DIꞌLL WEN DANꞌ BZOJ SAN MARCOS
1
Juan beꞌnnenꞌ bchoa nis bdixjweꞌreꞌ Diꞌll Wen ke Diosenꞌ
(Mt. 3:1‑12; Lc. 3:1‑9, 15‑17; Jn. 1 :19‑28)
Ki bzorao Diꞌll Wen ke Jesucristo, beꞌnnenꞌ nak Xhiꞌnn Dios.
Kanaꞌ bzo to beꞌnn golle Isaías, beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ, naꞌ ki bzojeꞌ:
Wseꞌlaꞌ to beꞌnn kwiaraweꞌ raoꞌn, weꞌe xtiꞌlloꞌn,
nench yeweꞌ xhnneze ganꞌ teꞌon.
Leꞌe nneꞌe zillj latj dachenꞌ nneꞌe:
“¡Legón xhnid, legonchaꞌo nez ganꞌ te Xanllonꞌ,
lewsarj yichjraꞌlldaꞌore ka llon to beꞌnn llsarj to nez li!”
Naꞌ kaꞌn gok kat bllin Juan naꞌ latj dachenꞌ, naꞌ bchoeꞌ beꞌnn nis, naꞌ bdixjweꞌreꞌ beꞌnne llayaꞌl wayat akreꞌ ke da xhinnj ke akeꞌn, naꞌ choaꞌ akeꞌ nis nench waziꞌxhen Diosenꞌ ke da xhinnj ke akeꞌ kaꞌ. Beꞌnn zan beꞌnn zaꞌk doxhen ganꞌ nbane Judea, naꞌ beꞌnn zaꞌk Jerusalén lljakeꞌ lljazenay akeꞌ xtiꞌlleꞌn, naꞌ ka nak llxoarap akeꞌ da xhinnj ke akeꞌn, naꞌ llchoeꞌ leakeꞌ nis lo yeo ganꞌ nziꞌi Jordán.
Naꞌ Juan naꞌ gokeꞌ raꞌll da nak de yich xha camello, naꞌ bchej lloaꞌ leꞌen to yid, naꞌ bdaweꞌ bichsoa ren blliꞌndaꞌo ke beser yiꞌxe. Naꞌ llyixjweꞌreꞌ beꞌnne neꞌe:
—Za zaꞌa ye to beꞌnne naplle yel llnebiaꞌ ka nadaꞌ, ni jeze da lleꞌkaꞌ yeyaljaꞌ xhereꞌn bi zaꞌkaꞌ. Da li nadaꞌ llchoaꞌ reꞌ nis, zan Leꞌe goneꞌ ka yedsó Spíritu ke Diosenꞌ yichjraꞌlldaꞌore.
Jesúsenꞌ blloeꞌ nis
(Mt. 3:13‑17; Lc. 3:21‑22)
Naꞌ ka llanꞌ llchoaꞌ Juan naꞌ beꞌnn nis, Jesúsenꞌ bzeꞌe ganꞌ nziꞌi Nazaret ganꞌ nbane Galileanꞌ, naꞌ byejeꞌ lloaꞌ yeo ganꞌ nziꞌi Jordán, naꞌ bchoaꞌ Juan naꞌ Leꞌe nis. 10 Bixha chak llalloj Jesúsenꞌ lo nisenꞌ, byarj yebánꞌ, naꞌ betj Spíritu ke Diosenꞌ, naken ka to plom daꞌo jasorenen Leꞌe. 11 Naꞌ blloj chiꞌi Diosenꞌ yebánꞌ, bneꞌe:
—Rweꞌ nakoꞌ xhiꞌnnaꞌ nllieꞌraꞌ, llaweraꞌ llayazraꞌllaꞌ kwis.
Gokraꞌll daxiꞌon wkoꞌyelen Jesúsenꞌ goneꞌ da xhinnj
(Mt. 4:1‑11; Lc. 4:1‑13)
12 Naꞌll Spíritu ke Diosenꞌ, le benten nench byej Jesúsenꞌ ganꞌ nak latj dachenꞌ. 13 Gannaꞌ bzoeꞌ choa (40) lla radj bayiꞌx znia ake. Naꞌ danꞌ llnebiaꞌ daxiꞌo kaꞌ bkoꞌyelen Leꞌe, gokraꞌllen gon Jesúsenꞌ da xhinnj. Naꞌll angl kaꞌ bllin akeꞌ gokrén akeꞌ Jesúsenꞌ.
Jesúsenꞌ bzoraweꞌ llyixjweꞌreꞌ xtiꞌll Diosenꞌ
(Mt. 4:12‑17; Lc. 4:14‑15)
14 Bayoll broꞌ akeꞌ Juan naꞌ rill ya, Jesúsenꞌ ballineꞌ ganꞌ nbane Galileanꞌ llyixjweꞌreꞌ Diꞌll Wen, ka nak yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ. 15 Lleꞌe beꞌnn kaꞌ:
—Ba bllin lla gak danꞌ nwia Diosenꞌ goneꞌ, naꞌ sorao nnebieꞌ, lewayate ke da xhinnj keré kaꞌ, naꞌ lechejleꞌ Diꞌll Wen ke Diosenꞌ.
Jesúsenꞌ goxheꞌ tap beꞌnn wxhen bel
(Mt. 4:18‑22; Lc. 5:1‑11)
16 Jesúsenꞌ deꞌe lloaꞌ nisdaꞌo Galileanꞌ, naꞌ breꞌreꞌ chop beꞌnn wxhen bel, beꞌnn re Simón ren biꞌcheꞌn re Andrés, naꞌ llzaꞌl yixj bel ke akeꞌn lo nisenꞌ. 17 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Ledá gonre nadaꞌ txhen, naꞌ gonaꞌ nench reꞌ wtopre beꞌnne, naꞌ yelloj akeꞌ rao da xhinnj ke akeꞌ kaꞌ.
18 Naꞌll le bsanraꞌllte yixj bel ke akeꞌn, naꞌ le bnao akteꞌ Leꞌe.
19 Naꞌ bzaꞌa Jesúsenꞌ ye raꞌte, naꞌ breꞌreꞌ Jacobo ren Juan, xhiꞌnn Zebedeo, lliꞌ akeꞌ lo barco ke akeꞌn llatiꞌx yixj bel ke akeꞌn. 20 Leskaꞌ le goxhteꞌ leakeꞌ, naꞌ bkwaꞌnnrén akeꞌ xa akeꞌn beꞌnn wen llin kaꞌ, naꞌ bnao akeꞌ Jesúsenꞌ.
Jesúsenꞌ bayoneꞌ to beꞌnn yoꞌ daxiꞌo yichjraꞌlldaꞌweꞌ
(Lc. 4:31‑37)
21 Naꞌ bllin Jesúsenꞌ ren beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen yellenꞌ re Capernaum, naꞌ ka bllin to lla nbaꞌnne ke beꞌnn Israel kaꞌ, byejeꞌ lo yodaꞌo, naꞌ bzorao llroeꞌreꞌ leakeꞌ. 22 Naꞌ llabane beꞌnn kaꞌ ke diꞌllenꞌ lloeꞌn, le nneꞌe ka beꞌnn nap yel llnebiaꞌ, le bi llon beꞌnn kaꞌ llsedre ke leyenꞌ kaꞌ. 23 Bixha lo yodaꞌo naꞌ, lliꞌ to beꞌnn yoꞌ daxiꞌo yichjraꞌlldaꞌweꞌ, naꞌ bzorao llosieꞌ neꞌe:
24 —¿Bixchen zadchixkoꞌ ren netoꞌ, Jesús beꞌnn Nazaret? ¿Zaꞌo zadlleyiꞌo netoꞌn? Nnézkzeraꞌ no rweꞌ, rweꞌn Beꞌnn Nak Laꞌy bseꞌl Diosenꞌ.
25 Jesúsenꞌ benreꞌ daxiꞌon znia lleꞌen:
—¡Llakia llonoꞌ, balloj yichjraꞌlldaꞌo beꞌnnenꞌ!
26 Naꞌll daxiꞌon bnnibchachen beꞌnnenꞌ, naꞌ besiaꞌn zillj kwis, naꞌll ballojen yichjraꞌlldaꞌo beꞌnnenꞌ. 27 Yeolol beꞌnn kaꞌ llabán akreꞌ kwis, naꞌll lle lwellj akeꞌ:
—¿Akre chejnieꞌllo danꞌ? ¿Bi da kobenꞌ llroeꞌ llsede beꞌnnenꞌ? Ka naken ren yel wak keꞌen llalwilleꞌ daxiꞌon naꞌ llzenayten.
28 Sete bnneze beꞌnn zan kanꞌ goken, doxhen ganꞌ nziꞌi Galileanꞌ bze ke Jesúsenꞌ.
Jesúsenꞌ bayoneꞌ xhnaꞌ noꞌr ke Simón Pedro
(Mt. 8:14‑15; Lc. 4:38‑39)
29 Ka balloj Jesúsenꞌ lo yodaꞌon, naꞌ zjayakeꞌ txhen ren Jacobo, naꞌ Juan naꞌ, jakeꞌ rill Simón naꞌ, ren Andrés. 30 Bixha xhnaꞌ noꞌr ke Simón naꞌ, deꞌe yoeꞌ da la res, le beꞌrén akteꞌ Jesúsenꞌ diꞌll kanꞌ llaken.
31 Naꞌ jabiꞌyeꞌ, beꞌxeꞌ taꞌkeꞌn, naꞌ baliseꞌ leꞌe, le ballachte da lanꞌ, le bzoraote llsinieꞌ da gao akeꞌ.
Jesúsenꞌ bayoneꞌ beꞌnn zan
(Mt. 8:16‑17; Lc. 4:40‑41)
32 Ka ba zaꞌa llen willenꞌ, naꞌ ba llze yere, jwaꞌa akeꞌ beꞌnn zan rao Jesúsenꞌ beꞌnn llak yillweꞌ, naꞌ beꞌnn yoꞌ daxiꞌo. 33 Yeolol beꞌnn yell bdop akeꞌ lloaꞌ yoꞌ ganꞌ zoeꞌn. 34 Beꞌnn zan bayoneꞌ, beꞌnn llak wde wdere yillweꞌ, naꞌ babejeꞌ daxiꞌo yichjraꞌlldaꞌo beꞌnne, naꞌ bi beꞌe latj nne daxiꞌo kaꞌ, le nnez akseren noxhanꞌ nakeꞌ.
Jesúsenꞌ bdeꞌe doxhen Galilea llyixjweꞌreꞌ xtiꞌll Diosenꞌ
(Lc. 4:42‑44)
35 Naꞌ nakte nnaxte byas Jesúsenꞌ, naꞌ bllojeꞌ zejeꞌ to latj dach, naꞌ lloeꞌreneꞌ Diosenꞌ diꞌlle. 36 Naꞌ Simón Pedro ren beꞌnn kaꞌ non leꞌe txhen naꞌ, jakeꞌ jadirj akeꞌ Leꞌe. 37 Ka ballel akreꞌ Leꞌen, lle akeꞌ Leꞌe:
—Yeolol beꞌnn kaꞌ dá akeꞌ llayirj akeꞌ rweꞌ.
38 Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Lechoꞌo yell wrill kaꞌ nench chixjweꞌ akreꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, le ke len naꞌ ba bedaꞌ.
39 Doxhen ganꞌ nbane Galileanꞌ bda Jesúsenꞌ llyixjweꞌreꞌ xtiꞌll Diosenꞌ toto yodaꞌo ke beꞌnn Israel kaꞌ, naꞌ llabejeꞌ daxiꞌo yoꞌ yichjraꞌlldaꞌo beꞌnne.
Jesúsenꞌ bayoneꞌ to beꞌnn llen yillweꞌ danꞌ ne lepra
(Mt. 8:1‑4; Lc. 5:12‑16)
40 Naꞌ to beꞌnn llen yillweꞌ danꞌ ne lepra, byejeꞌ rao Jesúsenꞌ, goꞌtyoereꞌ Leꞌe, naꞌ bcheꞌk xhibeꞌ lleꞌe Leꞌe:
—Chaꞌ lleꞌnroꞌ, wakse wakaꞌo yillweꞌ kiaꞌ ni.
41 Naꞌ Jesúsenꞌ bayaꞌchraꞌlleꞌ leꞌe, naꞌ bli taꞌkeꞌn bdaneꞌ leꞌe, naꞌ golleꞌ leꞌe:
—Lleꞌnkzraꞌ, bayak.
42 Bayoll bneꞌe kaꞌn, le bayakte beꞌnnenꞌ, naꞌ bagaꞌnnteꞌ yall kwis.
43 Naꞌll Jesúsenꞌ baseꞌleꞌ leꞌe, naꞌ goꞌtyoereꞌ leꞌe, 44 lleꞌe leꞌe:
—Notno yeꞌo bayonaꞌ rweꞌ, kon byej rao bxozenꞌ nench reꞌreꞌ ba bayakoꞌ, naꞌ beꞌe danꞌ nllia da Moisésenꞌ biaꞌa weꞌllo, nench yeyakoꞌ yall rao leyenꞌ. Kaꞌ ben nench yeolol beꞌnne nnez akreꞌ ba bayakoꞌ.
45 Bixha beꞌnnenꞌ ka bazeꞌe naꞌ, bzorao lloeꞌ diꞌll kanꞌ gok bayakeꞌn. Ke len naꞌ bill gokse choꞌ Jesúsenꞌ yell kaꞌ, naꞌ bdeꞌe llillize do ga ndach, naꞌ dekz de beꞌnn zan lljakse raweꞌn beꞌnn zaꞌk do gateze.