16
Pablonꞌ llwapeꞌ bal beꞌnn llaꞌa Roma lliox
Llnnabaꞌ rao reꞌ, gonre wen ke noꞌr zanllonꞌ re Febenꞌ, beꞌnnenꞌ ben xchin Dios ren beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll Cristonꞌ ganꞌ nziꞌi Cencrea. Lewrebeꞌ kanꞌ llayaꞌl gone lwelljllo, lliꞌo nakllo beꞌnn nxenraꞌll Dios. Legakreneꞌ chaꞌ bi da yalljreꞌ, le kaꞌn ba gokreneꞌ beꞌnn zan, naꞌ leskaꞌ ba gokrenkzeꞌ nadaꞌ.
Naꞌ lewap noꞌrenꞌ nziꞌi Priscilanꞌ lliox, naꞌ ren beꞌnnenꞌ nziꞌi Aquila. Leakeꞌn ba ben akeꞌ llin ke Xanllo Jesucristonꞌ txhen ren netoꞌ. Leakeꞌ bzane yel nban ke akeꞌ nench basrá akeꞌ nadaꞌ rao yel got. Naꞌ lloaꞌa yel llioxken ke akeꞌ kanꞌ ben akeꞌ naꞌ. Leskaꞌ beꞌnn kaꞌ bi nak beꞌnn Israel, beꞌnn biꞌchllo kaꞌ llonliraꞌll Jesucristonꞌ, lloeꞌ akeꞌ leakeꞌ yel llioxken. Lewap beꞌnn kaꞌ lliox, beꞌnn kaꞌ lldop rill Priscilanꞌ ren Aquila, llon akeꞌ xhen Jesucristonꞌ. Naꞌ lewap lliox beꞌnnenꞌ nllieꞌraꞌ, beꞌnnenꞌ re Epeneto, le nakeꞌ beꞌnn nell bxenraꞌlle Cristonꞌ ganꞌ nziꞌi Acayanꞌ. Naꞌ lewap Maríanꞌ lliox, noꞌrenꞌ ba ben xchin Dios ganꞌ zore naꞌ. Naꞌ lewap beꞌnn wrall kiaꞌ kaꞌ lliox, beꞌnnenꞌ nziꞌi Andrónico, naꞌ ren beꞌnnenꞌ nziꞌi Junias. Le zgaꞌtek leakeꞌn bxenraꞌll akeꞌ Cristonꞌ ka nadaꞌ, naꞌ jachoꞌtoꞌ rill ya txhen. Naꞌ yezikre postl kaꞌ lloeꞌ akeꞌ diꞌll wen ke akeꞌ.
Lewap lliox beꞌnnenꞌ nllieꞌraꞌ, beꞌnnenꞌ nziꞌi Amplias, le ba nxenraꞌlleꞌ Xanllo Cristonꞌ. Lewap beꞌnnenꞌ nziꞌi Urbano lliox, beꞌnnenꞌ llonrén lliꞌo xchin Cristonꞌ, naꞌ leskaꞌ beꞌnn nziꞌi Estaquis, beꞌnnenꞌ nllieꞌraꞌ. 10 Lewap beꞌnnenꞌ nziꞌi Apeles lliox. Da xhen ba broeꞌreꞌ nxenraꞌlleꞌ Cristonꞌ do yichj do raꞌlleꞌ. Leskaꞌ beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa rill beꞌnnenꞌ nziꞌi Aristóbulo, lewap akeꞌ lliox. 11 Naꞌ lewap beꞌnn biꞌch lwelljaꞌ nziꞌi Herodión naꞌ lliox, leskaꞌ beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa rill beꞌnnenꞌ nziꞌi Narciso, beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Cristo naꞌ. 12 Lewap beꞌnnenꞌ nziꞌi Trifenanꞌ lliox ren beꞌnnenꞌ nziꞌi Trifosa, noꞌr kaꞌ llon xchin Xanllo Jesucristonꞌ. Leskaꞌ beꞌnn zanllo nllieꞌllo nziꞌi Pérsidanꞌ, lewapeꞌ lliox, wa ba beneꞌ xchin Xanllonꞌ. 13 Naꞌ lewap beꞌnnenꞌ nziꞌi Rufonꞌ lliox, nakeꞌ beꞌnn brao ke lliꞌo nxenraꞌll Xanllo Jesucristonꞌ. Leskaꞌ xhneꞌe naꞌ, lewapeꞌ lliox, le ba noneꞌ nadaꞌ ka xhiꞌnneꞌ. 14 Lewap beꞌnnenꞌ nziꞌi Asíncritonꞌ lliox, rente beꞌnnenꞌ nziꞌi Flegonte, ren beꞌnnenꞌ nziꞌi Hermas, ren beꞌnnenꞌ nziꞌi Patrobas, naꞌ beꞌnnenꞌ nziꞌi Hermes, naꞌ ren beꞌnn biꞌchllo kaꞌ zorén leakeꞌ naꞌ. 15 Naꞌ lewap beꞌnnenꞌ nziꞌi Filólogonꞌ lliox ren beꞌnnenꞌ nziꞌi Julia, naꞌ ren beꞌnnenꞌ nziꞌi Nereo, naꞌ beꞌnn zaneꞌ, naꞌ beꞌnnenꞌ nziꞌi Olimpas, naꞌ ren yeolol beꞌnn biꞌchllo kaꞌ zjazorén leakeꞌ.
16 Naꞌ kate yedop yellayre, lewnoꞌp naꞌa lwelljre kat wapre lliox, naꞌ wroeꞌn nllieꞌ lwelljre. Naꞌ beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll akeꞌ Cristonꞌ yeololte yell ganꞌ ba byaꞌa naꞌ, llwap akeꞌ reꞌ lliox.
17 Beꞌnn biꞌche, llnnabaꞌ rao reꞌ, lewiá bi wzenayre ke beꞌnn kaꞌ nak beꞌnn watil beꞌnne, beꞌnn kaꞌ llzoa da llonbeꞌy nench bi gonre danꞌ ba bsedre ke Diosenꞌ. Bi gonre beꞌnn kaꞌ txhen. 18 Le bi llejleꞌ akeꞌ ke Xanllo Jesucristonꞌ, llon akeꞌ ka nen ke akeꞌ, naꞌ llon akeꞌ da yoꞌ lo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ. Naꞌ lloeꞌ akeꞌ diꞌll da yewé beꞌnne nench llxoayay akeꞌ leakeꞌ. 19 Yeololte beꞌnne nnez akreꞌ llzenayre ke Diosenꞌ, naꞌllenꞌ llaweraꞌ kanꞌ llonrenꞌ. Naꞌ lleꞌnraꞌ gakre beꞌnn llejnieꞌ nench wzenayre ke da wen naꞌ, naꞌ bi wzenayre ke da wxhiyeꞌn. 20 Naꞌ Dios beꞌnnenꞌ nzoa lliꞌo nbaraz, wchochj wlanchgueꞌ daxiꞌon, naꞌ bi soen nnebiaꞌn lliꞌo. Naꞌ Xanllo Jesucristo naꞌ, sechgueꞌ gakreneꞌ reꞌ.
21 Naꞌ Timoteo beꞌnnenꞌ llonrén nadaꞌ xchin Cristonꞌ ganni, llwapeꞌ reꞌ lliox, naꞌ leskaꞌ beꞌnn biꞌch lwelljaꞌ kaꞌ nziꞌi Lucio, naꞌ beꞌnnenꞌ nziꞌi Jasón, naꞌ rente beꞌnnenꞌ nziꞌi Sosípater.
22 Naꞌ nadaꞌ Tercio beꞌnn wazoje, leskaꞌ llwapaꞌ reꞌ lliox, nonllo txhen nxenraꞌll-llo Xanllonꞌ.
23 Leskaꞌ beꞌnnenꞌ nziꞌi Gayonꞌ llwapeꞌ reꞌ lliox. Nadaꞌ Pablo zoaꞌ rilleꞌ ni, naꞌ lekze rilleꞌ ni, lldope beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Cristonꞌ. Leskaꞌ beꞌnnenꞌ nziꞌi Erasto beꞌnnenꞌ nakeꞌ rao neꞌe mell ke yell naꞌ, llwapeꞌ reꞌ lliox, naꞌ ren beꞌnn biꞌcheꞌn nziꞌi Cuarto.
24 Sochga Xanllo Jesucristonꞌ gakrenchgueꞌ reꞌ. Kaꞌn gakchga.
Lloneꞌ xhen Dios
25 Weꞌraollo Dios. Leꞌen nap yel wak gakreneꞌ reꞌ, sore wxenraꞌllre kanꞌ ne Diꞌll Wen danꞌ llyixjweꞌraꞌn, naꞌ llzejnieꞌraꞌ beꞌnne ke Jesucristonꞌ. Naꞌ llzejnieꞌraꞌ xtiꞌll Dios danꞌ nono nna nneze kanꞌ za xe yellriote. 26 Naꞌ Diosenꞌ ba bzejnieꞌreꞌ lliꞌo nnaꞌ, bixha zejen da kaꞌ bllia Diosenꞌ biaꞌa ka nak da kaꞌ bzoj beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌlleꞌn kanaꞌ. Naꞌ Dios beꞌnnenꞌ zo ke chnare lleꞌnreꞌ chej diꞌll keꞌen yeololte yell, nench chejleꞌ yeolol beꞌnne ke Jesucristonꞌ, naꞌ wzoa akeꞌ xtiꞌlleꞌ.
27 Toze Diosenꞌ zaꞌk wxenraꞌll-llo, tozeꞌn napeꞌ yel siꞌn. Naꞌ bseꞌleꞌ Jesucristonꞌ gakreneꞌ lliꞌo, ke len naꞌ gonxhenlloeꞌ ke chnare. Kaꞌn gakchga.