3
Dxyiꞌdxyi nin rñiꞌ loh raꞌ xpwiinn Jesucristu nin rii loh guihdxyi Sardis
Chiꞌchi nah Ñiꞌh loon:
―Bacaꞌh dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ loh xaanjla Dxiohs nin rahpa xpwiiꞌnnraꞌn nin rii loh guihdxyi Sardis: “Ziꞌchi nah nin rahpa gagaadzi Spíritu xteenn Dxiohs nee cun gagaadzi dxih llaaꞌndxibaaꞌ loon: Naꞌh naannloon garaa raꞌ dziꞌn nin ruhnn tu, nee naann zahn naa tu ziga tuhbi bwiinn guuchi, ayi ru guunn tu xtsiꞌnaꞌhn nicala zaꞌbi dxyiꞌdxyi nabahan tu. Gulgatiꞌchi bacaꞌlda loh tu nee gulguiñah loh raꞌ xcweenta xchiꞌdxyiꞌhn nin amwerla ñichiloh laꞌn lastoꞌ tu, pwihsi naꞌh caywaꞌhaloon garaa nin ruhnn tu nin ayi naa bwen nez delanta loh Daada Dxiohs xteꞌnnahn. Gulgazaꞌstoꞌ tu dxyiꞌdxyi raꞌ nin basiꞌdxi tu cun bacaꞌdxiahga tu, niꞌchin gulgazoꞌbadxiahga dxyiꞌdxyi gulgachaꞌh ziga nabahan tu loh duhlda, per sidela ayi guchaꞌh tu xmohda tu, zadzihnaꞌhn nez loh tu ziga tuhbi gubaꞌn nin ayi gaann tu xohra gadzihnaꞌhn nez loh tu. Per nahpa tu loh guihdxyi Sardis paaldaa raꞌ bwiinn nin nayaa nin nagahdxi saꞌbi raꞌ loh duhlda, ya laꞌh raꞌ bwiinn raꞌ chi zahcu raꞌ ba lahdxi labweh tin sahnee raꞌ ba naꞌh nez llaaꞌndxibaaꞌ laasii ziꞌchi ruhnn tucahri laꞌh raꞌ ba. Nin guunn raꞌ gahn loh duhlda, niꞌchi raꞌ gacu lahdxi labweh, nee ayi guraꞌhn lah bwiinn raꞌ chi loh chihbru nin caa lah raꞌ bwiinn nin guibahannee laꞌh Dxiohs par tuꞌpazi nee ziñiꞌn nez delanta loh Xtaaꞌdahn cun nez loh za raꞌ xaanjla Ñiꞌh bwiinn raꞌ riiꞌ naa raꞌ xpwiiꞌnnraꞌn. Bwiinn raꞌ nin zohballaala dxiahga raꞌ ñiꞌh guzoꞌbadxiahga raꞌ ba dxyiꞌdxyi raꞌ nin rñiꞌ Spíritu Saantu xteenn Dxiohs loh raꞌ xpwiiꞌnnraꞌn.”
Dxyiꞌdxyi raꞌ nin rñiꞌ loh raꞌ xpwiinn Jesucristu nin rii loh guihdxyi Filadelfia
Chiꞌchi nah Ñiꞌh loon:
―Bacaꞌh dxyiꞌdxyi riiꞌ loh xaanjla Dxiohs nin rahpa xpwiiꞌnnraꞌn nin rii loh guihdxyi Filadelfia: “Squiiꞌ rñiꞌ nin banayaa par tuꞌpazi, nin guchii naa xchiꞌdxyi Ñiꞌh, nin nahpa xchiahyi guehtu Davihd; laꞌh Ñiꞌh chin ruxaala Ñiꞌh ayi nin tuhbi nin guunn gahn gusieꞌw hasta ruxaala Ñiꞌh, nee chin rusieꞌw Ñiꞌhn ayi za nin guunn gahn guxaala hasta rusieꞌw Ñiꞌh. Naꞌh naꞌnnahn garaa raꞌ nin ruhnn tu. Baxaaꞌlahn tuhbi rwaaꞌ leeꞌ nez delanta loh tu nin ayi guunn chyu chiꞌh zi gahn dxieꞌw; pwihsi nicala gulliaꞌyiꞌhn naa xjweersi tu per bazoꞌbadxiahga tu xchiꞌdxyiꞌhn nee ayi rbweꞌhestoꞌ tun, pwihsi zwaꞌha tu cuun nin gusahcaꞌhn laꞌh raꞌ bwiinn raꞌ nin zeenaꞌhla laꞌh bwiinndxaaba; laꞌh raꞌ nin rñiꞌzi raꞌ naa raꞌ bwiinn Israel, per ayi naa raꞌ ban; rusaguiꞌhi raꞌ ba laꞌh raꞌ bwiinn. Naꞌh zuꞌnnpaꞌcaan dxieꞌbiiga raꞌ ba nez loh tu tin guzuꞌnllihbi raꞌ ba nez loh tu tin gacabwaꞌ raꞌ ba naꞌh rucaꞌhstoꞌn laꞌh tu, 10 laasii ayi rriaꞌgahn tu loh xchiꞌdxyiꞌhn, niꞌchin naꞌh zahcaneꞌhn laꞌh tu chin gutiꞌdxiloh tu guelrzaꞌcazii, nee zutiꞌdxiloh za garaa raꞌ bwiinn guidxyiyuh guelrzaꞌcazii tin guiduꞌhun cuun paꞌca nin naa raꞌ bwiinn zaꞌca loh raꞌ bwiinn guidxyiyuh raꞌ. 11 Naꞌh ayi gacataꞌh ru dxieꞌldahn; bwaꞌha dziꞌtsi cun xchiꞌdxyiꞌhn nin nahpa tu tin ayi chyulla cweꞌhelluꞌhu nin baniꞌhihn gucaꞌha tu. 12 Bwiinn raꞌ nin guunn gahn loh duhlda, naꞌh guꞌnnahn gaca raꞌ ba ziga tuhbi piyahri nin nuu hasta naa xquidoꞌ Xtaaꞌdahn, nee ayi chuu dxyih nin gariaꞌh raꞌ ba riꞌchi; locah raꞌ ba gucaꞌhn nin naa lah Dxiohs Xtaaꞌdahn neezaa lah guihdxyi nin laa Jerusalehn nacuubi nin dxiehta llaaꞌndxibaaꞌ hasta nuu Dxiohs, nee zucaꞌh zahn laan locah raꞌ ba laan nin naa nacuubi laasii naa raꞌ ba xpwiiꞌnnraꞌn. 13 Bwiinn nin zohba dxiahga ñiꞌh guzoꞌbadxiahga ba nin rñiꞌ Spíritu Saantu Dxiohs loh raꞌ xpwiiꞌnnraꞌn.”
Dxyiꞌdxyi raꞌ nin rñiꞌ loh raꞌ xpwiinn Jesucristu raꞌ nin rii loh guihdxyi Laodicea
14 Chiꞌchi nah Ñiꞌh loon:
―Bacaꞌh dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ loh xaanjla Dxiohs nin rahpa xpwiiꞌnnraꞌn nin rii loh guihdxyi Laodicea: “Squiiꞌ rñiꞌ nin ayi rusaguiꞌhi, nin rñiꞌ ganaalla dxyiꞌdxyi guchii, nin gulahchixchih garaa nin bwiꞌhnn Dxiohs lligaaba gacachaꞌyi. 15 Naꞌh naꞌnnahn garaa nin naa xtsiꞌn tu; ayi zeezah zaꞌca tu loh xchiꞌdxyiꞌhn, ayi za rbweꞌhestoꞌ tun, ¡mas chaꞌyi ñahzanee zaꞌca tun o ñibweꞌhestoꞌ tun! 16 Per nnah naa tu ziga zi ñihsa nadxaꞌha; ayi za naa tu nin ziga ñihsa nahlda, nin ayi za naa tu ziga ñihsa ldaꞌh, niꞌchin zabweꞌhe rwaaꞌhahn laꞌh tu. 17 Pwihsi laꞌh tu rñiꞌ tu: Ricuꞌhn, nee bwen gahca riuuꞌhuhn; ayi xi riaꞌdxiꞌhn, per laꞌh tu ayi rahcabwaꞌ tu naa tu ziga tuhbi bwiinn nin ayi xi nahpatiiꞌ; naa tu ziga tuhbi bwiinn gubiin, tuhbi bwiinn prohbi duxa, tuhbi bwiinn nin ayi riin loh ñiꞌh, nee naa tu ziga tuhbi bwiinn nin zuu llaꞌteh par laꞌh Dxiohs. 18 Niꞌchin nin rñiꞌn loh tu gulsiꞌ ohro loon, ohro nin ba gudiiꞌdxi loh dxih buꞌhu tin ziꞌchi gaca tu ziga tuhbi ricu paꞌcaa, nee loo zahn siꞌ tu lahdxi labweh nachitsi nin gacu tu tin xtuhyi zuu llaꞌteh tu; nee guniꞌhi zahn rramwehdxi nin chuu baloh tu tin gwaꞌha zaꞌca tu. 19 Naꞌh rñiꞌneꞌhn cun rzuh zaꞌcaꞌhn laꞌh garaa raꞌ bwiinn raꞌ nin rucaꞌhstoꞌn niꞌchin nin rñiꞌn loh tu nahpa chuꞌguiꞌw stoꞌ tu guunn tu xtsiꞌnaꞌhn, nee gulgachaꞌh lligaaba dxaaba nin nuu stoꞌ tu. 20 Gulguiaꞌha, naꞌh laꞌn zuu rwaaꞌ leeꞌ xteenn stoꞌ tu, cabwiidxihn, per sidela chyulla tuhbi tu dxihn cañiꞌn, guxaala bwiinn chi rwaaꞌ leeꞌ xteenn lastoꞌ ba, tin guunn yiidzihn lastoꞌ bwiinn chi tin gacaneꞌhn bwiinn chi guibahan zaꞌca ba nez loon, 21 ya bwiinn nin ruhnn gahn loh duhlda, laꞌh bwiinn chi gudiꞌhihn guinabwaꞌnee ba naꞌh llaaꞌndxibaaꞌ, ziga bwiꞌhnnaꞌhn gahn loh duhlda niꞌchin nin guzoꞌbaꞌhn hasta rnabwaꞌ Xtaaꞌdahn llaaꞌndxibaaꞌ. 22 Bwiinn nin zohba llaala dxiahga ñiꞌh guzoꞌbadxiahga raꞌ ba dxyiꞌdxyi raꞌ nin rñiꞌ Spíritu Saantu Dxiohs loh raꞌ xpwiiꞌnnraꞌn.”