Nin riohnna dxihtsi nin bacaꞌh San Jwahn
1
Cagacaꞌh ba dxyiꞌdxyi zaꞌca loh Gahyu
Naꞌh riiꞌ naan tuhbi bwiinn guuhla, cagaxeꞌhlaꞌhn dxihtsi riiꞌ loh luꞌh daada Gahyu nin nadziiꞌhihn ziga naa dxyiꞌdxyi guchii.
Bwiitsi lasaaꞌhahn, rnaꞌbaꞌhn loh Dxiohs, sidela zeezah zaꞌca luꞌh loh xchiꞌdxyi Dxiohs, gariaꞌcaa zaꞌca xcweenta luꞌh loh garaatiiꞌ cohsa raꞌ nee gadzihn za gaapa luꞌh guelnadaꞌn rooꞌ xteenn Dxiohs tihxi luꞌh. Pwihsi riahxi duxaꞌhn pur xcweenta luꞌh, laasii baniꞌhi raꞌ bwihtsi lasaaꞌ raꞌ nuꞌh nin biꞌ riꞌca cweenta naꞌh zeezah zaꞌca luꞌh loh xcweenta xchiꞌdxyi Jesucristu. Lliꞌtiiꞌ stuhbi dxyiꞌdxyi nin riuuꞌpaꞌh stoꞌn ziga riuuꞌ stoꞌn chin rihnaꞌhn xcweenta ziga ruzoꞌbadxiahga raꞌ lasaaꞌ raꞌ nuꞌh dxyiꞌdxyi nin naa guchii.
Gahyu, bwiitsihn; cayahpa luꞌh mohda zaꞌca cun laꞌh raꞌ lasaaꞌ raꞌ nuꞌh chin rahcanee luꞌh laꞌh raꞌ ba nin naa raꞌ bwiinn stuhbi guihdxyi raꞌ chin rieꞌgayihdxi raꞌ ba yiꞌh, ya des delanta loh raꞌ xpwiinn guidoꞌ Dxiohs guñiꞌ raꞌ ba ziga nazaꞌca duxa naa luꞌh cun laꞌh raꞌ ba, niꞌchin nin rnaꞌbaꞌhn tuhbi bweniꞌhn loh luꞌh; bwaꞌhalaaꞌ pur laꞌh raꞌ ba cun nin guichiꞌhn raꞌ ba loh biahja nin guzeezah raꞌ ba, ziga nin guluuꞌyi zaꞌca nez loh Dxiohs. Laasii laꞌh raꞌ ba biriaꞌh raꞌ ba ruluuꞌyi raꞌ ba xchiꞌdxyi Jesucristu per nin tuhbi gaꞌyu ayi rcaꞌha raꞌ ba loh raꞌ bwiinn nin ayi riachii stoꞌ raꞌ ñiꞌh dxyiꞌdxyi guchii. Pwihsi niꞌchin laꞌh raꞌ nuꞌh nahpa gachidxiaacaee nuꞌh laꞌh raꞌ bwiinn raꞌ nin ruluuꞌyi xchiꞌdxyi Jesucristu nez guriin-guriin raꞌ guihdxyi tin ziꞌchi gaca nuꞌh tuhsi cun dziꞌn nin cayuhnn raꞌ ba.
Ayi cayuhnn Diótrefes dziꞌn zaꞌca
Laꞌn guxeꞌhla tuhbi dxihtsi loh raꞌ xpwiinn Jesucristu riꞌca, per laꞌh Diótrefes ayi riuuꞌ ba ayi riaꞌzi ba xchiꞌdxyiꞌhn laasii riuuꞌ stoꞌ ba guinabwaꞌ ba cun laꞌhgahca xigaaba ba laꞌh raꞌ lasaaꞌ raꞌ nuꞌh nin rii riꞌca. 10 Sidela naꞌh dxieꞌldahn riꞌca, zuuꞌyidxyiꞌdxyineꞌhn ba pur nin cayuhnnee ba laꞌh raꞌ lasaaꞌ nuꞌh riꞌca chin gadxaꞌgalasaaꞌ nuꞌh riꞌca. Laꞌh Diótrefes rñiꞌyah ba laꞌhnuꞌh, nee ayi razahca ba cun duhlda raꞌ riiꞌ nee ayi raannloh ba laꞌh raꞌ lasaaꞌ nuꞌh nin riaguiaꞌha cuun tu, ya bwiinn raꞌ nin xclaaꞌdzi gaannloh laꞌh bwiinn raꞌ chi ayi rusaaꞌn ba lwehgu rbweꞌhecaꞌha ba laꞌh raꞌ bwiinn chi loh guidoꞌ.
11 Bwiitsi lasaaꞌ raꞌn nin nadziiꞌhihn, ayi guunn tu dziꞌn dxaaba, laasii nin ruhnn dziꞌn dxaaba nagahdxi dxiuꞌnbwaꞌ ba laꞌh Dxiohs; per nin ruhnn dziꞌn zaꞌca bwiinn chi naa ba xpwiinn Ñiꞌh.
Xcweenta dziꞌn zaꞌca xteenn Demetriu
12 Garaa raꞌ bwiinn rñiꞌ raꞌ ba bwen duxa naa Demetriu, nee xchiꞌdxyi guchii gahca Dxiohs rñiꞌ pur xcweenta ba, neezaa laꞌhnu naa nu nin bwaꞌhaloh cweenta riiꞌ, nee laꞌhza tu naannloh tu laꞌhnu rachiñiꞌ nu ganaalla dxyiꞌdxyi guchii xteenn Dxiohs.
Luulchima dxyiꞌdxyi nin guñiꞌ San Jwahn
13 Naꞌh ziahan ru dxyiꞌdxyi nin ñucaꞌhn loh luꞌh, per ayi xclaaꞌdzihn guꞌnnañin cun chiinda xteenn lahpi, 14 laasii xclaaꞌdzihn gwaꞌhahn loh luꞌh seguihdu gahca, ya chiꞌchi gachidiꞌyidxyiꞌdxyi nuꞌh cun rwaaꞌ raꞌ nuꞌh. 15 Gulachidxyii stoꞌ luꞌh; pwihsi xamihgu raꞌ luꞌh nin nuu raꞌ riiꞌ ruxeꞌhla tuhbi guelrgahpaDxiohs para yiꞌh. Nee rnaꞌbaꞌhn bwiꞌhnn tuhbi bweniꞌhn badiꞌhi tuhbi guelrgahpaDxiohs para laꞌh raꞌ tuhbigah raꞌ xmihgu raꞌn nin nuu riꞌca.