14
Gut Waa nu briib nis mbecy
Laab tiem zeꞌ rey Herodes, yu nu riib ic lo de yu ni Galilea, güeñ yu de riidz nu zaab ni Jesuuz. Orzeꞌ nay rab yu de yu nu zu riiñ loy:
―Yu zeꞌ, ndeꞌ Waa nu briib nis mbecy. Byabañ yu. Ndeꞌ nu rac ricy yu de nusuriidz ily zeꞌ ―nay.
Ni mniiy gun laab yu bicy yu mandaar nu pcyiig dey Waa nu pshet lag dey yu nañ yuꞌ gyiib. Ni bicy yu par nu nac Herodías, mñaa bicy yu Lip. Gun Waa nu briib nis mbecy zaab rnii lay lo rey Herodes. Orzeꞌ rniiy:
―Ru rach ñi nir lo Ñgyoozh nu gush ru biñ mñaa zeꞌ ―rniiy.
Orzeꞌ rey Herodes ngulagy yu ñgyut yu Waa, tees gudzib yu lo de mbecy Israeel. Gun bicy dey Waa par tub yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh. Tees ornu pshuub dzi nu bicy dey saꞌ ni dzi nu gul rey Herodes, orzeꞌ iꞌñ Herodías bilgyiꞌñ lo dela mbecy. Orzeꞌ rey Herodes tonaꞌ la bet lagy yu. Orzeꞌ mniiy lo fiñ zeꞌ nu waded la cuic yu la ziꞌl coz nu cyiñ ñi loy. Orzeꞌ nu loga la bdugyiꞌñ lo ñaañ. Gazeꞌ nu nañ rab ñi rey Herodes:
―Rlagya̱ nu cuic ru too Waa ne̱ nañ tub gyaꞌn ―nañ.
Orzeꞌ rey Herodes tonaꞌ la bicy shniy ornu güeñ yu riidz zeꞌ, tees como lo rgüii la de mbecy nu nguaa zeꞌ mniiy nu waded la cuic yu la ziꞌl coz nu cyiñ fiñ feñ zeꞌ, 10 orzeꞌ bicy yu mandaar lo tub soldad nu cha shiꞌñ yu too Waa nañ yuꞌ gyiib. 11 Orzeꞌ lueg la za nuy ñi nañ tub gyaꞌn. Orzeꞌ briic yu ni fiñ feñ zeꞌ. Orzeꞌ fiñ feñ zeꞌ gush ñi ndeꞌ. Orzeꞌ byabic ñi ndeꞌ ni ñaañ.
12 Orzeꞌ despuees bruꞌña de yu nu rsyaꞌ lo Waa nu gua te dey cuerp niy. Orzeꞌ pcach dey ñi. Orzeꞌ gua nii dey lo Jesuuz.
Jesuuz bgoow mi gaay miily mbecy
13 Ornu güeñ Jesuuz coz nu bzac Waa, orzeꞌ bruum lugaar zeꞌ. Zam tub lugaar ub zi nañ tub barc. Na ornu gud lagy de mbecy, orzeꞌ bruu dey lat de gyedz za ca̱ dey ich mi par lo yu bigy. 14 Orzeꞌ Jesuuz bruum nañ barc. Na ornu bzaac mi de mbecy zigy, orzeꞌ gushni lagy mi dey. Orzeꞌ bicy yac mi de mbecy rat nu gua nu dey. 15 Na or becheñ, orzeꞌ bruꞌña de yu nu rsyaꞌ lom. Orzeꞌ na dey rab yum:
―Na tonaꞌ la bi gudze nunu ii tub lugaar ub zi. Bzuu nez de mbecy gyay, gun orzeꞌ cha dey lat de gyedz nu yuꞌ gaab ga, gun orzeꞌ zi dey coz nu gow yu ―na dey rab yum.
16 Orzeꞌ na Jesuuz rab mi dey:
―Walagy ñi nu gya dey. De ru briic coz nu gow dey ―nam.
17 Orzeꞌ na gaꞌ dey:
―Sac laꞌ zir coz nu ricy cup de̱ nomaas gaay gyishtily nu cyup bel miꞌ ―na dey.
18 Orzeꞌ na gaꞌm rab mi dey:
―Da nu der ñii lo̱ ii ben ―nam.
19 Orzeꞌ Jesuuz mniim lo de mbecy nu gzub dey lo gyizh. Orzeꞌ bduꞌ yaam gaay gyishtily zeꞌ nu cyup bel zeꞌ. Orzeꞌ bgüiim par baa. Orzeꞌ briic mi gras ni Ñgyoozh. Orzeꞌ blew mi gyishtily zeꞌ. Orzeꞌ briic mi ñii ni de yu nu rsyaꞌ lom. Orzeꞌ bleez dey ñi lat de mbecy zigy. 20 Orzeꞌ dela mbecy bdow gyel la dey. Ornu blazh nu bdow dey, orzeꞌ brusub trocyup ruꞌ chicyiw de coz nguzh ni gyishtily nu pteꞌ dey zeꞌ. 21 De yu nu bdow zeꞌ gaay miily dey nac yu: Zeꞌ reñ de biñ mñaa nu de yu nguzh.
Jesuuz bzam lo nis
22 Orzeꞌ Jesuuz mniim lo de yu nu rsyaꞌ lom nu chuꞌ dey nañ barc par nu cha ga dey lo gashtal tub laꞌ gaꞌ ruꞌ nisyudoo. Orzeꞌ Jesuuz byeeñ gam par nu nii num de mbecy ñgyoozh. Orzeꞌ bzuu nez mi dey yay yuꞌy. 23 Na ornu blazh nu mnii num dey ñgyoozh na, orzeꞌ ub zi lam zam tub logyiꞌ nu nii num Ñgyoozh. Na or becheñ laab lugaar zeꞌ zum ub zi lam. 24 Laab tiem zeꞌ zaab barc nu za nu de yu nu rsyaꞌ lom gazel nisyudoo. Tees tonaꞌ la ricy nu de nguuly lo nisyudoo barc zeꞌ, gun par nez nu zañ druu bi. 25 Na ornu gabee cas ruꞌ zu, orzeꞌ rza la Jesuuz. Lo nis zam lo dey. 26 Na ornu bzaac dey nu yad mi lo nis, orzeꞌ tonaꞌ la gudzib dey. Orzeꞌ rbish ti la dey. Orzeꞌ na dey:
―¡Ndeꞌ tub bis! ―na dey.
Nunu rbish ti dey nu tantaꞌ gudzib dey.
27 Tees orzeꞌ Jesuuz nam rab mi dey:
―¡Briic der baloor! ¡Ya̱ nu ndeꞌ! ¡Cueꞌ dzib der! ―nam.
28 Orzeꞌ Bed nay rab yum:
―Shuaan de̱, zeꞌ benu laab ru, orzeꞌ bicy nu ya̱ gza̱ lo nis nu yapa̱ lor ―nay.
29 Orzeꞌ nam rab mi yu:
―Da ―nam.
Orzeꞌ Bed bruuy nañ barc, nunu brugyiꞌ nu rzay lo nis zay par lom. 30 Tees ornu bduꞌ cuen yu nu dzi druu bi, orzeꞌ gudzib yu. Orzeꞌ brugyiꞌ rzez ti̱y lo nis. Orzeꞌ brish tiy. Orzeꞌ nay:
―¡Shuaan de̱, bloo mbañ ya̱! ―nay.
31 Orzeꞌ lueg la Jesuuz bduꞌ yaam yaay. Orzeꞌ nam rab mi yu:
―¡Dzi ga ñuu miꞌ consuel ricy cup ru! ¿Lagu bicy cyup ic ru? ―nam.
32 Na ornu guꞌy nañ barc nuy mi, orzeꞌ lueg la guri bi. 33 Orzeꞌ de yu nu yuꞌ nañ barc zeꞌ gusutib dey lo Jesuuz. Orzeꞌ na dey rab yum:
―¡Rishli gaal ru nac ru iꞌñ Ñgyoozh! ―na dey.
Jesuuz bicy yac mi de mbecy rat Genesaret
34 Orzeꞌ bded dey lo nisyudoo zeꞌ. Orzeꞌ bruꞌña dey lo de yu ni Genesaret. 35 Ornu de mbecy nu yuꞌ lugaar zeꞌ byuꞌ lo dey Jesuuz, orzeꞌ ptush las dey riidz par dela lugaar zeꞌ. Orzeꞌ za nu dey dela mbecy rat lom. 36 Orzeꞌ mnishbaa dey lom nu zaan mi gal dey mas ñuu ruꞌ shab mi. Orzeꞌ dela yu nu gul yaa ruꞌ shab mi byac dey.