YICH DANꞌ BZOJ POSTL SAN PABLO KE BEꞌNN KAꞌ LLAꞌA ROMA
1
Pablonꞌ llwapeꞌ lliox beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Jesucristonꞌ llaꞌa yellenꞌ nziꞌi Roma
Nadaꞌ Pablo llzojaꞌ reꞌ. Llonaꞌ biteze da ne Xanllo Jesucristonꞌ. Dios naꞌ brejeꞌ nadaꞌ nakaꞌ postl keꞌe, bseꞌleꞌ nadaꞌ nench naꞌ llyixjweꞌraꞌ Diꞌll Wen keꞌen. Dios naꞌ ba bzenreꞌ beꞌnnachenꞌ Diꞌll Wen keꞌen, beneꞌ nench bniꞌt beꞌnn beꞌe ak xtiꞌlleꞌn kanaꞌ, naꞌ bzoj akeꞌn. Diꞌll Wen ke Diosenꞌ llzejnieꞌn lliꞌo ke Xhiꞌnneꞌ Xanllo Jesucristonꞌ. Leꞌen gorjeꞌ gokeꞌ ka beꞌnnach rao dialla ke da rey David. Spíritu ke Diosenꞌ broeꞌn nak Xanllo Jesucristonꞌ dogarje Xhiꞌnn Dios, naꞌ napeꞌ yel wak, le babaneꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ. Naꞌ netoꞌ danꞌ llonliraꞌlltoꞌ Xanllo Jesucristonꞌ, ben Diosenꞌ da wen ketoꞌ, le brejeꞌ netoꞌ, naꞌ bseꞌleꞌ netoꞌ llyixjweꞌtoꞌ xtiꞌlleꞌn, nench naꞌ chanll beꞌnn wxenraꞌll Leꞌe, naꞌ chejleꞌ akeꞌ keꞌe, naꞌ wzoa akeꞌ xtiꞌlleꞌn doxhente yellrio. Kaꞌn ba brej Diosenꞌ reꞌ, nench nakre rallnaꞌa Jesucristonꞌ.
Llzojaꞌ da ni ke yeololre llaꞌre Roma naꞌ, reꞌ ba brej Diosenꞌ nakre rallneꞌe, nllieꞌreꞌ reꞌ. Naꞌll llnnabaꞌ raweꞌn ren rao Xanllo Jesucristonꞌ gakrén akchgueꞌ reꞌ, naꞌ wzoa akeꞌ yichjraꞌlldaꞌore so kwezre nbaraz.
Pablonꞌ lleꞌnreꞌ lljaraꞌnneꞌ beꞌnn kaꞌ llaꞌa Roma
Zgaꞌtek nniaꞌ reꞌ, Jesucristo naꞌn, zoeꞌ llakreneꞌ nadaꞌ nench lloaꞌa yel llioxken ke Diosenꞌ ke yeololre, le beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa doxhen yellrio naꞌ, lloeꞌ akeꞌ diꞌll kanꞌ nxenraꞌllre Cristonꞌ. Nnezkze Diosenꞌ yoꞌy ras kat llalwilleꞌn, llnnabaꞌ gakreneꞌ reꞌ. Nakeꞌ beꞌnn nxenraꞌllaꞌ do yichj do raꞌllaꞌ, naꞌ llonaꞌ xchineꞌ, lloaꞌa xtiꞌll Xhiꞌnneꞌ Jesucristonꞌ. 10 Naꞌ llnnabaꞌ rao Diosenꞌ gonneꞌ latj yedwiaꞌ reꞌ, le ba gok scha bi nna yedaꞌ. 11 Lleꞌnraꞌ yedwiaꞌ reꞌ, nench wzejnieꞌllraꞌ reꞌ ye raꞌt wxenraꞌllyaꞌnnre Diosenꞌ. 12 Nadaꞌ ren reꞌ setipllo wtipraꞌll lwelljllo wxenraꞌll-llo Jesucristonꞌ.
13 Beꞌnn biꞌche, lleꞌnraꞌ nnézere da zan ras ba gokraꞌllaꞌ yedwiaꞌ reꞌ, naꞌ bi nna gak yedaꞌ. Lleꞌnraꞌ yedaꞌ yedyenaꞌ xchin Diosenꞌ ganꞌ zore naꞌ, nench chanre chejleꞌre ke Jesucristo kanꞌ ba jenaꞌ yezikre yell kaꞌ ganꞌ ba byaꞌa. 14 Da llayaꞌl gonaꞌ weꞌrenaꞌ yeolol beꞌnne diꞌll ke Jesucristonꞌ beꞌnn llaꞌa lyell, beꞌnn llaꞌa yiꞌxe, beꞌnn llejnieꞌ, naꞌ beꞌnn bi llejnieꞌ. 15 Ke len naꞌ lleꞌnraꞌ kwis weꞌrenaꞌ reꞌ zjallaꞌa Romanꞌ xtiꞌll Diosenꞌ kanꞌ ba jeaꞌn do ga yobre.
Diꞌll Wen ke Cristonꞌ nsaꞌn yel wak ke Dios
16 Bi lliyeꞌraꞌ danꞌ lloaꞌa Diꞌll Wen ke Jesucristonꞌ, le len naꞌ nsaꞌn yel wak ke Dios nench yerá yeolol beꞌnn llejleꞌ, laꞌkze beꞌnn Israel, naꞌ beꞌnn bi nak beꞌnn Israel. 17 Naꞌ Diꞌll Wen ke Jesucristonꞌ llzejnieꞌn lliꞌo, chaꞌ beꞌnn llonliraꞌlle Jesucristonꞌ, Dios naꞌ goneꞌ leakeꞌ beꞌnn wen, billre bi de da gonllo gakllo beꞌnn wen raweꞌn. Kanꞌ nyoj xtiꞌll Diosenꞌ nen: “Beꞌnnenꞌ llonliraꞌll Diosenꞌ, nakeꞌ beꞌnn wen raweꞌ, naꞌ gaꞌt yel nban keꞌe.”
Doꞌl da de ke beꞌnnach
18 Diosenꞌ zoeꞌ yebánꞌ ba broeꞌreꞌ beꞌnnachenꞌ, ke chnarenꞌ saꞌkziꞌ yeolol beꞌnne bi llonliraꞌll Leꞌe, beꞌnn llon da xhinnj. Naꞌ danꞌ llon akeꞌ da xhinnjenꞌ, bi lleꞌn akreꞌ gombiaꞌ akeꞌ diꞌll li ke Diosenꞌ. 19 Da llayaꞌl nnez akreꞌ ke Diosenꞌ, ba nnez aksreꞌn, le Dios naꞌkzenꞌ ba broeꞌreꞌn leakeꞌ. 20 Laꞌkze bi llreꞌllo Diosenꞌ, llreꞌllo kanꞌ zoeꞌ llnebieꞌ, naꞌ nnézello de yel wak keꞌe kanꞌ beneꞌ bxieꞌ yellrio ni, naꞌ yeolol beꞌnnach llreꞌe akreꞌ da kaꞌ ba beneꞌ naꞌ. Len naꞌ bibi de wdeꞌ akreꞌ, ne akeꞌ bi nnez akreꞌ chaꞌ zo Dios. 21 Laꞌkze nnez akreꞌ zo Diosenꞌ, bi llonliraꞌll akeꞌ Leꞌe, ni ke lloeꞌ akzeꞌ Leꞌe yel llioxken. Bibi zaꞌk xhbab ke akeꞌn, naꞌ nchol yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ. 22 Ne akeꞌ nak akeꞌ beꞌnn siꞌn, naꞌ gok akeꞌ ka beꞌnn bi llejnieꞌ. 23 Ba bkwas akeꞌ Diosenꞌ kaꞌle, laꞌkze nakeꞌ le zerawe beꞌnn zaꞌke, naꞌ zoeꞌ zejlikane. Naꞌ ba llonliraꞌll akeꞌ no lwaꞌa ke beꞌnnach beꞌnn llde ke, beꞌnn llon akeꞌ roraz Dios, naꞌ no lwaꞌa lsaꞌke ba zo xire, no ba zo tap niaꞌnaꞌa, naꞌ no ba nxhob leꞌe.
24 Ke len naꞌ bsanraꞌll Diosenꞌ leakeꞌ, danꞌ llon akeꞌ da xhinnjenꞌ, naꞌ kon kanꞌ nen lo raꞌlldaꞌo akeꞌ naꞌ, naꞌ baleꞌ llon akeꞌ da llawé xpeꞌr akeꞌ ren lwellj akeꞌ da nak zdoꞌ. 25 Brej yichj akeꞌ diꞌll li ke Diosenꞌ, naꞌ llonliraꞌll akeꞌ da wenraꞌllre. Llonliraꞌll akeꞌ ke da kaꞌ ben Diosenꞌ, naꞌ bi llejleꞌ akeꞌ ke Dios beꞌnnenꞌ llayaꞌl gonliraꞌll-llo, gonllo xhen ke chnare. Kaꞌn gakchga.
26 Ke len naꞌ Diosenꞌ brej yichjeꞌ leakeꞌ danꞌ llon akeꞌ da yel zdoꞌ, kon ka nen lo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ. Rente bal noꞌr kaꞌ llon akeꞌ da ke llayaꞌl gon noꞌre, naꞌ llkoꞌyele lwellj akeꞌ nench naꞌ llonrén akeꞌ leakeꞌ txhen, llon akeꞌ da bi llayaꞌl gon akeꞌ. 27 Naꞌ niꞌt beꞌnn byio beꞌnn bi lleꞌn akreꞌ sorén akeꞌ noꞌre, llawé akreꞌ lwellj beꞌnn byio ake, naꞌ darén lwellj byio akeꞌ, llon akeꞌ da nak zdoꞌ. Naꞌ danꞌ ba blleyiꞌ kwerp ke akeꞌ naꞌ, naken da llayaꞌl saꞌkziꞌ akeꞌ yel wen da xhinnj ke akeꞌ naꞌ.
28 Ba brej yichj Diosenꞌ beꞌnn kaꞌ bi lleꞌne wzoa xtiꞌlleꞌn, naꞌllenꞌ nna niꞌt aklleꞌ llon akeꞌ da ke llayaꞌl gon akeꞌ, kone xhbab da nak ke nxhia ke akeꞌ naꞌ. 29 Llon akeꞌ yeolol da xhinnje, beꞌnn byio darén akeꞌ noꞌr bi nak noꞌr ke akeꞌ, naꞌ noꞌre darén akeꞌ beꞌnn byio bi nak beꞌnn ke akeꞌ, nak akeꞌ beꞌnn xheꞌe, beꞌnn wen da xhinnj, zeraꞌll akeꞌ da de ke beꞌnne, nak akeꞌ beꞌnn wen xhia, beꞌnn wachach llwie lwelljeꞌ, dil akeꞌ, ziyeꞌe akeꞌ, nak akeꞌ beꞌnn bi llzenay. 30 Llasnné llaschach akeꞌ ke beꞌnne, llkwas akeꞌ Diosenꞌ kaꞌle, bibi baraꞌnn llap akeꞌ beꞌnne. Llayoeꞌrao kwin akeꞌ ll-lan akeꞌ da wen, llarjlaꞌll akeꞌ gon akeꞌ bi da xhinnj, bi llzenay akeꞌ ke xaxhnaꞌ akeꞌ. 31 Bi llejnieꞌ akreꞌ, da ba bne akeꞌ gon akeꞌ bi llon akeꞌn, nono llayombiaꞌ akreꞌ, bi llaziꞌxhen akeꞌ ke beꞌnne, naꞌ bi llayaꞌchraꞌll akeꞌ beꞌnne. 32 Ba nnez aktereꞌ kanꞌ ba bne Diosenꞌ goneꞌ yellayrao beꞌnn kaꞌ. Naꞌ laꞌkze nnez akreꞌ kanꞌ neꞌe naꞌ, nao akseꞌ llon akeꞌ da xhinnjenꞌ, naꞌ llawé akreꞌ kat ba nao beꞌnn yobre llon akeꞌ kanꞌ llon leakeꞌ naꞌ.