DIDZAꞌ ZIꞌAL BUZUJËꞌ LU GUICH PEDRO
1
Pedro rugapëꞌ Dios nup taꞌdáꞌ Cristo
Nedaꞌ, Pedro, nacaꞌ gbaz nasölëꞌë Jesucristo. Ruzujaꞌ queëliꞌ lu guich ni, lbiꞌiliꞌ náslasliꞌ ziꞌtuꞌ gap dë ladzliꞌ, zoaliꞌ luyú Ponto, len luyú Galacia, len luyú Capadocia, len luyú Asia, len luyú Bitinia. Gröczëꞌ lbiꞌiliꞌ Xuzruꞌ Dios ca naꞌ bucözëꞌ dza niꞌtë quië gáquiliꞌ quizi queëꞌ lu nëꞌë Dios Böꞌ Laꞌy, len gunliꞌ ca rna xtidzëꞌë Cristo len gacliꞌ gdu dxiꞌa niꞌa qui xchönëꞌ Cristo. Rnabdaꞌ‑nëꞌ Dios uzáꞌ ladxëꞌë queëliꞌ len gunëꞌ ga soa dxi icj ládxiꞌdauꞌliꞌ.
Le rúnteczruꞌ löz
Yöl‑laꞌ ba Dios, Xuzëꞌ Xanruꞌ Jesucristo. Lu yöl‑laꞌ ruhuechiꞌ ladxiꞌ zxön queëꞌ bucubëꞌ yöl‑laꞌ naꞌbán queëruꞌ le buspanëꞌ Jesucristo lu yöl‑laꞌ gut. Lë ni run ga rúnteczruꞌ löz, len gun ga gdél‑liꞌruꞌ lë naꞌ run chiꞌë queëruꞌ Dios yehuaꞌ yubá. Lë naꞌ run chiꞌë Dios, le unödzjëꞌ quegac bunách queëꞌ, cutu nit, len cutu gtëb, len cutu ggul. Le réjlëꞌliꞌ Lëꞌ, lu yöl‑laꞌ huac zxön queëꞌ, Dios gun chiꞌë lbiꞌiliꞌ catiꞌ gdxinr dza niꞌ uziꞌliꞌ xbey yöl‑laꞌ ruslá gdu naꞌ chnupë́ꞌë queëruꞌ len uluꞌë lahui dza udx.
Qui lë ni naꞌ rudzíjitsquiliꞌ, zal‑laꞌ naꞌa ral‑laꞌ sacaꞌ quiꞌliꞌ tu chiꞌidauꞌ le rac zian le taꞌzíꞌ bëꞌ lbiꞌiliꞌ. Le ruaꞌ rlenliꞌ yuguꞌ lë naꞌ taꞌzíꞌ bëꞌ lbiꞌiliꞌ, nac bëꞌ nac gdu ca réjlëꞌliꞌ Cristo. Lëzcaꞌ cni rziꞌ bëꞌruꞌ oro, le nit, runruꞌ lei dxiꞌa lu guiꞌ. Qui lë ni naꞌ, catiꞌ chnazíꞌ bëꞌ yöl‑laꞌ rejlëꞌ queëliꞌ Cristo, le nacr lsacaꞌ ca oro, gac queëliꞌ yöl‑laꞌ zxön len yöl‑laꞌ run ba laꞌn dza niꞌ uluíꞌ lahuëꞌ Jesucristo.
Lbiꞌiliꞌ nadxiꞌiliꞌ‑nëꞌ Cristo zal‑laꞌ gatga bléꞌiliꞌ Lëꞌ. Réjlëꞌliꞌ Lëꞌ zal‑laꞌ cutu rléꞌiliꞌ‑nëꞌ naꞌa, atiꞌ rudzíjiliꞌ. Gdu nac yöl‑laꞌ rudziji zxön queëliꞌ le cutu gac quíxjöꞌruꞌ tsca nac. Cni nac, le rdél‑liꞌliꞌ yöl‑laꞌ ruslá qui böꞌ nacczliꞌ le rataꞌ queëliꞌ le réjlëꞌliꞌ Cristo.
10 Dza niꞌtë gulusëdëꞌ dxíꞌadauꞌ bönniꞌ gluꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ Dios ca nac yöl‑laꞌ ruslá naꞌ dë queëruꞌ naꞌa, atiꞌ gluꞌë didzaꞌ ca nac le ruzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ Dios. 11 Böꞌ Laꞌy dzaguëꞌ Cristo buzéjniꞌnëꞌ zíꞌatël bönniꞌ naꞌ gluꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ Dios, buluiꞌinëꞌ lequëꞌ ca ral‑laꞌ sacaꞌ quiꞌë Cristo, lencaꞌ ca gac queëꞌ yöl‑laꞌ yeníꞌ töd naꞌ. Qui lë ni naꞌ gluiꞌ ládxiꞌquëꞌ laꞌnöznëꞌ batx gac lë ni len nuzxa naꞌ gac qui lë naꞌ buluiꞌinëꞌ lequëꞌ Böꞌ dzaguëꞌ Cristo. 12 Dios buluiꞌinëꞌ bönniꞌ naꞌ gluꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ cutu nac tu le laꞌléꞌinëꞌ lequëꞌ, san rëꞌu ni gléꞌiruꞌ lë naꞌ gluꞌë didzaꞌ qui, atiꞌ lbiꞌiliꞌ ryö́niliꞌ naꞌa ca nac qui. Lë ni tuꞌë didzaꞌ qui bönniꞌ tunëꞌ lban qui didzaꞌ dxiꞌa, zoalen lequëꞌ yöl‑laꞌ huac queëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy, Nu naꞌ rsölëꞌë queëruꞌ Dios zoëꞌ yehuaꞌ yubá, atiꞌ tëꞌnnëꞌ gbaz laꞌy queëꞌ Dios laꞌnöznëꞌ ca nac lë naꞌ gluꞌë didzaꞌ qui dza niꞌtë.
Dios rulidzëꞌ rëꞌu quië gacruꞌ laꞌy
13 Qui lë ni naꞌ, gul‑zóa ban ladxiꞌ len gul‑cöztecz baꞌadauꞌ. Gdu ládxiꞌliꞌ gul‑zxöni ládxiꞌliꞌ lë naꞌ uzáꞌ ladxëꞌë queëliꞌ Dios dza niꞌ uluíꞌ lahuëꞌ Jesucristo. 14 Gul‑gún ca rna xtidzëꞌë Dios len cutu güiꞌliꞌ latj laꞌchë́ꞌ lbiꞌiliꞌ ga yubl yuguꞌ le rzë ládxiꞌliꞌ, ca naꞌ benliꞌ dza niꞌ cutu núnbëꞌniliꞌ‑nëꞌ Dios. 15 Ral‑laꞌ gacliꞌ laꞌy ca nac yúguꞌtë le runliꞌ, ca naꞌ naquëꞌ laꞌy Dios, Nu bulídz lbiꞌiliꞌ quië gáquiliꞌ queëꞌ. 16 Lëzcaꞌ cni nayúj lu guich laꞌy, ca naꞌ gnëꞌ Dios, rna: “Gul‑gác laꞌy, le nacaꞌ nedaꞌ laꞌy.”
17 Rëliꞌ‑nëꞌ: “Xuztuꞌ”, catiꞌ rulidzliꞌ‑nëꞌ Dios, atiꞌ Lëꞌ, tuz ca rbequi xbeynëꞌ yúguꞌtë bunách tsca nac le nungac tu tu bunách naꞌ. Qui lë ni naꞌ ral‑laꞌ gádxiliꞌ Lëꞌ tsal ni zoaliꞌ yödzlyú ni, le cutu nac gdu ladzliꞌ. 18 Dios buslë́ꞌ lbiꞌiliꞌ lu lë naꞌ gucliꞌ dza niꞌ catiꞌ benliꞌ ca nacgac le caꞌz guludödëꞌ lauliꞌ xuz xtauꞌliꞌ. Nö́ziczliꞌ böaꞌuëꞌ lbiꞌiliꞌ, clëg len tu le nit ca nac oro len plata, 19 san len xchönëꞌ Jesucristo le nactër lsacaꞌ, le budö́d cuinëꞌ, guquëꞌ ca tubaꞌ böꞌcuꞌ zxilaꞌ nacbaꞌ gdu dxiꞌa, tuꞌdöddëꞌ‑baꞌ lahuëꞌ Dios quië ugúa dul‑laꞌ. 20 Dios gröczëꞌ Cristo zíꞌatël ca benëꞌ yödzlyú ni, atiꞌ dza ni zoaruꞌ naꞌa benëꞌ ga buluíꞌ lahuëꞌ quië uziꞌliꞌ xbëꞌ. 21 Niꞌa qui le benëꞌ Cristo réjlëꞌliꞌ‑nëꞌ Dios, Nu naꞌ buspán Lëꞌ lu yöl‑laꞌ gut len ben ga naquëꞌ blau. Cni nac, réjlëꞌliꞌ‑nëꞌ Dios len ruzxöni ládxiꞌliꞌ Lëꞌ.
22 Naꞌa, chnun cuinliꞌ dxiꞌa le runliꞌ ca rna le nac gdutë li len nac gdu ca nadxiꞌicliꞌ‑nëꞌ böchiꞌ lzaꞌliꞌ taꞌyejlëꞌë Cristo. Qui lë ni naꞌ, gdu ládxiꞌliꞌ ral‑laꞌ gdxiꞌiliꞌ lzaꞌliꞌ tuliꞌ yetuliꞌ. 23 Chböaljliꞌ leyúbl, clëg le nuzoagac lbiꞌiliꞌ bunách tatcz, san nuzóa lbiꞌiliꞌ Nu zoacz, le náljlenliꞌ xtidzëꞌë Dios, le nac ban len le zoa tsalzú. 24 Cni nac, le nayúj lu guich laꞌy rna:
Yúguꞌtë bunách nacgac ca nac guixiꞌ.
Yöl‑laꞌ lach quequëꞌ nac ca xyiji guixiꞌ naꞌ.
Rbidx guixiꞌ naꞌ len rguindj xyiji,
25 San xtidzëꞌë Dios zoa tsalzú.
Didzaꞌ ni bdxin queëliꞌ lu didzaꞌ dxiꞌa.