^
Romanos
Gunaaba stoꞌ Pahblu chee ba loh guihdxyi Roma
Xcweenta xquelrnabwaꞌ xchiꞌdxyi Dxiohs
Xcweenta xtuhlda raꞌ bwiinn raꞌ
Dxiohs ruhn guelguxchisi zaꞌca
Xcweenta raꞌ bwiinn Israel raꞌ cun xcweenta xlehyi Dxiohs
Garaa nuꞌh naa raꞌ nuꞌh bwiinn duhlda
Xcweenta ziga taꞌh raꞌ bwiinn loh duhlda naa chechiistoꞌ raꞌ ba xchiꞌdxyi Dxiohs
Xcweenta guehtu Abrahn
Dxyiꞌdxyi nin biaꞌhannee Dxiohs laꞌh raꞌ bwiinn rzohba pur xcweenta guelriachiistoꞌ
Xcweenta ziga taꞌh bwiinn loh duhlda
Xcweenta guehtu Adahn cun xcweenta Crixtu
Naa nuꞌh zigazi nin guhchi loh duhlda tin ziꞌchi babahngaꞌh nuꞌh tuhsi cun Jesucristu
Laꞌh tu naa tu ziga mooza raꞌ
Guelnabahan nacuubi
Xcweenta xigaaba dxaabaꞌhn nin nuu stoꞌn
Guelnabahan nin naa pur xcweenta Spíritu Saantu Dxiohs
Zahca nuꞌh nin guunn gahn loh garaatiiꞌ raꞌ
Dxiohs gulii laꞌh raꞌ bwiinn Israel raꞌ
Bwiinn Israel raꞌ cun xchiꞌdxyi Dxiohs
Bwiinn Israel raꞌ nin bagulaꞌh raꞌ loh duhlda
Xcweenta ziga rlaꞌh raꞌ bwiinn raꞌ nin ayi naa raꞌ bwiinn Israel raꞌ loh duhlda
Xcweenta ziga laꞌn dxyih luulchima raꞌ nin taꞌh raꞌ bwiinn Israel
Guelnabahan nin ruhnn lasahca laꞌh Dxiohs
Xcweenta ziga nahpa guibahan nuꞌh loh xneziuh Dxiohs
Ayi guiñiꞌyah tu bwihtsi tu
Ayi gusiaaba luꞌh bwihtsi luꞌh loh duhlda
Gudxiꞌhyi nez chezah dziꞌtsi ru bwihtsi luꞌh loh xchiꞌdxyi Dxiohs
Badzihn xchiꞌdxyi Dxiohs loh raꞌ bwiinn raꞌ nin ayi naa raꞌ bwiinn Israel
Pahblu ruhnn lligaaba guzee loh guihdxyi Roma
Ruxeꞌhla Pahblu guelrgahpa Dxiohs loh raꞌ ba
Dxyiꞌdxyi raꞌ luulchima xteenn Pahblu