DIꞌLL WEN DANꞌ BZOJ SAN LUCAS
1
Da ni bzoj San Lucas ke Teófilo
Beꞌnn zan ba gokraꞌll akeꞌ wllia akeꞌ yich danꞌ gok radjtoꞌ ni, le naken to da li, naꞌ llonen bien wayojen kon kanꞌ bzejnieꞌ beꞌnn kaꞌ, breꞌe da nellte kanꞌ goken. Leakeꞌn gok rallnaꞌa akeꞌ wzejnieꞌ akreꞌn beꞌnne. Nadaꞌ leskaꞌ ba bnnabyollaꞌ kwasro, akrenꞌ gok ka bxhen da nellte. Ke len naꞌ, nnaꞌ llzojaꞌn koꞌo rweꞌ, Teófilo, llapaꞌ rweꞌ baraꞌnne, nench wayoll nnezroꞌ ka nak da linꞌ ba nnézkzeroꞌn.
To angl bdixjweꞌreꞌ garj Juan beꞌnnenꞌ bchoa beꞌnn nis
Kanꞌ llnebiaꞌ beꞌnnenꞌ golle Herodes ganꞌ nziꞌi Judea, bzo to bxoz re Zacarías. Zacaríasenꞌ nakeꞌ txhen bxoz kaꞌ nziꞌi Abías. Naꞌ noꞌr ke Zacaríasenꞌ re Elisabet, naꞌ nakeꞌ xhiꞌnn dialla ke da Aarón, beꞌnnenꞌ gok bxoz nelle. Llon akeꞌ doxhen kanꞌ ne ley ke Diosenꞌ, naꞌ beꞌnn wen kwis nak akeꞌ, to nono bi ne ke akeꞌ. Nono xhiꞌnn akeꞌ niꞌte, le Elisabetenꞌ nakeꞌ beꞌnn will, naꞌ ba nak akeꞌ beꞌnn gore.
Kate bllin lla bayaꞌl Zacaríasenꞌ ren beꞌnn lwelljeꞌ kaꞌ, choꞌ akeꞌ yodaꞌon. Naꞌ kanꞌ llonkze bxoz kaꞌ, llbej twej twej akeꞌ nench lloeꞌ lljazeyeꞌ yar rao bkoy yodaꞌon. Naꞌ bayaꞌlkze Zacaríasenꞌ goneꞌn. 10 Chak lley yarenꞌ rao bkoy yodaꞌon, beꞌnn zan llaꞌa liaꞌre llalwill akeꞌ Dios. 11 Bixha bllinkze to angl ke Xanllo Dios ganꞌ ze Zacaríasenꞌ, naꞌ jasé anglenꞌ kwit bkoy ganꞌ llzeyeꞌ yarenꞌ. 12 Ka breꞌe Zacaríasenꞌ anglenꞌ, to gokllejlaꞌllzeꞌ, le llebrazenꞌ bllebeꞌ. 13 Naꞌll anglenꞌ golleꞌ leꞌe:
—Bi lleboꞌ Zacarías, Diosenꞌ ba bzenayeꞌ ke danꞌ llnnaboꞌn, naꞌ nnaꞌ noꞌr koꞌo Elisabetenꞌ so to xhiꞌnneꞌ, naꞌ wsiꞌobeꞌ Juan. 14 Naꞌ soꞌo nbaraz, yeweroꞌ, naꞌ beꞌnn zan yewerén akreꞌ reꞌ katenꞌ ba gorjbeꞌn. 15 Bidaꞌon gakbeꞌ bi zaꞌk rao Dios, bi yeꞌjbeꞌ xis uva, naꞌ billre da llsolle beꞌnne, naꞌ sorén Spíritu ke Diosenꞌ lebeꞌ ka za garjterbeꞌ. 16 Naꞌ gonbeꞌ nench beꞌnn zan beꞌnn Israel kaꞌ, wayechj akeꞌ weꞌrao akeꞌ Dios. 17 Naꞌ kwiaraobeꞌ rao Xanllonꞌ, naꞌ Diosenꞌ weꞌebeꞌ Spíritu keꞌen, naꞌ gonbeꞌ kanꞌ ben Elías, beꞌnnenꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ. Beꞌnn dilrén xhiꞌnneꞌ, gonbeꞌ waniꞌt akeꞌ wen; beꞌnn bi llzenay, gonbeꞌ nench wzenayeꞌ. Naꞌ gonbeꞌ nench beꞌnn kaꞌ nniꞌt akeꞌ xhnid, weꞌrao akeꞌ Xanllonꞌ katenꞌ yedeꞌn.
18 Naꞌll Zacaríasenꞌ lleꞌe anglenꞌ:
—¿Akxha gak nnezraꞌ chaꞌ da li gak kanꞌ ba bneꞌo nga? Le ba nakaꞌ beꞌnn gore, leskaꞌ noꞌr kiaꞌn ba ngoreꞌ.
19 Naꞌll lle anglenꞌ leꞌe:
—Nadaꞌn nakaꞌ angl Gabriel, naꞌ llonaꞌ xchin Dios, Leꞌen bseꞌleꞌ nadaꞌ nench zadtixjweꞌraꞌ rweꞌ diꞌll wen nga. 20 Naꞌ nnaꞌ gaꞌnnoꞌ blloje, bi gak nneꞌo llinte katenꞌ garj xhiꞌnnoꞌn, le bi byejleꞌo kanꞌ bniaꞌn, le da li da gakten.
21 Beꞌnn zan kaꞌ llaꞌa liaꞌre, llbexh akeꞌ Zacaríasenꞌ, naꞌ llabán akreꞌ danꞌ bi llallojzeꞌ lo yodaꞌon. 22 Bixha kate ballojeꞌn, kere gokll nneꞌe, naꞌ lloneꞌ zre senze, naꞌ bayakbeꞌe beꞌnn kaꞌ, breꞌdaꞌoreꞌn.
23 Ka bayoll xhman keꞌen naꞌ zayejeꞌ rilleꞌ. 24 Bde naꞌ, biaꞌa xhiꞌnn Elisabet noꞌr ke Zacaríasenꞌ. Gaꞌy beꞌo bzozeꞌ yoꞌ keꞌe, bi bllojkzeꞌ, naꞌll lloeꞌrén kwineꞌ diꞌll neꞌe: 25 “Nnaꞌll ba ben Diosenꞌ wen kiaꞌ, ba bakeꞌe yel zdoꞌ kiaꞌn, nollno nne kiaꞌ nna nakllaꞌ beꞌnn will.”
Anglenꞌ leskaꞌ bdixjweꞌreꞌ garj Cristonꞌ
26 Ba gok xop beꞌo noaꞌ Elisabetenꞌ bdaꞌo keꞌen, kate bseꞌl Diosenꞌ anglenꞌ re Gabriel to yell da nziꞌi Nazaret ganꞌ nbane Galilea. 27 Bseꞌleꞌ leꞌe ga zo to noꞌr daꞌo, re María, ba naken siꞌi to beꞌnn re José leꞌe, naꞌ Josénꞌ nakeꞌ xhiꞌnn dialla rey David. 28 Ka byoꞌ anglenꞌ lo yoꞌ ganꞌ zo Maríanꞌ, lleꞌe leꞌe:
—¡Padiox, Dios zoreneꞌ rweꞌ, nnaꞌ goneꞌ wen koꞌo, gonlaꞌyeꞌ rweꞌ wdetere ka noꞌr kaꞌ yelaꞌ!
29 Maríanꞌ bllebeꞌ kwis, naꞌ llakreꞌ bixchen lleze anglenꞌ leꞌe kaꞌ. 30 Naꞌ anglenꞌ lleꞌe leꞌe:
—María, bi lleboꞌ, Diosenꞌ ba brejeꞌ rweꞌ, naꞌ goneꞌ wen koꞌo. 31 Goꞌo bdaꞌo, so to xhiꞌnnoꞌ, naꞌ wsiꞌobeꞌ Jesús. 32 Naꞌ Jesúsenꞌ gakeꞌ to beꞌnn brao, wsiꞌi akeꞌ Leꞌe Xhiꞌnn Dios beꞌnn zo yebá. Naꞌ Xanllo Diosenꞌ goneꞌ nench nnebieꞌ kanꞌ bnebiaꞌ David xozxtaꞌweꞌn. 33 Nnebieꞌ ganꞌ nziꞌi Israel ke chnare, naꞌ bi te yel llnebiaꞌ keꞌen.
34 Naꞌll lle Maríanꞌ anglenꞌ:
—¿Akxha gakrizen le bi nna wchaynaꞌa?
35 Naꞌll goll anglenꞌ leꞌe:
—Yed Spíritu ke Diosenꞌ choꞌn yichjraꞌlldaꞌon, naꞌ yel wak ke Dios beꞌnn zo yebá son kweꞌjen rweꞌ, ke len naꞌ bidaꞌon garjenꞌ gakbeꞌ bi ke Dios, naꞌ wsiꞌi akebeꞌ Xhiꞌnn Dios. 36 Leskaꞌ noꞌr biroꞌ, Elisabetenꞌ, noꞌrenꞌ nak noꞌr will batnaꞌ, ba gok xop beꞌo nnaꞌ, noeꞌ bdaꞌo laꞌkze ba nakeꞌ beꞌnn gore. 37 Le bibi de da nak bniꞌ, da bi gak gon Diosenꞌ.
38 Naꞌll lle Maríanꞌ anglenꞌ:
—Ni zoaꞌ nakaꞌ beꞌnn wen llin keꞌe, wakse gon Diosenꞌ kiaꞌ kanꞌ ba bneꞌo nga.
Kaꞌ gok, naꞌ bazaꞌa anglenꞌ zayejeꞌ.
María jaraꞌnneꞌ Elisabet
39 Bde chop chonn lla, le byejte Maríanꞌ to yell da llia rao yaꞌ ganꞌ nbane Judea. 40 Naꞌ bllineꞌ rill Zacaríasenꞌ, naꞌ byoeꞌ bwapeꞌ Elisabetenꞌ lliox. 41 Bixha kate bene Elisabetenꞌ balwill Maríanꞌ leꞌe, le bxhiꞌtte bdaꞌo keꞌen lo leꞌen, naꞌ Spíritu ke Diosenꞌ byoꞌn yichjraꞌlldaꞌweꞌ. 42 Naꞌ bawereꞌ kwis bnneꞌe zillj, lleꞌe Maríanꞌ:
—Dios ba benlaꞌyeꞌ rweꞌ rao yeololte noꞌre, leskaꞌ bdaꞌo koꞌon nak laꞌybeꞌ. 43 Xhnaꞌ Xanllo ba nakoꞌ, ker bi zaꞌkandaꞌ. ¿Bixchen zadraꞌnnzoꞌ nadaꞌ? 44 Kate bnneꞌon, le bxhiꞌtte bdaꞌo kiaꞌn lo liaꞌn bawebeꞌ. 45 Nbaraz koꞌo rweꞌ ba byejleꞌo, da li gonte Diosenꞌ kanꞌ ba golleꞌ rweꞌn.
46 Naꞌll bne Maríanꞌ lloeꞌraweꞌ Dios:
Lloeꞌrawaꞌ Diosenꞌ do yichj do raꞌllaꞌ.
47 Naꞌ lo yichjraꞌlldaꞌwaꞌ llaweraꞌ, le Diosenꞌ nakeꞌ wasrá kiaꞌ.
48 Laꞌkze nakaꞌ ka to beꞌnn wen llin, bibi zaꞌkaꞌ, Diosenꞌ bayaꞌchraꞌlleꞌ nadaꞌ.
Naꞌ beꞌnn zan beꞌnn llaꞌa nnaꞌ, naꞌ beꞌnn za chaꞌa yellrio ni, nne akeꞌ kiaꞌ:
“Nbaraz ke noꞌrenꞌ.”
49 Diosenꞌ nakeꞌ beꞌnn wen, napeꞌ yel wak xhen, ba beneꞌ da wen kwis kiaꞌ.
¡Leꞌe nak laꞌye kwis!
50 Noteze beꞌnn llape Diosenꞌ baraꞌnne,
leskaꞌ Diosenꞌ wayaꞌchraꞌlleꞌ leakeꞌ.
51 Naꞌll ba broeꞌreꞌ yel wak xhen keꞌen,
naꞌ bachinnjeꞌ xhbab ke beꞌnn yaꞌraꞌll kaꞌ.
52 Beꞌnn llnebiaꞌ, beꞌnn llon ka beꞌnn brao, ba blliꞌyeꞌ beꞌnn kaꞌ kaꞌle,
naꞌ blepeꞌ beꞌnn yaꞌch, beꞌnn nexjraꞌll kaꞌ.
53 Beꞌnn yaꞌche, beꞌnn don, ba beꞌe leakeꞌ ka yerj akreꞌ,
zan beꞌnn wniaꞌ kaꞌ, laꞌkze bze taꞌk akeꞌ, bibi beꞌe leakeꞌ.
54 Ba gokreneꞌ Israelenꞌ, le yell keꞌen,
le jadinraꞌlleꞌ wayaꞌchraꞌlleꞌ leakeꞌ.
55 Ka diꞌll beꞌreneꞌ xozxtaꞌollo Abraham, bneꞌe gonlaꞌyeꞌ yeolol xhiꞌnneꞌ za chaꞌa.
56 Chonn beꞌo bzorén Maríanꞌ Elisabetenꞌ, naꞌll bazeꞌe zayej rilleꞌ.
Ka gok gorj Juan beꞌnnenꞌ bchoa nis
57 Bixha kate bllin lla garj bdaꞌo ke Elisabetenꞌ, bzo to bidaꞌo byio. 58 Ka gokbeꞌe biꞌch lwelljeꞌ kaꞌ, naꞌ beꞌnn wrill ke akeꞌ, kanꞌ ba gokrén Diosenꞌ Elisabetenꞌ, ren akeꞌ bawerén akreꞌ leꞌe. 59 Gok xoꞌn lla naꞌ, jweꞌebeꞌ bzobeꞌ sen danꞌ nziꞌi circuncisión. Naꞌ gokraꞌll akeꞌ wsiꞌi akebeꞌ kanꞌ re xabeꞌn, Zacarías. 60 Naꞌ xhnaꞌbeꞌn bneꞌe:
—Kaꞌa, bi siꞌbeꞌ kaꞌ, Juan, siꞌbeꞌ.
61 Naꞌ lle akeꞌ leꞌe:
—¿Bixchen? Nono biꞌch lwelljre llraꞌ beꞌnn re kaꞌ.
62 Naꞌll ben akeꞌ sen rao xabeꞌn, llnnab akreꞌ leꞌe akre lleꞌnreꞌ siꞌi bdaꞌon. 63 Naꞌ bnnabeꞌ to bray daꞌo, naꞌ bzojeꞌn bllieꞌn: “Juan, siꞌbeꞌ.” Yeolol beꞌnn kaꞌ llabán akreꞌ. 64 Naꞌ le gokte banné Zacaríasenꞌ, le bzoraote lloeꞌraweꞌ Dios. 65 Yeolol beꞌnn wrill ke akeꞌ kaꞌ, blleb akeꞌ kwis, naꞌ yeolol yell kaꞌ zjalliꞌ radj yaꞌ kaꞌ, doxhen yaꞌn ganꞌ nbane Judeanꞌ, goslas diꞌll kanꞌ goken. 66 Naꞌ yeolol beꞌnn kaꞌ llene diꞌllenꞌ, da xhen llayón akeꞌ xhbab lo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ, ne akeꞌ:
—¿Notek gak bidaꞌon?
Le nakbieꞌtekze llonlaꞌy Diosenꞌ lebeꞌ tlla tlla.
Diꞌll da beꞌe Zacarías
67 Spíritu ke Diosenꞌ byoꞌn yichjraꞌlldaꞌo Zacaríasenꞌ, naꞌ benen nench beꞌe diꞌll ki:
68 Nak laꞌy kwis Xanllo Diosenꞌ ke lliꞌo beꞌnn Israel,
le ba breꞌe nench yesreꞌe lliꞌo nakllo yell keꞌe.
69 Rao dialla David beꞌnn ben xchin Dios batnaꞌ,
ba bliseꞌ to beꞌnn nap yel wak nench yesreꞌe lliꞌo.
70 Ka diꞌllenꞌ beꞌrén Diosenꞌ beꞌnn kaꞌ, beꞌe xtiꞌlleꞌn kanaꞌ,
le leakeꞌn bzejnieꞌ akreꞌ beꞌnn xtiꞌlleꞌn.
71 Bchebeꞌ yesreꞌe lliꞌo rao naꞌa beꞌnn kaꞌ, bi zorén lliꞌo wen,
naꞌ rao naꞌa beꞌnn kaꞌ, llwie lliꞌo.
72 Naꞌ bchebeꞌ wayaꞌchraꞌlleꞌ xozxtaꞌollo kaꞌ,
naꞌ bi kwej yichjeꞌ ka diꞌllenꞌ beꞌreneꞌ leakeꞌn.
73 Leskaꞌ golleꞌ xozxtaꞌollo Abraham naꞌ,
74 wllin lla kate yesreꞌe lliꞌo rao naꞌa beꞌnn kaꞌ llwie lliꞌon,
nench gak weꞌraolloeꞌ, billbi nxholl sollo chaꞌ gonllo xchineꞌn.
75 Naꞌllenꞌ gonllo da wen,
gakllo rallneꞌe ke chnare.
76 Naꞌ rweꞌ, xhiꞌnnaꞌ, beꞌnn lloeꞌ xtiꞌll Dios beꞌnn zo yebá, nne akeꞌ koꞌo,
rweꞌ kwiarao rao Xanllonꞌ, gonchaꞌo gonoꞌ xhnid ganꞌ tieꞌn.
77 Rweꞌ wzejnieꞌroꞌ beꞌnn Israel kaꞌ,
kanꞌ lleꞌne Diosenꞌ yeziꞌxheneꞌ da xhinnj ke akeꞌn, naꞌ kanꞌ lleꞌnreꞌ yesreꞌe leakeꞌ.
78 Dios kellonꞌ, yel llayaꞌchraꞌll keꞌen ba beneꞌ,
nnaꞌ reꞌllo beniꞌn zaꞌa yebá.
79 Beꞌnn llaꞌa xchole, ka ga de yel got, reꞌe akreꞌ beniꞌ keꞌen,
naꞌllenꞌ reꞌllo garenꞌ kaꞌllo,
naꞌ chejnieꞌllo ka gonllo nench chaꞌllo wen.
80 Bixha bidaꞌon zjaze ll-lliꞌobeꞌ, llejnieꞌtebeꞌ doxhen kanꞌ lleꞌne Diosenꞌ, naꞌ bzoteze bzobeꞌ yiꞌxe ga nak latj dach, bllinte lla broeꞌraobeꞌ beꞌnn Israel kaꞌ.