^
Filemón
Baly zeed yu ñgyoozh ni Moong
Moong ricy cup yu consuel lo Crisht nunu dzi rcay losaꞌy
Baly rgyiiñ yu rishsulagy nu nac Onésimo lo Moong
Laab ndeꞌ la ñgyoozh nu zeed Baly