YICH DANꞌ BZOJ POSTL SAN PABLONꞌ KE BEꞌNN KAꞌ LLAꞌA FILIPOS
1
Pablonꞌ llwapeꞌ lliox beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Jesucristonꞌ llaꞌa yellenꞌ nziꞌi Filipos
Nadaꞌ Pablo naꞌ ren Timoteo, naktoꞌ beꞌnn wen llin ke Jesucristonꞌ, llzojtoꞌ reꞌ llaꞌa Filipos naꞌ, yeolol reꞌ nak rallnaꞌa Dios nxenraꞌllre Xanllo Jesucristonꞌ. Leskaꞌ llzojtoꞌ reꞌ, ze llwia llap beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll Leꞌen, naꞌ reꞌ nbej akeꞌ llakrén akreꞌ. Llnnabaꞌ rao Xallo Diosenꞌ ren rao Xanllo Jesucristonꞌ gakrenchgueꞌ reꞌ, naꞌ wzoa akeꞌ yichjraꞌlldaꞌorenꞌ so kwezre nbaraz.
Pablonꞌ llnnabeꞌ rao Dios gakreneꞌ beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Cristonꞌ llaꞌa yellenꞌ nziꞌi Filipos
Yoꞌy ras kate lljadinraꞌllaꞌ reꞌ, lloaꞌa yel llioxken ke Diosenꞌ ba llonre txhen nxenraꞌll-lloeꞌ. Naꞌ yoꞌy ras kat llalwillaꞌ Diosenꞌ llaweraꞌ llnnabaꞌ gakreneꞌ reꞌ. Le nakllo txhen llejleꞌllo Diꞌll Wen ke Jesucristonꞌ, bzoraozen kanꞌ benliraꞌllre, naꞌ bllinte nnaꞌ lla. Naꞌ da ni nnezraꞌ, Diosenꞌ bzoraweꞌ lloneꞌ to da wen lo yichjraꞌlldaꞌorenꞌ, naꞌ kaꞌkze goneꞌ nench yeyoll yeyak yichjraꞌlldaꞌorenꞌ kanꞌ llazraꞌlleꞌn, llinte lla yed Jesucristonꞌ da yobre. Kaꞌn llayaꞌlkze gonaꞌ xhbab keré, le bi llanraꞌllaꞌ reꞌ. Le kanꞌ jachoaꞌ rill ya naꞌ, naꞌ kanꞌ bdixjweꞌraꞌ Diꞌll Wen ke Cristonꞌ rao beꞌnn bi byejleꞌ keꞌe, naꞌ bzejnieꞌ akreꞌ naksen da li, zerenkzre nadaꞌ danꞌ ba yoꞌ yel nllieꞌ ke Diosenꞌ lo yichjraꞌlldaꞌore. Nneze Diosenꞌ nllieꞌraꞌ reꞌ kwis yeololtere, le Jesucristonꞌ lloneꞌ nench nllieꞌraꞌ reꞌ. Naꞌ llnnabaꞌ rao Diosenꞌ llieꞌllereꞌ, naꞌ gonneꞌ reꞌ yel siꞌn keꞌen, nench chejnieꞌre bixhanꞌ llazraꞌlleꞌ gonre. 10 Kaꞌn llnnabaꞌ nench naꞌ nnézere binꞌ llayaꞌl gonre kanꞌ llazraꞌll Diosenꞌ, naꞌ gak yall yichjraꞌlldaꞌorenꞌ, naꞌ bibi doꞌl keré de katenꞌ llin lla yed Cristonꞌ da yobre. 11 Naꞌ gakrén Jesucristonꞌ reꞌ gonre da wen, naꞌ kaꞌ siꞌi Diosenꞌ doxhen yel baraꞌnnenꞌ.
Pablonꞌ neꞌe Cristonꞌ nakeꞌ yel nban keꞌe
12 Beꞌnn biꞌche, lleꞌnraꞌ nnézere yeolol danꞌ ba gok kiaꞌn, ba gokrenen nench beꞌnn zanll bzenay akeꞌ Diꞌll Wen ke Cristonꞌ. 13 Naꞌ danꞌ yoaꞌ rill ya ni, ba gokrenen nench ba biaꞌa xtiꞌll Xanllo Jesucristonꞌ rao yeololte beꞌnn wakaꞌa ya ke beꞌnn wnebiaꞌn, naꞌ noteze beꞌnn yobre. 14 Naꞌ beꞌnn zan beꞌnn lwelljllo llaꞌa do ni, ba bxhiꞌltip akeꞌ, ba llonliraꞌll aklleꞌ Xanllo Cristonꞌ, danꞌ ba breꞌe akreꞌ kanꞌ llak kiaꞌ yoaꞌ rill ya ni. Naꞌllenꞌ ba llayaxhj akreꞌ lloeꞌ akeꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, bill lleb akeꞌ.
15 Da li bal akeꞌ lloeꞌ akeꞌ xtiꞌll Cristonꞌ danꞌ llaxhéꞌ akreꞌ nadaꞌ, naꞌ danꞌ lleꞌn akllreꞌ gak akeꞌ beꞌnn braoll ka nadaꞌ, zan ye bal beꞌnn ak llyixjweꞌ akreꞌn do raꞌll akeꞌ. 16 Ka nake beꞌnn kaꞌ lloeꞌ akeꞌ xtiꞌll Cristonꞌ nench gak akeꞌ xhen, kere llon akeꞌn do raꞌll akeꞌn. Lleꞌn akreꞌ wzoayaꞌch aklleꞌ nadaꞌ lo rill ya ni, naꞌllenꞌ llon akeꞌ kaꞌ. 17 Naꞌ yezikre beꞌnne llyixjweꞌ akreꞌn danꞌ nllieꞌ akreꞌ Cristonꞌ, naꞌ nllieꞌ akreꞌ nadaꞌ, le nnez akreꞌ yoaꞌ rill yanꞌ, ni ke danꞌ llzejnieꞌraꞌ beꞌnn bi llejleꞌ Diꞌll Wen ke Cristonꞌ, llep akeꞌ naken diꞌll li. 18 ¿Bixha gonen kiaꞌ nadaꞌ chaꞌ llyixjweꞌ akreꞌn do raꞌll akeꞌ o chaꞌ bi llon akeꞌn do raꞌll akeꞌn? Kon danꞌ llaweraꞌ lloeꞌ akeꞌ xtiꞌll Cristonꞌ danꞌ nak diꞌll li naꞌ.
Naꞌ llawellraꞌ, 19 le nnezraꞌ yellojaꞌ wen kanꞌ llak kiaꞌn, ni ke danꞌ llnnabre gakrén Diosenꞌ nadaꞌ, naꞌ ren danꞌ llakrén Spíritu ke Jesucristonꞌ nadaꞌ. 20 Len naꞌ zoaꞌ nxenraꞌllaꞌ gakrén Diosenꞌ nadaꞌ, naꞌ bi gonaꞌ krere da gakzbanraꞌ, le lleꞌnraꞌ siꞌi Cristonꞌ yel baraꞌnnenꞌ chak nbanaꞌ o laꞌkze chaꞌ gataꞌ. 21 Le chaꞌ nbanaꞌ, lleꞌnraꞌ waꞌa Cristonꞌ yel baraꞌnne, naꞌ chaꞌ gataꞌ wenrenꞌ gak kiaꞌ chet kaꞌ. 22 Naꞌ chaꞌ danꞌ sollaꞌ yellrio ni, gonaꞌ xchin Xanllo Cristonꞌ, wyanll beꞌnn gonliraꞌll Leꞌe, bi nnezraꞌ norenꞌ naꞌ nakll da wen chet kaꞌ. 23 Naken to bniꞌ nnezraꞌ norenꞌ naꞌ nakll wen, to llakraꞌ nakllen wen wayaꞌa lljazorenaꞌ Cristonꞌ, naꞌ gaklle nbaraz kiaꞌ nadaꞌ chet kaꞌ. 24 Naꞌ leskaꞌ llonaꞌ xhbab, yálljere nadaꞌ, naꞌllenꞌ llayaꞌl banaꞌ. 25 Ke len naꞌ, nnezraꞌ wzorenllaꞌ reꞌ ye to chiꞌi nench gakrenaꞌ reꞌ chejnieꞌllere, naꞌ sore nbaraz gonliraꞌllre Cristonꞌ. 26 Naꞌ katenꞌ ba zorenaꞌ reꞌ da yobre, kanaꞌll yezikre yewere, naꞌ weꞌraore Xanllo Jesucristonꞌ.
27 Naꞌ lesoteze legón da wen kanꞌ llayaꞌl gonllo lliꞌo ba nneze Diꞌll Wen ke Cristonꞌ. Legón da wen kaꞌ, nench chaꞌ yedaꞌ yedwiaꞌ reꞌ o chaꞌ laꞌkze zoaꞌ ziꞌte, yenraꞌ diꞌlle keré, naksre toze ren lwelljre, llonre ga zerao zaꞌkere nench wzenay yezikre beꞌnne xtiꞌll Cristonꞌ danꞌ ba nxenraꞌllre naꞌ. 28 Bi llebre chaꞌ bi gone beꞌnn llwie reꞌ. Naꞌll gakbeꞌe akreꞌ ba rez kweyiꞌ akeꞌ, naꞌ saꞌkziꞌ akeꞌ. Naꞌ leze kaꞌkzenꞌ gakbeꞌe akreꞌ Diosenꞌ yesreꞌe reꞌ. Le Dios naꞌn goneꞌ kanꞌ ba bneꞌen. 29 Diosenꞌ beneꞌ wen keré, danꞌ benneꞌ latj benliraꞌllreꞌ naꞌ, naꞌ kere danꞌ benliraꞌllreꞌ naꞌzenꞌ, renkze danꞌ wallayraore, ni ke Leꞌe naꞌ. 30 Le toz ka danꞌ llakdilrenkzllo. Ba breꞌkzere kanꞌ gok kiaꞌ kanaꞌ, naꞌ nnézkzere kanꞌ llak kiaꞌ nnaꞌ.