞌ txhen gontoeꞌ xhen danꞌ nakeꞌ beꞌnn zaꞌk kwis. 13 Leskaꞌ reꞌ, kate bénere Diꞌll Wen ke Cristonꞌ danꞌ nak da li, bnnézere Leꞌen wasreꞌe lliꞌo, naꞌllenꞌ benliraꞌllreꞌ, naꞌ ba naksre Cristonꞌ txhen. Naꞌ ba benneꞌ reꞌ Spíritu keꞌen zon lo raꞌlldaꞌore kanꞌ bneꞌe goneꞌ naꞌ. 14 Spíritu keꞌe naꞌn danꞌ ba benneꞌ lliꞌon naken ka to da bkwiaraweꞌ, naꞌ naken to da llroeꞌ lliꞌo gonnkze Diosenꞌ lliꞌo danꞌ ba bchebeꞌ naꞌ, kanaꞌn yekobeꞌ xpeꞌrllonꞌ, naꞌ goneꞌ lliꞌo yell keꞌe, beꞌnn ba bkwaꞌnnreneꞌ yeolol da nak keꞌe, nench naꞌ weꞌraolloeꞌ, le nakeꞌ beꞌnn zaꞌk kwis.
Pablonꞌ bnnabeꞌ weꞌe Diosenꞌ yel siꞌn ke beꞌnn llonliraꞌll Cristonꞌ
15 Ke len naꞌ ka benraꞌ diꞌllenꞌ llonliraꞌllre Xanllo Jesúsenꞌ, naꞌ kanꞌ nllieꞌreꞌ yezikre beꞌnn llonliraꞌll Leꞌe, 16 naꞌllenꞌ ni ke llsanzaꞌ lloaꞌa yel llioxken ke Dios, ni ke reꞌ katenꞌ llalwilleꞌn. 17 Dios beꞌnnenꞌ llon Xanllo Jesucristonꞌ xhen, beꞌnnenꞌ nak Xeꞌe beꞌnn zaꞌke, Leꞌe llalwillaꞌ. Naꞌ llnnabreꞌ goneꞌ choꞌ yel siꞌn naꞌ lo raꞌlldaꞌore, naꞌ chejnieꞌre xtiꞌlleꞌn, naꞌ gombiaꞌreꞌ kwasro. 18 Naꞌ llnnabaꞌ choꞌ beniꞌ keꞌen lo raꞌlldaꞌore, nench naꞌ nnézere bi da wen naꞌ bexhllo goneꞌ ke lliꞌo ba brejeꞌ nakllo rallneꞌe. Naꞌ llnnabaꞌ nench nnézere ka da wen naꞌ nak yeolol da kaꞌ za gonneꞌ gak ke lliꞌo. 19 Leskaꞌ llnnabaꞌ choꞌ beniꞌ keꞌen lo raꞌlldaꞌore nench nnézere ba napre yel wak xhen keꞌen, reꞌ ba llonliraꞌll Leꞌe, kon ka ba broeꞌreꞌ lliꞌo yel wak xhen keꞌe naꞌ. 20 Kaꞌn beneꞌ kanꞌ basbaneꞌ Cristonꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ. Bde naꞌ brekweꞌ Leꞌe kwite ganꞌ llieꞌ yebánꞌ, naꞌ llnebiaꞌ akeꞌ. 21 Naꞌ Cristonꞌ llnebiaꞌlleꞌ nnaꞌ rao yeolol angl, naꞌ rao yeolol beꞌnnach, naꞌ rao yeolol daxiꞌo, naꞌ rao yeolol biteze da llonliraꞌll beꞌnne, naꞌ noteze wnebiaꞌ. Naꞌ leskaꞌ llnebieꞌ da za zaꞌa. 22 Naꞌ ba beneꞌ rao naꞌa Cristonꞌ yeolol beꞌnne, naꞌ billre da de nench Leꞌen llnebiaꞌ. Naꞌ ba bzoeꞌ Cristonꞌ nakeꞌ Xanllo beꞌnn llnebiaꞌ yeolol da de. 23 Naꞌ lliꞌo llonliraꞌll-lloeꞌ nakllo ka to kwerp, naꞌ Cristo naꞌ nakeꞌ ka yichj kwerp naꞌ. Naꞌ nnello nyaꞌ Cristonꞌ ren lliꞌo llonliraꞌll-lloeꞌ, Leꞌen zoeꞌ llnebieꞌ doxhente.