DIDZAꞌ ZIꞌAL BSÖLËꞌË PABLO YÖDZ CORINTO
1
Pablo rugapëꞌ Dios bunách queëꞌ Cristo nacuꞌë Corinto
Ca rëꞌncznëꞌ Dios bulidzëꞌ nedaꞌ, Pablo, quië gacaꞌ gbaz queëꞌ Jesucristo. Runëꞌ nedaꞌ tsazxö́n bö́chiꞌruꞌ Sóstenes. Rugapaꞌ Dios lbiꞌiliꞌ, böchiꞌ lzaꞌadauꞌ, rudubliꞌ queëꞌ Dios lu yödz Corinto, len nacliꞌ quizi queëꞌ Dios le nacliꞌ tuz len Jesucristo. Dioscz bulidzëꞌ lbiꞌiliꞌ quië gáquiliꞌ quizi queëꞌ tsazxö́n len yúguꞌtë nup nacuáꞌ yúguꞌtë latj len tuꞌlidzëꞌ Dios, tuꞌgunëꞌ dxin lëꞌ Xanruꞌ Jesucristo, Xanquëꞌ lencaꞌ Xanruꞌ. Rátaꞌyuaꞌ lahuëꞌ Xuzruꞌ Dios len lahuëꞌ Xanruꞌ Jesucristo uzáꞌ ladxëꞌë queëliꞌ len gunëꞌ ga soa dxi icj ládxiꞌdauꞌliꞌ.
Yuguꞌ le ruziꞌruꞌ xbey le náquiruꞌ queëꞌ Cristo
Rë́pteczaꞌ‑nëꞌ Dios: “Xclenuꞌ” ca nac queëliꞌ, le zoa le buzáꞌ ladxëꞌë queëliꞌ Dios le nacliꞌ tuz len Jesucristo. Le nacliꞌ tuz len Cristo, Dios chnaguꞌtsquëꞌ xnözi queëliꞌ yúguꞌtë le naqui queëꞌ. Ráclenëꞌ lbiꞌiliꞌ ca nac yúguꞌtë didzaꞌ ruiꞌliꞌ len runëꞌ ga réjniꞌliꞌ yúguꞌtë. Cni nac, le gzxiꞌ lu naꞌliꞌ gdu ládxiꞌliꞌ le runtuꞌ lnaꞌ lau ca nac queëꞌ Cristo. Qui lë ni naꞌ, cutu bi ryadzj queëliꞌ qui le runnëꞌ queëruꞌ Dios Böꞌ Laꞌy, tsal ni rbözliꞌ dza naꞌ glaꞌ lahuëꞌ Xanruꞌ Jesucristo. Lëczëꞌ utipëꞌ ládxiꞌliꞌ quië gac guaꞌ glenliꞌ yúguꞌtë ga gdxintë dza udx, cui gac nu bi gnë queëliꞌ dza niꞌ huödëꞌ Xanruꞌ Jesucristo. Dios runëꞌ ca rnëꞌ, len Lëczëꞌ bulidzëꞌ lbiꞌiliꞌ quië gacliꞌ tuz len Zxiꞌnëꞌ, Xanruꞌ Jesucristo.
Narujgac chopl bunách queëꞌ Cristo nacuꞌë Corinto
10 Niꞌa queëꞌ Xanruꞌ Jesucristo rátaꞌyuaꞌ lauliꞌ, böchiꞌ lzaꞌadauꞌ, gul‑gún tuz xtídzaꞌliꞌ yúguꞌtëliꞌ. Cutu grujliꞌ chopl, san gul‑gác tuz ca rzaꞌ ládxiꞌliꞌ, len ca runi lbiꞌiliꞌ. 11 Cni rëpaꞌ lbiꞌiliꞌ, böchiꞌ lzaꞌadauꞌ, le gulaguíxjöiꞌnëꞌ nedaꞌ ca runliꞌ bönniꞌ nacuꞌë lidxnu Cloé, taꞌnë́ꞌ rdil‑l dídzaꞌliꞌ. 12 Lë ni rniaꞌ: “Nadzáꞌl didzaꞌ ruiꞌliꞌ tu tuliꞌ.” Laꞌliꞌ rnaliꞌ daꞌliꞌ Pablo. Yelaꞌliꞌ rnaliꞌ daꞌliꞌ Apolos. Yelaꞌliꞌ rnaliꞌ daꞌliꞌ Cefas, atiꞌ yelaꞌliꞌ rnaliꞌ daꞌliꞌ Cristo. 13 ¿Naruꞌ brujtsëꞌ chopl Cristo? ¿Naruꞌ gdaꞌtsaꞌ nedaꞌ, Pablo, lëꞌi yag cruz uláz queëliꞌ? ¿Naruꞌ bdíltsaliꞌ nis quië gacliꞌ tuz len nedaꞌ? 14 Rëpaꞌ‑nëꞌ Dios: “Xclenuꞌ”, le cutu buquilaꞌ nis nitúr lbiꞌiliꞌ, san chopzëꞌ Crispo len Gayo. 15 Qui lë ni naꞌ cutu gac gnaliꞌ bdil‑liꞌ nis quië gacliꞌ tuz len nedaꞌ. 16 Lëzcaꞌ buquilaꞌ nis Estéfanas, len nup nacuáꞌ lidxëꞌ. Cutu rajneydaꞌ chquiꞌ buquilaꞌ nis nu yubl. 17 Bsölëꞌë nedaꞌ Cristo, clëg quië uquilaꞌ bunách nis, san quië gunaꞌ lban qui didzaꞌ dxiꞌa. Ruꞌa didzaꞌ, san clëg lu yöl‑laꞌ rac szxöni queëczaꞌ, cui ucachaꞌa yöl‑laꞌ huac qui le benëꞌ Cristo lëꞌi yag cruz.
Cristo napczëꞌ yöl‑laꞌ huac len yöl‑laꞌ rejniꞌi queëꞌ Dios
18 Nup nacgac chul nit taqui caꞌz nac lban runruꞌ queëꞌ Jesús, ca naꞌ gutiëꞌ lëꞌi yag cruz, san rëꞌu naꞌ nularuꞌ, ráquibeꞌiruꞌ dzag lei yöl‑laꞌ huac queëꞌ Dios uslá rëꞌu. 19 Cni nac, le nayúj lu guich laꞌy, rna:
Gunaꞌ ga huöac daduz yöl‑laꞌ rac szxöni
Quegac nup tac szxöni.
Tslaꞌl ucaꞌnaꞌ yöl‑laꞌ rejniꞌi
Quegac nup taꞌyejniꞌi szxöni.
20 ¿Bizxa caz uziꞌtsëꞌ xbey bönniꞌ réjniꞌnëꞌ szxöni? ¿Bizxa caz uziꞌtsëꞌ xbey bönniꞌ nazëdtsquëꞌ? ¿Bizxa caz uziꞌtsëꞌ xbey bönniꞌ nabéꞌitsquinëꞌ ruꞌë didzaꞌ? Dios chbenëꞌ ga böac caꞌz yöl‑laꞌ rejniꞌi quegac bunách yödzlyú ni. 21 Dios, lu yöl‑laꞌ rejniꞌi queëꞌ, cutu bëꞌë latj lunbëꞌ Lëꞌ bunách yödzlyú ni niꞌa qui yöl‑laꞌ rac szxöni quequëꞌ. Dios bdzag ladxëꞌë buslë́ꞌ nup taꞌyejlëꞌ Lëꞌ niꞌa qui lban naꞌ runruꞌ, zal‑laꞌ taqui bunách caꞌz nac.
22 Tëꞌnnëꞌ bönniꞌ judío laꞌléꞌinëꞌ yöl‑laꞌ huac nacgac bëꞌ, atiꞌ bönniꞌ gzaꞌa taꞌguiljëꞌ yöl‑laꞌ rejniꞌi. 23 Rëꞌu ni runruꞌ lban queëꞌ Cristo, ca naꞌ gutiëꞌ lëꞌi yag cruz. Le nactë, lban runruꞌ ca gutiëꞌ Cristo, run ga taꞌchixi taꞌnigui bunách judío, atiꞌ yezicaꞌ bunách taqui caꞌz nac. 24 Nup naꞌ bulidzëꞌ lequëꞌ Dios, zal‑laꞌ nacquëꞌ bönniꞌ judío o bönniꞌ gzaꞌa, táquibeꞌinëꞌ napczëꞌ Cristo yöl‑laꞌ huac queëꞌ Dios len yöl‑laꞌ rejniꞌi queëꞌ Dios. 25 Taqui bunách yödzlyú ni le benëꞌ Dios nac bëꞌ cunözi naquëꞌ, san lë naꞌ benëꞌ napr yöl‑laꞌ rejniꞌi ca yöl‑laꞌ rejniꞌi quegac bunách. Taqui le benëꞌ Dios nac bëꞌ nacuídiꞌnëꞌ, san lë naꞌ benëꞌ napr yöl‑laꞌ huac ca yöl‑laꞌ huac quegac bunách. 26 Naꞌa, böchiꞌ lzaꞌadauꞌ, gul‑tsajnéy ca gucliꞌ catiꞌ bulidzëꞌ lbiꞌiliꞌ Dios. Cutu bítsaꞌquëꞌ ladjliꞌ zian bönniꞌ taꞌyéjniꞌnëꞌ lu yöl‑laꞌ bunáchz quequëꞌ, len cutu bítsaꞌquëꞌ ladjliꞌ zian bönniꞌ uná bëꞌ, len clëg zian bönniꞌ nacquëꞌ blau. 27 Yuguꞌ bönniꞌ naꞌ gröëꞌ Dios, taqui bunách yödzlyú ni cunözi nacquëꞌ. Cni benëꞌ Dios quië gunëꞌ ga lutuíꞌi nup taꞌyejniꞌi. Lëzcaꞌ cni gröëꞌ Dios nup nacuídiꞌgac yödzlyú ni quië gunëꞌ ga lutuíꞌi nup nalgac. 28 Lëzcaꞌ cni, nup naꞌ gröëꞌ Dios, taqui bunách yödzlyú ni nacquëꞌ caꞌz len cutu bi nacquëꞌ, len nacuídiꞌquëꞌ. Cni benëꞌ Dios quië gunëꞌ ga lugáꞌn caꞌz lë naꞌ tun zxön bunách yödzlyú ni. 29 Qui lë ni naꞌ, nutu nu gac gun ba zxön cuini lahuëꞌ Dios. 30 Dioscz benëꞌ ga nacruꞌ tuz len Jesucristo, len benëꞌ ga napruꞌ yöl‑laꞌ rejniꞌi queëꞌ Cristo. Le naquëꞌ tuz len rëꞌu Cristo, nuhuöacruꞌ tsahuiꞌ, len náquiruꞌ quizi queëꞌ Dios, len nularuꞌ. 31 Nac ca naꞌ nayúj lu guich laꞌy, rna: “Chquiꞌ zoa nu bi rëꞌni gun zxön, ral‑laꞌ gun zxön Xanruꞌ.”