DIDZAꞌ ZIꞌAL BSÖLËꞌË PABLO QUEËBIꞌ BIꞌI TIMOTEO
1
Pablo rugapëꞌ Dios biꞌi Timoteo
Nedaꞌ, Pablo, nacaꞌ gbaz nasölëꞌë Jesucristo. Cni nacaꞌ le gna bëꞌë cni Dios, Nu ruslá rëꞌu, lencaꞌ le gna bëꞌë cni Xanruꞌ Jesucristo, Nu naꞌ runruꞌ löz. Rugapaꞌ Dios liꞌ, bö́chaꞌadauꞌ Timoteo, nacuꞌ ca zxiꞌnczaꞌ le réjlëꞌruꞌ Dios. Rnabaꞌ lahuëꞌ Xuzruꞌ Dios len lahuëꞌ Xanruꞌ Jesucristo uzáꞌ ladxëꞌë quiuꞌ, len huechiꞌ ladxëꞌë liꞌ, len gunëꞌ ga soa dxi icj ládxiꞌdaꞌu.
Pablo rusë́ꞌë ládxiꞌbiꞌ Timoteo ca nac zxba cunác gdu
Rátaꞌyuaꞌ lauꞌ naꞌa gunuꞌ ca naꞌ gútaꞌyuaꞌ lauꞌ catiꞌ niꞌ gyijaꞌ luyú Macedonia, quië ugaꞌnuꞌ lu yödz Éfeso len gna béꞌinuꞌ laꞌquëꞌ bönniꞌ niꞌ cui lusëdnëꞌ zxba yubl len cui lunëꞌ zxön yuguꞌ didzaꞌ rdaz, len lagac ziantër cöꞌ xuz xtauꞌgac bunách, yuguꞌ le tun ga tuiꞌ ládxiꞌgac bunách le nacgac daduz. Yuguꞌ le cni cutu tun tsutsu bunách queëꞌ Dios ca nac le taꞌyejlëꞌ Lëꞌ.
Le rëꞌni gun lë ni rëpaꞌ liꞌ, nac quië laꞌdxíꞌi lzaꞌgac bunách, nac gdu ládxiꞌdauꞌgac, len gac dxiꞌa le taꞌzáꞌ ládxiꞌgac, len gac gdu le taꞌyejlëꞌ Dios. Ca nacgac lë ni, cutu gulurujëꞌ dxiꞌa laꞌquëꞌ bönniꞌ, san gulaguel‑lëꞌë nöz yubl, len tunëꞌ ba laꞌn yuguꞌ le cunácz. Tëꞌnnëꞌ lusëdnëꞌ bunách ca nac le rna bëꞌ zxba queëꞌ Dios, zal‑laꞌ cutu taꞌyéjniꞌnëꞌ lë naꞌ taꞌnë́ꞌ, len cutu taꞌyéjniꞌnëꞌ le tun tsutsu xtídzaꞌquëꞌ.
Rëꞌu nö́ziruꞌ nac dxiꞌa zxba gna bëꞌë Dios, chquiꞌ nu rugún lei dxin ca ral‑laꞌ gun. Lë ni nö́ziruꞌ: Dios gdixjëꞌ zxba queëꞌ, clëg quië gna beꞌi bunách tsahuiꞌ, san quië gna beꞌi bunách cni:
nup taꞌdáꞌbagaꞌ le rna bëꞌ zxba naꞌ,
nup cutún ca rna bëꞌ zxba naꞌ,
nup tuꞌcáꞌn caꞌz Dios,
nup tun le nac xöhuiꞌ,
nup cutún Dios zxön,
nup tuꞌcáꞌn caꞌz le naqui queëꞌ Dios,
nup tuꞌdödi xuz xnaꞌgac,
nup tuꞌdödi bunách,
10 nup tun le cunác,
bönniꞌ nacuáꞌlenëꞌ laꞌ racz lzaꞌ bö́nniꞌquëꞌ,
nup taꞌbán biꞌidauꞌ,
nup taꞌzíꞌ yëꞌ,
nup tun tsutsu xtídzaꞌgac, taꞌná le cunácz,
nup taꞌdáꞌbagaꞌ zxba tsahuiꞌ.
11 Nö́ziruꞌ nac cni le bdxin queëruꞌ didzaꞌ dxiꞌa buzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ Dios Nu nac laꞌy, le budödëꞌ lu naꞌa gunaꞌ lban qui.
Pablo rëꞌ Cristo: “Xclenuꞌ”, le buechiꞌ ladxëꞌë lëꞌ
12 Xclenuꞌ, rëpaꞌ‑nëꞌ Xanruꞌ Jesucristo, Nu rutíp ladxaꞌa, le buzxöni ladxëꞌë nedaꞌ, len buzóëꞌ nedaꞌ gunaꞌ xchinëꞌ. 13 Cni benëꞌ zal‑laꞌ ziꞌal nedaꞌ gnë ziꞌa queëꞌ, len gdxia ladxaꞌa bunách queëꞌ, len zian le biꞌa döꞌ quequëꞌ, san Cristo buechiꞌ ladxëꞌë nedaꞌ, le benaꞌ cni lu yöl‑laꞌ curejniꞌi quiaꞌ catiꞌ niꞌ cutu réjlëꞌdaꞌ Lëꞌ. 14 Naꞌa, zxöntër nac le buzáꞌ ladxëꞌë quiaꞌ Xanruꞌ, lë naꞌ run ga réjlëꞌruꞌ Lëꞌ len run caꞌ ga nadxiꞌiruꞌ‑nëꞌ Jesucristo.
15 Didzaꞌ gdutë li lë ni len le nac lsacaꞌ laꞌzíꞌ lu naꞌgac yúguꞌtë bunách, le rna: “Lëczëꞌ Jesucristo bidëꞌ yödzlyú ni quië buslë́ꞌ bunách dul‑laꞌ”, atiꞌ buslë́ꞌ nedaꞌ zal‑laꞌ nacraꞌ bönniꞌ dul‑laꞌ ca yúguꞌtë bunách. 16 Qui lë ni naꞌ buechiꞌ ladxëꞌë nedaꞌ, buluꞌë lahui Jesucristo niꞌa quiaꞌ nedaꞌ bönniꞌ dul‑laꞌ, ca nac yöl‑laꞌ zxön ladxiꞌ gdu queëꞌ, quië gacaꞌ tu le ruluíꞌ laugac nup ral‑laꞌ laꞌyejlëꞌ Lëꞌ, gataꞌ quequëꞌ yöl‑laꞌ naꞌbán gdu. 17 Naꞌa rniaꞌ: Yöl‑laꞌ ba Dios, Nu rna bëꞌtecz, Nu gatga udx qui, len Nu curléꞌiruꞌ, laꞌz dui Dios Nu nözicz yúguꞌtë. Queëꞌ Lëꞌ gactecz yöl‑laꞌ run ba laꞌn len yöl‑laꞌ ba, naꞌa dza len yúguꞌtë dza ziꞌa zaꞌc. Caꞌ gac.
18 Zxíꞌnaꞌdauꞌ Timoteo, rudödaꞌ lu naꞌu zxba ni quië gunuꞌ xchinëꞌ Dios ca bönniꞌ gdu ladxëꞌë rijëꞌ gdil‑l, len quië uziꞌu xbey yuguꞌ le gulaguixjöꞌ quiuꞌ ziꞌal nup niꞌ gluiꞌ didzaꞌ uláz queëꞌ Dios. 19 Len yöl‑laꞌ rejlëꞌ quiuꞌ Cristo ral‑laꞌ gunuꞌ cni, nac gdu dxiꞌa icj ládxiꞌdaꞌu, le chgulachixi gulanigui laꞌgac bunách, nup guluzóa tslaꞌl le réjlëꞌruꞌ Cristo. 20 Cni glunëꞌ Himeneo len Alejandro, nup naꞌ busanaꞌ lu naꞌ Satanás tuꞌ xöhuiꞌ quië laꞌzëdëꞌ ca ral‑laꞌ lunëꞌ, cui laꞌnë́ ziꞌë qui le naqui queëꞌ Dios.