12
Gut Santiag nunu guti Bed yuꞌ gyiib
Tiem zeꞌ Herodes, tub yu nu riib ic de mbecy Israeel, brugyiꞌ rsheed ziy la be mbecy ni Crisht. Pcaay mbecy nu cut yu Santiag bicy Waa, nu mandzicy. Na ornu bzaac yu nu tonaꞌ la bet lagy mbecy Israeel nu biit yu Santiag, orzeꞌ pshetaꞌ yaay Bed. Ni guc tub saꞌ nu row dey gyishtily nu sac lebadur. Na ornu bded nu bduꞌ yaay Bed, mneꞌy yu nañ yuꞌ gyiib. Zeꞌ bguꞌ dey yu yaa tap nac soldad. Tap ga soldad lo tub nac yu. De yu zeꞌ mña dey yu. Herodes mnii tooy nu cha nuy Bed lo de mbecy zigy, de mbecy Israeel or ded saꞌ zeꞌ. Orzeꞌ guti Bed yuꞌ gyiib, tees de mbecy ni Crisht fert la mnii nu dey Ñgyoozh nu nac yu.
Ñgyoozh bloom Bed nañ yuꞌ gyiib
Tub dzi anzir nu co ic Herodes nu cha nuy Bed lo de mbecy, na or guzeel rel, orzeꞌ nas la Bed lat cyup soldad nu rñay zeꞌ. Nag yu nu cyup caden. Nunu zu cyupaꞌ soldad roꞌ gyiib zeꞌ. Orzeꞌ derepent la bruu zac tub anc ni Ñgyoozh lo Bed. Orzeꞌ dutuub la nañ yuꞌ zeꞌ bzu yaa. Orzeꞌ gul yaa anc zeꞌ cuit yu. Orzeꞌ brish yu yaa. Orzeꞌ nay rab yuy:
―¡Bicy lal! ¡Weshte! ―nay.
Orzeꞌ lueg la bet lag caden nu nag yeñ yaa Bed. Orzeꞌ na anc rab yuy:
―Bicy nicy sinch nir, nunu pcaa gyiꞌ gyid lab ru ―nay.
Orzeꞌ ni bicy Bed. Orzeꞌ na anc:
―Bzuu yeñ shab ru. Orzeꞌ cyid car icha̱ ―nay.
Orzeꞌ za ca Bed ich yu. Orzeꞌ bruuy nañ yuꞌ gyiib. Par wangad lagy yu ti coz nu ricy anc zeꞌ ndeꞌ coz rishli. Psaꞌ lagy yu nu Ñgyoozh ricy num yu mod ni pcaal. 10 Orzeꞌ bded dey lugaar loga la nu rña soldad. Niga bdedaꞌ dey lugaar cyup. Niga byap dey tub roꞌ nu byaa nu gyiib. Roꞌ zeꞌ benu shaal nañ, orzeꞌ gac ruun nañ yuꞌ gyiib chuꞌn lat cay. Orzeꞌ roꞌ zeꞌ byaal ub lañ. Orzeꞌ bruu dey nañ yuꞌ gyiib zeꞌ. Bza dey lat tub cay. Orzeꞌ derepent la bzeeñ anc yu ub zi lay.
11 Orzeꞌ gud lagy yu la coz guc. Orzeꞌ mnii tooy:
―Na gaal gud lagya̱ nu rishli Ñgyoozh bzuu nez mi tub anc nu blooy ya̱ yaa Herodes, nunu bloo chuy ya̱ lo dela coz nu ricy pee de mbecy Israeel gyicy nuy ya̱ ―nay.
12 Na ornu gud lagy yu ndeꞌ, orzeꞌ zay par yuꞌ Li, ñaa Waa, laab yu zeꞌ yu nu la Marc. Zigy mbecy byatublaazh dey zeꞌ nu rnii nu dey Ñgyoozh. 13 Orzeꞌ psiigy yu lo yaroꞌ ni loliꞌ. Orzeꞌ tub fiñ feñ nu la Rode bruuñ za güiiñ ben cyu ndeꞌ. 14 Tees ornu güeñ ñi nu zaab tiꞌ Bed, orzeꞌ byuꞌ loñ nu laab yu. Orzeꞌ par nu tantaꞌ la bet lagy ñi wanshaalaꞌñ roꞌ zeꞌ sinu carer la gush ñi zañ par lat de mbecy. Mniiñ nu zu Bed ich yuꞌ. 15 Orzeꞌ na dey:
―¡Ru tub mbecy ton! ―na dey.
Tees bzu fert ñi nu laab rishli rniiñ. Orzeꞌ naꞌ dey:
―Par walab yu ndeꞌ, sinu yu zeꞌ tub anc nu nac nuy ―na dey.
16 Lat nu za fiñ mñaa zeꞌ, orzeꞌ fert la ca Bed rsiigy yu lo yaroꞌ ni loliꞌ zeꞌ. Orzeꞌ or guchi pshaal dey roꞌ. Na ornu bzaac dey Bed, tonaꞌ la za nu ic dey. 17 Orzeꞌ bicy Bed yaay par nu checa dey nu ricy yu zu redz. Orzeꞌ byooy rishlo dey lac bzac yu ornu Ñgyoozh bloom yu nañ yuꞌ gyiib. Orzeꞌ nay:
―Niir lo Santiag, gal nu lo deꞌ zir de bicy na de coz nu guc zeꞌ ―nay.
Orzeꞌ bruuy zay tuubaꞌ lugaar.
18 Na or bzaꞌ yu tuubaꞌ dzi, orzeꞌ tonaꞌ la pcan shcab ni de soldad. Orzeꞌ na dey rab yu losaꞌy:
―¿La bzac Bed? ―na dey.
19 Orzeꞌ Herodes pcaay de mbecy nu yub yu Bed par wangyad yu. Orzeꞌ bdugyiꞌy lo de soldad nu rña zeꞌ. Orzeꞌ pcaay mbecy nu cut yu de soldad zeꞌ. Despuees ni de nu ndeꞌ, Herodes bruuy lo de yu ni Judea zay cyiiñ yu Cesarea.
Gut Herodes
20 Orzeꞌ Herodes tonaꞌ la guzi lagy yu lo de mbecy Tiro nu Sidón. Orzeꞌ tublaazh la gua güii dey yu. Nu loga la bicy dey Blasto par amig. Yu zeꞌ zuy riiñ nu riib ic yu nañ yuꞌ ni Herodes. Orzeꞌ mnishbaa dey lo Herodes nu cueꞌ chucoo nuy dey, gun de coz nu row dey druuñ de lugaar nu riib ic yu. 21 Orzeꞌ Herodes bzuy tub dzi nu nii nuy de mbecy zigy. Dzi zeꞌ bzuy negy nu rzu mbecy nu riib ic. Orzeꞌ gusub yu lo yashily, zeꞌ nu riib ic yu. Orzeꞌ mniiy riidz lo de mbecy. 22 Orzeꞌ de mbecy brish ti dey. Orzeꞌ na dey:
―¡Yu nu rnii nu de ub na, yu re walab mbecy, sinu tub ñgyoozh! ―na dey.
23 Orzeꞌ tub anc ni Ñgyoozh lueg la pshet yaay Herodes. Bicy yu nu gush güiiy. Ni bicy anc zeꞌ, gun wangyicy zily yu Ñgyoozh. Orzeꞌ bdow byaꞌy gut yu.
24 Niga niga güeñ zir mbecy de riidz ni Ñgyoozh, nunu bicy cup zir dey consuel lo Crisht.
25 Orzeꞌ blazh riiñ ni Bernabee nu Saulo Jerusaleeng. Gazeꞌ nu bish cya gaꞌ dey zay par Antioquía tuubaꞌ tir. Za nuy Waa. Laab yu zeꞌ yu nu la Marc.